Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Cezhraniční pracovníci (pendleri)

Slovenskí cezhaniční pracovníci

Podmienky vstupu slovenských cezhraničných pracovníkov na územie ČR za účelom výkonu práce na území ČR na základe platnej pracovnej zmluvy

S platnosťou od 27. apríla 2020 môžu všetky kategórie slovenských cezhraničných pracovníkov pendlovať cez štátnu hranicu SR aj denne, pokiaľ sa pri prvom vstupe na územie ČR preukážu lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 4 dni. Po splnení tejto podmienky nemusia absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténu a môžu po prekročení štátnej hranice ČR bezodkladne začať výkon práce na území ČR.


S platnosťou od 1. mája 2020 môžu slovenskí cezhraniční pracovníci predložiť lekárske potvrdene o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 aj dodatočne, t. j. do 72 hodín po vstupe na územie ČR.
 
 

Po 30 dňoch musia slovenskí cezhraniční pracovníci opakovane absolvovať PCR test na SARS-CoV-2 a pri prekročení štátnej hranice ČR preukázať sa lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku.


Ak sa slovenskí cezhraniční pracovníci pri prvom vstupe na územie ČR nepreukážu lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 alebo dodatočne ho nepredložia do 72 hodín po vstupe na územie ČR, musia naďalej pendlovať len v tzv. pracovných turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní.


Pred začatím pracovného turnusu, t. j. pred začatím výkonu práce na území ČR, musia  absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténu. Pokiaľ má teda cezhraničný pracovník v ČR pracovať 14 dní, celková doba jeho pracovného pobytu na území ČR je predĺžená o povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténu.


Poznámka: Od 14. apríla 2020 môžu cezhraniční pracovníci susedných štátov vycestovať aj nad 100 km od štátnej hranice, ak to umožňuje domovský štát cezhraničného pracovníka. Pokiaľ ale budú cestovať viac ako 100 km od štátnej hranice ČR, musia na prekročenie štátnych hraníc použiť len hlavné hraničné prechody s režimom 24/7;  cezhraniční pracovníci, ktorí budú cestovať do 100 km od štátnej hranice, môžu naďalej využívať aj tzv. pendlerské hraničné prechody.

 

Požadované doklady:

 
 
Výnimka

Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na slovenských cezhraničných pracovníkov, ktorí prekračujú štátnu hranicu ČR a vykonávajú na území ČR - na základe platnej pracovnej zmluvy - pracovnú činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, integrovaného záchranného systému a kritickej infraštruktúry, a to v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní.

 

S platnosťou od 27. apríla 2020 môžu tieto kategórie cezhraničných pracovníkov naďalej prekračovať štátnu hranicu ČR aj denne alebo v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní a to bez povinnosti preukázať sa na štátnej hranici ČR lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2.


Pokiaľ ale predpokladaná doba pracovného pobytu slovenských cezhraničných pracovníkov na území ČR bude dlhšia ako 14 dní, môžu sa pri prvom prekročení štátnej hranice ČR preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 alebo môžu ho dodatočne predložiť do 72 hodín po vstupe na územie ČR. V prípade splnenia tejto podmienky  nemusia absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténu pred začatím výkonu práce na území ČR.

 

Požadované doklady:

 

Českí cezhraniční pracovníci

Podmienky výstupu českých cezhraničných pracovníkov z územia ČR za účelom výkonu práce na území SR na základe platnej pracovnej zmluvy a vstupu na územie ČR po skončení výkonu práce v SR

S platnosťou od 27. apríla 2020 môžu všetky kategórie českých cezhraničných pracovníkov pendlovať denne, pokiaľ sa pri prvom vstupe na územie ČR po návrate zo susedného štátu a prekročení štátnej hranice ČR preukážu lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 nie starším ako 4 dni.

 

S platnosťou od 1. mája 2020 môžu českí cezhraniční pracovníci predložiť lekárske potvrdene o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 po návrate zo susedného štátu aj dodatočne, t. j. do 72 hodín po vstupe na územie ČR.
 
