Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

OSVEDČENIE PODPISU A KÓPIE


Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR, t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad SR nezodpovedá za obsah overovaných listín.
 

Overenie pravosti podpisu osoby


Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Prahe osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:
  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym zamestnancom.

Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 10 EUR. Poplatok sa vyberá v Kč v hotovosti v prepočte podľa aktuálneho kurzu.
 

Overenie pravosti fotokópieOverením fotokópie Veľvyslanectvo SR v Prahe osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.
O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou.

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:
  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Výška správneho poplatku za overenie každej strany listiny je 10 EUR. Poplatok sa vyberá v Kč v hotovosti v prepočte podľa aktuálneho kurzu. Dátum poslednej aktualizácie: 23.12.2015 Dátum vytvorenia: 25.11.2014

 

Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
Pelléova 12 
160 00 PRAHA
tel.: 00420/233 113 051
fax: 00420/233 113 056
pondelok až piatok: 08,30 – 11,00 hod.