Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Prepustenie zo śtátneho zväzku

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť len prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť, ktorú občan trvale
žijúci v Kanade podá na pripojenom tlačive na našom veľvyslanectve. K žiadosti pripojí:
  • doklad o štátnom občianstve iného štátu alebo prísľub jeho udelenia, tento doklad musí byť overený príslušnými kanadskými úradmi;
  • doklad o tom, že sa proti nemu nevedie trestné stíhanie a nie je vo výkone trestu. V prípade, že bol uložený trest rozsudkom súdu doklad, že tento bol vykonaný;
  • doklad o tom, že nemá v SR nedoplatky na daniach a verejných dávkach. Žiadateľ pošle priložený vyplnený formulár  (pdf, 98 kB)na adresu nášho veľvyslanectva;
  • doklady o osobnom stave: rodný list, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode, ak je žiadateľ vdovec/vdova tak priloží úmrtný list manželky/manžela;
  • ak sú rozpory s rodným alebo sobášnym listom, doklad o zmene mena a priezviska;
  • ak je do žiadosti pojaté aj dieťa do 18 rokov, rodič pripojí rodný list dieťaťa, doklad o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, resp. jeho prísľubu a súhlas druhého rodiča so zmenou štátneho občianstva dieťaťa;
  • poplatok, výšku ktorého si zistite na veľvyslanectve.

Vaša žiadosť bude zaslaná na vybavenie úradom v Slovenskej republike, ktoré veľvyslanectvu po jej kladnom vybavení zašlú listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR. Po zaplatení správneho poplatku za prepustenie zo štátneho zväzku SR Vám listinu zašleme. Ak nebude poplatok uhradený do 6 mesiacov po oznámení, bude listina listina vrátená úradom v Slovenskej republike. Štátne občianstvo zaniká dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku.

Upozornenie: Ako platba za správne poplatky sa akceptujú len certifikované šeky, money order alebo hotovosť!
Neúplné žiadosti budú vrátené.

Dátum poslednej aktualizácie: 11. júna 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 27.11.2007