 

Po 30 dňoch musia českí cezhraniční pracovníci opakovane absolvovať PCR test na SARS-CoV-2 a pri prekročení štátnej hranice ČR preukázať sa lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku.

 

Českí cezhraniční pracovníci, ktorí sa pri prvom vstupe na územie ČR nepreukážu lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 alebo dodatočne ho nepredložia do 72 hodín po vstupe na územie ČR, musia naďalej pendlovať len v tzv. pracovných turnusoch, pričom každý turnus musí mať najmenej 14 kalendárnych dní.

 

Požadované doklady:

 

Výnimka

Vyššie uvedené pravidlá sa nevzťahujú na vstup a výstup českých cezhraničných pracovníkov na a z územia ČR, ktorí prekračujú štátnu hranicu ČR a vykonávajú na území SR – na základe platnej pracovnej zmluvy – pracovnú činnosť v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, integrovaného záchranného systému a kritickej infraštruktúry, a to v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní.

 

S platnosťou od 27. apríla 2020 môžu prekračovať štátnu hranicu ČR aj denne alebo v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní, a to bez povinnosti  preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2.

 

Pokiaľ ale predpokladaná doba pracovného pobytu českých cezhraničných pracovníkov na území SR bude dlhšia ako 14 dní, môžu sa pri prvom vstupe na územie ČR a prekročení štátnej hranice ČR preukázať lekárskym potvrdením o negatívnom výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 alebo dodatočne ho predložiť do 72 hodín po vstupe na územie ČR. V prípade splnenia tejto podmienky nemusia absolvovať povinnú 14-dňovú nariadenú (domácu) karanténe po skončení výkonu práce na území SR.

 

Požadované doklady:
 

Bližšie informácie o podmienkach vstupu a výstupu cezhraničných pracovníkov z územia ČR platných od 1. mája 2020 sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

 

 

Informácie pre slovenských zamestnávateľov

Postup pri vystavení nóty Veľvyslanectva SR v Prahe pre cezhraničných pracovníkov - občanov ČR alebo občanov členských štátov EÚ s povoleným pobytom na území ČR, ktorí vykonávajú na území SR pracovné činnosti v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb integrovaného záchranného systému alebo kritickej infraštruktúry* za účelom výstupu z územia ČR

Slovenský zamestnávateľ musí požiadať o vystavenie nóty Veľvyslanectva SR v Prahe pre svojho zamestnanca – cezhraničného pracovníka – občana ČR/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR, ktorý bude (na základe platnej pracovnej zmluvy) vykonávať pracovné činnosti na území SR v pracovných intervaloch kratších ako 14 kalendárnych dní, minimálne 48 hodín pred prekročením štátnej hranice Českej republiky cezhraničným pracovníkom.
 

Za týmto účelom slovenský zamestnávateľ zašle na emailovú adresu Veľvyslanectva SR v Prahe pendlericz@mzv.sk potvrdenie - opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu spoločnosti/firmy s uvedením adresy jej sídla, IČO a telefonického kontaktu kontaktnej osoby, v ktorom uvedie, že zamestnáva cezhraničného pracovníka - občana ČR/členského štátu EÚ s povoleným pobytom na území ČR (bez uvedenia jeho osobných údajov) v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, v zložkách integrovaného záchranného systému alebo kritickej infraštruktúry.
 

