Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Schengenské vízum

Úradné hodiny konzulárneho oddelenia veľvyslanectva:

Utorok – 9.00-11.00 (prijímanie žiadostí o víza, superlegaizácie)

15.00-16.00 (vyzdvihutie víz)

Štvrtok – 9.00-11.00 (prijímanie žiadostí o víza, superlegaizácie)
15.00-16.00 (vyzdvihutie víz)

Poznámka: pobytovú a inú agendu prosím konzultujte vopred telefonicky

 

Všeobecné informácie pre žiadateľov z ČĽR o krátkodobé schengenské víza

Schengenské vízum oprávňuje cudzinca k pobytu na území členských krajín Schengenského priestoru na dobu vyznačenú na vízach, najviac však na 90 dní v rámci plynúceho polroka (180 dní). Za začiatok polroka sa považuje dátum prvého vstupu do Schengenu. 

Žiadosť o udelenie schengenského víza žiadateľ predkladá na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu osobne. Žiadosť možno v zmysle platných dohôd predložiť najskôr 3 mesiace,  najneskôr však 15 dní pred plánovanou cestou. 

Členským štátom príslušným na posúdenie žiadosti o vízum a na vydanie rozhodnutia je členský štát, ktorého územie je jediným cieľom návštevy žiadateľa. Pokiaľ žiadateľ plánuje navštíviť viacero štátov, posudzuje sa dĺžka pobytu v každom štáte – žiadateľ podáva žiadosť na veľvyslanectve členského štátu, v ktorom plánuje stráviť najdlhšiu dobu.

Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť vízový poplatok, ktorý sa uhrádza v miestnej mene (RMB) a predstavuje prepočet čiastky 60,-EUR pre dospelé osoby (v prípade deti od 6 do 12 rokov veku 35,-EUR). 

Žiadosti možno podávať v rámci konzulárnych hodín, t.j. utorok a štvrtok, 9.00 – 11.00. Konzulárne oddelenie ZÚ Peking vybavuje žiadosti o víza do 5 pracovných dní. 

Od 12. októbra 2015 sa musí každý žiadateľ podrobiť zosnímaniu biometrických identifikátorov (odtlačkov prstov) pri predkladaní žiadosti o schengenské vízum. 

 

Otvorenie vízových centier v ČĽR

V snahe zabezpečiť efektívnejšie vybavovanie žiadostí o víza pre čínskych cestovateľov smerujúcich na Slovensko otvorilo Veľvyslanectvo SR v Pekingu štyri vízové centrá v meste Peking, Chengdu, Guangzhou a Shenyang (spolu s ďalším v meste Šanghaj pod správou Generálneho konzulátu SR v Šanghaji). Vízové centrá otvárajú dňa 3. decembra 2018 s otváracími hodinami od 08:00 do 15:00, pondelok – piatok. Pre viac informácií prosím navštívte nasledujúcu webstránku: http://www.vfsglobal.cn/Slovakia/China.

 

Veľvyslanectvo SR žiada všetkých žiadateľov o schengenské vízum (vízum C) aby podávali svoje žiadosti na príslušnom vízovom centre. Žiadatelia s registrovaným trvalým pobytom (Hukou) v provincii Anhui, Fujian, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai a Zhejiang musia podávať žiadosti na vízovom centre v Šanghaji (prípadne kontaktovať Generálny konzulát SR v Šanghaji). Žiadatelia so žiadosťami o národné vízum (vízum D), vízum v súvislosti s udelením pobytu na Slovensku (vízum D) a držitelia úradných pasov vydaných Ministerstvom zahraničných vecí ČĽR nemajú možnosť využívať vízové centrá a preto budú uprednostnení počas štandardných konzulárnych hodín. Veľvyslanectvo SR naďalej prijíma dokumenty ktoré potrebujú superlegalizáciu, osvedčenie podpisu a pod. Pripomíname, že spolu s týmito dokumentmi je potrebné predložiť aj kópiu každého dokumentu. Žiadatelia o prechodný/trvalý pobyt musia kontaktovať Veľvyslanectvo a dohodnúť si samostatný termín na podanie žiadosti. 


Zoznam sprievodných dokladov, ktoré sú žiadatelia ČĽR povinní predložiť pri žiadostiach o krátkodobé schengenské víza v zmysle rozhodnutia Európskej komisie zo dňa 22. októbra 2014 (C(2O14)7594 final)


a) Individuálny turizmus

1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)
2. Vyplnená a podpísaná pdf žiadosť o Schengenské víza  (pdf; 528.22 KB)
3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí
4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady
5. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR.
6. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)
7. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)
8. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela)
9. Program cesty – dokumenty ktoré umožnia vyhodnotiť žiadateľov program na Slovensku (itenerár, dopravné spojenia a pod.)
10. Doklad o solventnosti - dokumenty potvrdzujúce finančné zabezpečenie cesty a pobytu na Slovensku (výpis z účtu za posledné 3 mesiace bez jednorazových vkladov)

