1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa

Aktualizované 23.05.2022
Publikované 23.05.2022

Na podanie žiadosti o slovenský rodný list na zastupiteľskom úrade je povinné rezervovanie termínu.

 

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky) vydaný pred narodením dieťaťa,
 • doložiť originál alebo overenú kópiu českého rodného listu dieťaťa (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi),
 • predložiť originál sobášneho listu rodičov, spravidla vydaného v Slovenskej republike,
 • v prípade, že rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, doložia originál alebo úradne overenú kópiu zápisu o určení otcovstva (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi),
 • potvrdenie o pobyte v Českej republike, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Českej republike,
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,
 • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v českom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovanej koncovky (-á, -ová), dostavia sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v Českej republike),
 • uhradiť správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu v hotovosti v Kč pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe.

 

Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

 • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
 • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov dieťaťa za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR a žiadateľ ho platí v Kč podľa platného kurzu v čase podania žiadosť.

Upozornenie
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, e-mail), alebo im je priamo zaslaný poštou na vopred zvolenú adresu v Českej republike.

 

Formulár:

rtf
Zápis o narodení
(rtf; 14.97 kB)
Stiahnuť
Pätička pre Zښ
Feedback