Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Osvedčenie o štátnom občianstve

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov. Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

a) platným občianskym preukazom,
b) platným cestovným pasom alebo
c) platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky (t. j nie straším ako 6 mesiacov),
d) platným potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky (t. j nie straším ako 6 mesiacov).

 

UPOZORNENIE
Štátne občianstvo SR sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

 

Žiadosť o osvedčenie/ potvrdenie o štátnom občianstve SR (zväčša pre účel podania žiadosti o cestovný pas SR, resp. zápis narodenia/sobáša/úmrtia) sa podáva na obvodnom úrade v sídle kraja podľa posledného trvalého bydliska žiadateľa na Slovensku. Ak žiadateľ nikdy na Slovensku nebýval, žiadosť sa podáva na obvodnom úrade Bratislava. V prípade pobytu v Kanade je možné žiadosť podať osobne na veľvyslanectve SR v Ottawe alebo počas niektorého z konzulárnych dní veľvyslanectva mimo Ottawu (Toronto, Calgary, Vancouver). Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR podáva žiadateľ osobne alebo ten, kto je písomne splnomocnený žiadateľom. Splnomocnenie vydáva osoba, ktorej sa osvedčenie týka a predkladá sa k žiadosti ako originál s úradne osvedčeným podpisom. V splnomocnení musí byť uvedený účel "na podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve" a úradné osvedčenie podpisu môže byť vykonané len príslušným orgánom Slovenskej republiky, resp. kanadským notárom a následne superlegalizované našim veľvyslanectvom. Splnomocnenie sa využíva len v odôvodnených prípadoch, napr. zdravotné dôvody žiadateľa, veľká vzdialenosť.

Bližšie informácie k notarizácii podpisu na splnomocnení vykonanej kanadským notárom a následnej superlegalizácii

 

UPOZORNENIE
Osvedčenie o Štátnom občianstve SR nepotrebuje dieťa, ak v čase narodenia aspoň jeden z jeho rodičov mal platný slovenský cestovný pas a je v čase podania žiadosti o slovenský doklad (napr. rodný list) stále platný.

 

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky má platnosť 6 mesiacov odo dňa dátumu vydania.

Žiadosť o osvedčenie/potvrdenie pozostáva z nasledovných náležitostí:

1.    Vyplnená docx Žiadosť na zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia  (docx; 28.34 KB);

2.    Platný doklad totožnosti (napríklad kanadský cestovný pas);

3.    Originál slovenského rodného listu (pokiaľ máte iba kanadský rodný list, tento musí byť superlegalizovaný a úradne preložený do slovenského jazyka,; (Bližšie informácie k notarizácii podpisu na splnomocnení vykonanej kanadským notárom a následnej superlegalizácii)

4.    Originál dokladu o osobnom stave - ak je žiadateľ ženatý muž, vydatá žena, rozvedený/á alebo ovdovený/á predloží slovenský sobášny list / súdne rozhodnutie o rozvode (s platným vyznačením dátumu rozhodnutia o rozvode) / úmrtný list. V prípade, že máte iba kanadský sobášny list / rozhodnutie o rozvode / úmrtný list, tieto musia byť superlegalizované a úradne preložené do slovenského jazyka, (Bližšie informácie k notarizácii podpisu na splnomocnení vykonanej kanadským notárom a následnej superlegalizácii)

5.    Doklad o nadobudnutí iného štátneho občianstva (napr. kanadského – tzv. citizenship certificate) s prekladom do slovenského jazyka (doklad nemusí byť preložený úradne). 

6.    Kópie slovenských dokladov rodičov žiadateľa, ak sú k dispozícii, napr. rodné listy, sobášny list a pod.  

7.    Ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ k ich predloženiu vyzvaný príslušným úradom posudzujúcim jeho žiadosť;

8.    Poplatok (10 EUR), ktorého výšku v CAD v konkrétnom mesiaci si, prosím, preverte na konzulárnom oddelení veľvyslanectva SR - poplatok môžete uhradiť v hotovosti, certifikovaným šekom (money order). Osobné ani firemné šeky nemôžu byť akceptované, podobne ani platba platobnou kartou;

 

UPOZORNENIE
Veľvyslanectvo prijme, resp. predloží kompetentnému úradu len kompletne vyplnené a podpísané žiadosti. 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27.2.2017 Dátum vytvorenia: 27.11.2007