Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Strata a znovunadobudnutie štátneho občianstva

Strata štátneho občianstva SR

Štátny občan Slovenskej republiky stráca podľa § 9 ods. 16 zákona štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo a toto nadobudol po 17.07.2010.


K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 16 zákona nedôjde ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva (§ 9 ods. 17).

Vzhľadom na rozdielnosť právnych úprav jednotlivých štátov v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva z dôvodu uzavretia manželstva je potrebné túto výnimku zo straty štátneho občianstva Slovenskej republiky posudzovať tak, že ak v deň právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva manžela toto spoločné manželstvo trvá, k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedôjde, bez ohľadu na dĺžku pobytu v danom štáte a dĺžku trvania tohto manželstva.

K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky rovnako nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením (§ 9 ods. 18), teda ak dieťa nadobudlo narodením ex lege dvojaké alebo viacnásobné štátne občianstvo.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné vykonať aj prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky.
 

Oznámenie obsahuje:

  • osobné údaje oznamovateľa (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo),

  • fotokópiu dokladu totožnosti,

  • miesto pobytu v zahraničí,

  • informáciu o dátumu a forme nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.


K oznámeniu je potrebné priložiť:

a) fotokópiu dokladu o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

b) platný doklad totožnosti (nemusí byť dokladom SR).

c) cestovný pas SR a občiansky preukaz SR

Za podanie oznámenia o strate slovenského štátneho občianstva sa správny poplatok nevyberá.

UPOZORNENIE:

Každý, kto stratí slovenské štátne občianstvo nadobudnutím štátneho občianstva tretieho štátu môže požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov je teda možné podať prakticky spolu s oznámením o strate slovenského štátneho občianstva. V takomto prípade nie je potrebné spolu s oznámením o strate štátneho občianstva vrátiť slovenské doklady totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz)

 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva z osobitných dôvodov

(platné od 1. februára 2015 – tzv. „znovunadobudnutie“ štátneho občianstva)


Osoba, ktorá stratila slovenské štátne občianstvo nadobudnutím kanadského štátneho občianstva môže podať žiadosť o jeho udelenie z osobitných dôvodov podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Žiadosť je možné podať aj na veľvyslanectve Slovenskej republiky.

1. Žiadateľ musí najprv podať žiadosť o udelenie trvalého pobytu v SR na neobmedzený čas.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, v prípade, ak žiadateľ nemá doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (časť 29 a 30 formulára) uvedie ako adresu pobytu iba obec, resp. mesto či mestskú časť.
 

pdf Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na neobmedenú dobu  (pdf; 303.38 KB) 

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné doklady:

a) platný doklad totožnosti

b) doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je bývalým občanom Slovenskej republiky (napr. listina o prepustení zo štátneho zväzku SR).

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu v SR sa podáva na veľvyslanectve bezplatne
 

2. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov

rtf Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky  (rtf; 38.84 KB)

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov môže podať na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí osoba, ktorá má povolený trvalý pobyt na neobmedzený čas alebo registrovaný pobyt na území Slovenskej republiky a preukáže osobitné dôvody na udelenie štátneho občianstva SR

a) Žiadosť sa podáva na veľvyslanectve osobne, zastúpenie žiadateľa nie je prípustné.

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné doklady:

b) vyplnený dotazník

rtf Dotazník k žiadosti o udelenie štátneho občianstva  (rtf; 66.49 KB) 

c) životopis

d) platný doklad totožnosti

e) rodný list

f) doklad o osobnom stave (napr. sobášny list, rozsudok o rozvode manželstva resp. úmrtný list manžela)

g) doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, aj doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte

h) doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom (okrem SR)

i) listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky, naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu (ak takýto doklad vlastní)

j) potvrdenie o pobyte v inom štáte v čase nadobudnutia tohto občianstva, ak žiadateľ je bývalým občanom, a ak cudzí štát takéto potvrdenie o pobyte vydáva,

k) prípadne ďalšie doklady (napr. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie, rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska a pod.)

l) tieto ďalšie doklady
1. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy, doklad o podnikaní, alebo iný doklad o zdroji príjmov
2. potvrdenie o zdravotnom poistení a dĺžke trvania poistného vzťahu,
3. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
4. potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov podľa bodu 1 až 4, ktoré sa ho týkajú, má ich k dispozícii a doklady, ktoré si nemôže zadovážiť bez ťažkostí, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

Predkladané doklady vydané cudzím štátom musia byť opatrené vyšším overením (apostila alebo superlegalizácia ) a musia byť preložené do slovenského jazyka.

V prípade kladného vybavenia žiadosti a doručenia Listiny o udelení štátneho občianstva SR bude žiadateľ vyzvaný na osobné prevzatie listiny, ako aj zloženie sľubu štátneho občana Slovenskej republiky. Sľub štátneho občana zloží osobne na Veľvyslanectve SR v Ottawe pri prevzatí listiny.
 

Dátum poslednej aktualizácie: 5. februára 2015

Dátum poslednej aktualizácie: 24.3.2016 Dátum vytvorenia: 5.2.2015