Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky pobytu a zamestnania v Česku

Slovenská republika i Česká republika sú členskými štátmi Európskej únie a tak na oboch stranách platia rovnaké resp. porovnateľné podmienky zamestnania od 1.5.2004.
Všetky potrebné informácie sú dostupné na internetových stránkach príslušných rezortov. Tu sa uvádzajú základné informácie.

1. Zamestnanie a voľný pohyb pracovníkov


Česká republika vytvorila podmienky pre voľný pohyb pracovníkov pre všetky členské štáty EÚ. Občania SR (EÚ) majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch upravených zákonom o zamestnanosti ako občania ČR. V súčasnom období platí v ČR neobmedzený prístup na trh práce.

Zamestnanie alebo vyslanie na výkon práce sa nepodmieňuje povolením na zamestnanie a povolením na pobyt. Občan SR si teda môže vyhľadať a zabezpečiť zamestnanie v ČR sám, bez povinného sprostredkovania a následného schválenia štátnou inštitúciou. Povinnosti vznikajú len zamestnávateľom, ktorí sú povinní viesť evidenciu občanov Európskej únie, ktorých zamestnávajú, a ktorá obsahuje identifikačné údaje občana, adresu jeho pobytu v SR, číslo cestovného dokladu, druh a miesto výkonu práce, dohodnutú dobu, nástup a skončenie práce.

Zamestnávateľ požaduje od potenciálnych pracovníkov predloženie dokladu totožnosti, dokladov o vzdelaní, prípadne predchádzajúcej praxe a podľa povahy zamestnania i výpis z registra trestov SR. Žiadny zo slovenských dokladov nemusí byť preložený do českého jazyka.

Občan SR môže požiadať o vydanie povolenia na pobyt. Mnohí zamestnávatelia túto povinnosť vyžadujú a pre praktický život v ČR (od zakladania účtov, zdravotného poistenia a bežných administratívnych úkonov či povinností) je doklad o povolení pobytu nezastupiteľný. Je vhodné, aby si ho cudzinci, občania EÚ, vybavili.

Základné informácie sú dostupné na adrese: www.mpsv.cz

Podrobnejšie informácie a tlačivá sú dostupné na adrese www.uradprace.cz, v ktorom sú uvedené kontaktné adresy priamo na všetky okresné a mestské úrady práce v ČR, informácie a aktuálna ponuka pracovných miest.

2. Vstup a pobyt občanov SR (EÚ) na území Českej republiky


Slovenskí občania môžu vstupovať a zdržiavať sa na území Českej republiky bez zvláštnych obmedzení a to na základe platného cestovného pasu SR alebo občianskeho preukazu.

Ak sa občan Slovenskej republiky (EÚ) nezdržiava na území Českej republiky viac než 3 mesiace nepotrebujú žiadne povolenie na pobyt.

Jedinou povinnosťou vyplývajúcou z cudzineckého zákona pre občanov SR je tzv. „ohlasovacia povinnosť“, a to v prípade, že doba predpokladaného pobytu v ČR bude dlhšia ako 30 dní. V takomto prípade musí v lehote do 30 dní odo dňa vstupu na územie ČR ohlásiť svoju prítomnosť príslušnému odboru cudzineckej polície podľa miesta pobytu v ČR.

Povinnosť ohlásiť miesto pobytu na polícii sa nevzťahuje na občanov SR, za ktorých túto povinnosť splnil ubytovateľ. Ohlasovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov.

Občania SR sa môžu prechodne zdržiavať na území ČR bez akéhokoľvek zvláštneho povolenia, a to len na základe cestovného dokladu nebo občianskeho preukazu.

Ak sa však občan SR zdržiava na území ČR viac než 3 mesiace (napr. z dôvodu zamestnania , podnikania, štúdia), je oprávnený požiadať o vydanie „povolenia na pobyt pre štátneho príslušníka členského štátu Európskych spoločenstiev“.

Žiadosť o vydanie pobytového povolenia môže občan SR (EÚ) podať na Veľvyslanectve ČR v SR (Bratislava), kde bude žiadosť vybavená v lehote do 180 dní, alebo ju podá na území Českej republiky, osobne na príslušnom útvare cudzineckej polície podľa miesta pobytu, kde bude vybavená do 60 dní odo dňa podania žiadosti.

K žiadosti o vydanie povolenia na prechodný pobyt občan EÚ predkladá: platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci účel pobytu (v prípade zamestnania pracovnú zmluvu, alebo iný doklad potvrdzujúci zamestnanie) a fotografie. Ak nie je účelom pobytu zamestnanie, podnikanie, alebo výkon funkcie člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, predkladá sa ďalej doklad o zdravotnom poistení a čestné vyhlásenie, že nebude na území ČR žiadať o priznanie dávok sociálnej starostlivosti.

Preukazy o povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov ES na prechodný pobyt sa vydávajú s platnosťou na 5 rokov a na trvalý pobyt s platnosťou na 10 rokov. Platnosť preukazu možno opakovane predĺžiť.

Občan SR má povinnosť hlásiť zmenu priezviska, osobného stavu, zmenu údajov v cestovnom doklade a zmenu údajov v doklade vydanom k pobytu na území ČR (t.j. potvrdení o prechodnom pobytu alebo povolení k trvalému pobytu). V prípade pobytu bez vydaného potvrdenia/povolenia hlási zmeny na cudzineckej polícii, v opačnom prípade na pracovisku MV ČR.

Podrobné informácie a tlačivá sú dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/podminky-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

3. Zdravotné poistenie


Zamestnávateľ občana v zamestnaneckom pomere je povinný zamestnanca prihlásiť do systému zdravotného a sociálneho zabezpečenia ČR. Pred odchodom zo SR by mal občan konzultovať otázky súvisiace so zdravotným poistením po jeho odchode s domovskou zdravotnou poisťovňou v SR prípadne sa oboznámiť s podmienkami. Informácie sú dostupné na www.vszp.sk alebo www.cmu.cz.

Dátum poslednej aktualizácie: 6. marca 2014