Zamestnanci 
•    obchodná licencia spoločnosti (zapečatená kópia, t.j. potvrdená pečiatkou spoločnosti a podpisom zodpovednej osoby)
•    originál listu od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkom a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
-    úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
-    meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
-    meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru žiadateľa
-    účel pobytu a potvrdenie neprítomnosti v práci 

Dôchodcovia 
•    doklad o dôchodku alebo o inom pravidelnom príjme

Nezamestnaní 
•    ak je nezamestnaná osoba ženatá/vydatá: potvrdenie o zamestnaní a príjme manžela/manželky + notársky overený sobášny list schválený ministerstvom zahraničných vecí
•    ak je nezamestnaná osoba slobodná/rozvedená/ovdovená: akýkoľvek iný doklad o pravidelnom príjme

11. Maloleté osoby (do 18 rokov)
•    študentský preukaz
•    originál a jedna fotokópia potvrdenia zo školy, na ktorom sa uvádza:
-    úplná adresa a telefónne číslo školy
-    povolenie neprítomnosti
-    meno a pracovné zaradenie osoby, ktorá vydáva povolenie
•    notárske osvedčenie povolenia cestovať od obidvoch rodičov alebo opatrovníkov (ak maloletý cestuje sám), alebo od rodiča alebo opatrovníka, ktorý necestuje (ak maloletý cestuje s jedným rodičom) schválené ministerstvom zahraničných vecí a v prípade, že sa maloletý nenachádza v Číne, potvrdené príslušnými orgánmi v krajine pobytu
•    notárske osvedčenie rodinného vzťahu alebo dokladu opatrovníctva schválené ministerstvom zahraničných vecí ČĽR

b) Obchodná (služobná) cesta, krátka odborná príprava

1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)
2. Vyplnená a podpísaná pdf žiadosť o Schengenské víza  (pdf; 528.22 KB)
3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí
4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady
5. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)
6. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)
7. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela)
8. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR.
9. Pozývací list s podpisom osvedčeným notárom na Slovensku – originál pozvania slovenskou stranou na obchodné stretnutie, konferenciu, seminár a pod. na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
•    úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
•    meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
•    účel a trvanie pobytu (dátum od-do by mal korešpondovať s dobou na ktorú sú požadované víza)
•    program obchodnej cesty, odbornej prípravy
•    osoba alebo subjekt, ktoré hradia náklady spojené s cestou (tzv. sponzor)
•    či sponzor poskytuje finančnú záruku na návrat žiadateľa do Činy
10. Originál overeného pozvania cudzineckou políciou zo SR (na základe požiadavky Konzulárneho oddelenia ZÚ Peking)
11. Doklad o solventnosti - dokumenty potvrdzujúce finančné zabezpečenie cesty a pobytu na Slovensku (výpis z účtu za posledné 3 mesiace bez jednorazových vkladov)

Zamestnanci 
•    obchodná licencia spoločnosti (zapečatená kópia, t.j. potvrdená pečiatkou spoločnosti a podpisom zodpovednej osoby)
•    originál listu od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkom a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
-    úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
-    meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
-    meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného     pomeru žiadateľa
-    účel pobytu a potvrdenie neprítomnosti v práci 
12.    Doklad o prípadnej registrácii v obchodnej komore
13.    Pracovné povolenie (ak je to relevantné) - môže byť potrebné pokiaľ ide o:
•    odbornú prax na pracovisku
•    prácu pre spoločnosť v cieľovom členskom štáte

c) Návšteva rodiny/priateľov

1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)
2. Vyplnená a podpísaná pdf žiadosť o Schengenské víza  (pdf; 528.22 KB) 
3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí
4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady
5. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR. 
6. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)
7. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)
8. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela, prípadne čestné vyhlásenie ubytovateľa -vlastníka nehnuteľnosti spolu s výpisom z katastra)
9. Pozývací list s podpisom osvedčeným notárom na Slovensku – originál pozvania slovenskou stranou s podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
•    úplná adresa a kontakt pozývateľa
•    účel a trvanie pobytu (dátum od-do by mal korešpondovať s dobou na ktorú sú požadované víza)
•    osoba ktorá hradí náklady spojené s cestou (tzv. sponzor)
10. Originál overeného pozvania cudzineckou políciou zo SR (na základe požiadavky Konzulárneho oddelenia ZÚ Peking)
11. Originál finančnej záruky sponzora
•    ak sponzor žije na Slovensku:
-    doklad o pravidelnom príjme za posledné tri mesiace (výpis z účtu bez jednorázových vkladov), alebo
-    vyhlásenie záruky podľa vnútroštátnych právnych predpisov SR
•    ak sponzor žije v Číne, ale pozýva žiadateľa, aby s ním cestoval na Slovensko
-    podpísaný záručný list
-    kópia povolenia na pobyt v Číne
-    doklad o pravidelnom príjme (potvrdenie od zamestnávateľa)
-    doklad o ubytovaní na Slovensku, repsektíve pozvanie blízkej rodiny
12. Doklad o vzťahu so sponzorom
•    v prípade návštevy rodiny: notárske osvedčenie o príbuzenskom vzťahu so sponzorom schválené Ministerstvom zahraničných vecí 
•    v prípade návštevy priateľov a známych: vzťah možno dokázať originálnymi dokladmi, originálnymi fotografiami, pozývacím listom atď.
13. Doklad o solventnosti žiadateľa - výpis z účtu za posledné 3 mesiace bez jednorazových vkladov

