Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Úmrtie občana

Od 1. júla 2017 je povinné rezervovanie termínu na podanie žiadosti. 

V prípade úmrtia slovenského občana v Českej republike informuje veľvyslanectvo prostredníctvom Operačného strediska Polície SR o tejto skutočnosti príbuzných v Slovenskej republike, pričom im poskytne kontaktné údaje na príslušné české orgány. Príbuzní ďalej vybavujú potrebné náležitosti v priamom kontakte s českými orgánmi a vybranou pohrebnou službou. Pohrebná služba zabezpečí doklady súvisiace s úmrtím a v prípade žiadosti príbuzných aj prevoz telesných pozostatkov na územie SR. Zabezpečí tiež sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov, ktorý vydáva príslušná krajská hygienická stanica v ČR. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe teda tento doklad nevydáva.

Na prevoz spopolnených telesných pozostatkov uložených v urne sa nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie.
Po úmrtí občana na území Českej republiky vystaví príslušný český matričný úrad český úmrtný list, na základe ktorého je potrebné požiadať o zápis úmrtia do osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu.

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY


Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe oznámenia (zápisu), ktoré možno urobiť na
a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Prahe,
b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt,
c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan Slovenskej republiky posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan Slovenskej republiky nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách).

Náležitosti žiadosti o zápis úmrtia


Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba alebo splnomocnená osoba, ktorá sa musí preukázať písomným plnomocenstvom s overeným podpisom splnomocňujúcej osoby.
Žiadateľ o zápis úmrtia do osobitnej matriky sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas) a dokladom o príbuzenskom vzťahu k zosnulému (napr. rodný list alebo sobášny list).

K oznámeniu matričnej udalosti (úmrtia) musia byť priložené nasledovné doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách).
a) originál alebo overená kópia úmrtného listu vydaného matričným úradom Českej republiky,
b) doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky zosnulého,
c) Zápis o úmrtí  (rtf, 45 kB)

Štátne občianstvo Slovenskej republiky zosnulej osoby v čase úmrtia je možné preukázať:
a) cestovným pasom,
b) občianskym preukazom alebo
c) potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky ku dňu úmrtia.
Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu úmrtia je možné vyžiadať aj prostredníctvom veľvyslanectva. Bližšie informácie sú uvedené v časti Štátne občianstvo.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.
V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR a žiadateľ ho platí v Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.
 

POZNÁMKA:
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail), alebo im je priamo zaslaný poštou na vopred zvolenú adresu v Českej republike.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 5.5.2017 Dátum vytvorenia: 26.11.2014

 

Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
Pelléova 12 
160 00 PRAHA
tel.: 00420/233 113 051
fax: 00420/233 113 056
pondelok až piatok: 08,30 – 11,00 hod.