Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Sobáš občana

Na podanie žiadosti o slovenský sobášny list na zastupiteľskom úrade je povinné rezervovanie termínu.

Osobitná matrika

Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).

 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana, ktoré postúpia žiadosť na osobitnú matriku.

Žiadosť podáva jeden z manželov (občan SR) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

 

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe osobne,
  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
  • predložiť originál alebo overenú kópiu českého sobášneho listu (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi),
  • predložiť doklad totožnosti SR žiadateľa (platný cestovný pas SR alebo občiansky preukaz SR),
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť originál alebo overenú kópiu rozsudku(-ov) o rozvode s vyznačením právoplatnosti,
  • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený.

doc Zápis o uzavretí manželstva  (doc; 64.69 KB)


Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia bude žiadateľ o zápise do osobitnej matriky písomne upovedomený.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR a žiadateľ ho uhradí v miestnej mene Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

UPOZORNENIE:
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu a doručení v SR vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectve SR v Prahe sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail).
Dátum poslednej aktualizácie: 16.4.2020 Dátum vytvorenia: 25.11.2014

 

Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
Pelléova 12 
160 00 PRAHA
tel.: 00420/233 113 051
fax: 00420/233 113 056
pondelok až piatok: 08,30 – 11,00 hod.