1. Domov
  2. Služby
  3. Pomoc v núdzi v zahraničí
  4. Strata dokladov

Strata dokladov

Publikované 13.07.2022

 Odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Českej republike a taktiež polícii v Slovenskej republike, stratu je potrebné nahlásiť na najbližšom útvare cudzineckej polície Českej republiky. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu 

Náhradný cestovný doklad 

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie českej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 eur (v Kč v prepočte podľa aktuálneho kurzu). 
Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky. 

 O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Českej republike svoj zastupiteľský úrad. 

 V prípade výkonu agendy dokladov sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.