Zamestnanci 
•    obchodná licencia spoločnosti (zapečatená kópia, t.j. potvrdená pečiatkou spoločnosti a podpisom zodpovednej osoby)
•    originál listu od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri spoločnosti s pečiatkom a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
-    úplná adresa a kontaktná osoba v spoločnosti
-    meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
-    meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru žiadateľa
-    účel pobytu a potvrdenie neprítomnosti v práci 

Dôchodcovia 
•    doklad o dôchodku alebo o inom pravidelnom príjme

Nezamestnaní 
•    ak je nezamestnaná osoba ženatá/vydatá: potvrdenie o zamestnaní a príjme manžela/manželky + notársky overený sobášny list schválený ministerstvom zahraničných vecí
•    ak je nezamestnaná osoba slobodná/rozvedená/ovdovená: akýkoľvek iný doklad o pravidelnom príjme

14. Maloleté osoby (do 18 rokov)
•    študentský preukaz
•    originál a jedna fotokópia potvrdenia zo školy, na ktorom sa uvádza:
-    úplná adresa a telefónne číslo školy
-    povolenie neprítomnosti
-    meno a pracovné zaradenie osoby, ktorá vydáva povolenie
•   notárske osvedčenie povolenia cestovať od obidvoch rodičov alebo opatrovníkov (ak maloletý cestuje sám), alebo od rodiča alebo opatrovníka, ktorý necestuje (ak maloletý cestuje s jedným rodičom) schválené ministerstvom zahraničných vecí a v prípade, že sa maloletý nenachádza v Číne, potvrdené príslušnými orgánmi v krajine pobytu
•    notárske osvedčenie rodinného vzťahu alebo dokladu opatrovníctva schválené ministerstvom zahraničných vecí ČĽR

d) Kultúrne/športové podujatia

1. Platný cestovný pas s minimálne dvoma prázdnymi stranami (cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov po návrate z krajiny) spolu s jednou kópiou pasu (strana s informáciami o žiadateľovi)
2. Vyplnená a podpísaná pdf žiadosť o Schengenské víza  (pdf; 528.22 KB)
3. Dve farebné fotografie (3,5 x 4,5 cm) na bielom pozadí
4. Kópia udelených schengenských víz v minulosti (ak boli žiadateľovi udelené), prípadne kópia víz do Veľkej Británie, USA alebo Kanady
5. Cestovné poistenie platné na celú dĺžku predpokladaného pobytu na území členských štátov schengenského priestoru s poistným krytím v minimálnej výške 30 000,- EUR.
6. Kópia všetkých strán tzv. Hukou (nie je potrebný preklad)
7. Rezervácia spiatočnej letenky (len rezervácia, letenku možno definitívne zakúpiť až po udelení víza)
8. Doklad o ubytovaní na Slovensku na celé obdobie pobytu (rezervácia hotela)
9. Pozývací list s podpisom osvedčeným notárom na Slovensku – originál pozvania slovenskou stranou (organizátorom podujatia), na hlavičkovom papieri organizácie s pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby, na ktorom sa jasne uvádza:
•    úplná adresa a kontaktná osoba v organizácii
•    účel a trvanie pobytu (dátum od-do by mal korešpondovať s dobou na ktorú sú požadované víza)
•    podrobný program podujatia, prípadne trasa cesty
•    údaje o nákladoch na kultúrne či športové aktivity a informácie o osobe, respektíve subjekte, ktorý ich uhradí
•    údaje o ubytovaní počas pobytu
10. Originál overeného pozvania cudzineckou políciou zo SR (na základe požiadavky Konzulárneho oddelenia ZÚ Peking)
11. Originál listu od čínskej kultúrnej alebo športovej organizácie v anglickom jazyku (alebo v čínskom jazyku s prekladom do  anglického jazyka), na hlavičkovom papieri organizácie s pečiatkou, na ktorom sa jasne uvádza:
•    úplná adresa a kontaktná osoba v organizácii
•    meno a pracovné zaradenie schvaľujúceho úradníka
•    meno, pracovné zaradenie, výška platu a dĺžka pracovného pomeru (len v prípade profesionálnych umelcov, športovcov a pod.)
•    potvrdenie účasti
•    subjekt, ktorý uhradí cestovné náklady 

Všeobecné informácie pre žiadateľov z ČĽR o krátkodobé schengenské víza (Čínsky)  (pdf, 277 kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-12-05 11:35:11.175 Dátum vytvorenia: Thu Nov 27 13:14:37 CET 2008