Zároveň v ňom zamestnávateľ potvrdí svoj záväzok, že v súlade s docx platným mimoriadnym opatrením Ministerstva zdravotníctva ČR č. 15190/2020-5/MIN/KAN  (docx; 54.23 KB) budú vo vzťahu k cezhraničnému pracovníkovi dodržiavané a zabezpečené najmä tieto opatrenia:

 

  • používanie hygienických/dezinfekčných prostriedkov,
  • povinnosť nosenia ochranných prostriedkov dýchacieho systému na pracovisku,
  • obmedzenie kontaktu s inými osobami na nevyhnutnú dobu, obmedzenie voľného pohybu s výnimkou ciest z miesta dočasného bydliska do miesta výkonu práce,
  • podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti,
  • obstarania základných životných potrieb, ap.;
  • obmedzenie pohybu na verejne prístupných miestach najviac v počte dvoch osôb
  • a zachovanie odstupu pri kontakte s ostatnými osobami najmenej vo vzdialenosti 2 metre

 

docx Vzor potvrdenia spoločnosti/firmy so sídlom na území Slovenskej republiky pre cezhraničného pracovníka  (docx; 20.86 KB)

 

Veľvyslanectvo SR v Prahe po prijatí takéhoto potvrdenia (s predpísanými náležitosťami) zašle zamestnávateľovi SR kópiu nóty a ten ju postúpi svojmu zamestnancovi, t. j. cezhraničnému pracovníkovi  
 
 

*Poznámka: Pod pojmom kritická infraštruktúra sa podľa právneho poriadku ČR rozumie prvok kritickej infraštruktúry alebo systém prvkov kritickej infraštruktúry,  narušenie funkcie ktorých by malo závažný dopad na bezpečnosť štátu, zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva, zdravia osôb alebo ekonomiku štátu; ide o nasledovné odvetvia: energetika, vodné hospodárstvo, potravinárstvo a poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, doprava, komunikačné a informačné systémy, finančný trh a mena, núdzové služby a verejná správa. 

 

 

Upozornenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia podmienky vstupu a výstupu cezhraničných pracovníkov na a z územia SR

 

 

Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v SR ustanovené v bodoch 1 až 3, vrátane nariadenej izolácie v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19, sa
 
a)  v zmysle ustanovenia bodu 5 nevzťahujú na osoby (cezhraničných pracovníkov), ktoré:
 

  • majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR a majú uzatvorený pracovnoprávnych vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO) v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce,

 

  • majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenie od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa taktiež nevzťahuje na neplnoleté dieťa, pre ktoré je táto osoba zákonným zástupcom, za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.

 
docx Formulár potvrdenia pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania na vstup a výstup z územia SR  (docx; 15.80 KB)
 

Českí a slovenskí cezhraniční pracovníci, ktorí zabezpečujú výkon práce  - na základe platnej pracovnej zmluvy - na území SR alebo na území ČR vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, nemajú povinnosť pri každom vstupe na územie SR a prekročení štátnej hranice SR preukazovať sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.

 

b) v zmysle ustanovenia bodu 7 nevzťahujú na osoby (cezhraničných pracovníkov), ktoré:
 

  • ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah,  obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, vedecko-výskumný pracovník, pedagogický zamestnanec alebo sezónny pracovník v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia Slovenskej republiky na územie  Českej republiky alebo Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu)  RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 


V prípade, že slovenskí cezhraniční pracovníci v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorí majú miesto výkonu práce na území ČR vo vzdialenosti do 30 km pozemnou cestnou komunikáciou od otvoreného hraničného priechodu na územie SR, nemajú povinnosť pri každom vstupe na územie SR a prekročení štátnej hranice sa preukazovať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19
 

Výnimka

V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod ustanovenia bodov 4 a 5 platného Opatrenia Úradu vereného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia môže slovenská spoločnosť/firma požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR – prostredníctvom orgánu/rezortu štátnej správy SR, do pôsobnosti ktorého patrí oblasť zdravotníctva, sociálnych služieb, integrovaného záchranného systému alebo príslušný sektor kritickej infraštruktúry (Príloha č. 3 zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre) - o udelenie výnimky z bodov 1 až 3 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, aj vo vzťahu k cezhraničným pracovníkom.
 

Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

 

V odôvodnených prípadoch môže Úrad verejného zdravotníctva SR udeliť aj výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.5.2020 Dátum vytvorenia: 10.4.2020