Občiansky preukaz

Obsah

  Upozornenie

  Konzulárne oddelenie informuje, že na úradných dokladoch, ktorými sú občiansky preukaz s čipom a doklad o pobyte cudzinca s čipom, vydanými do 25. júna 2021, končí platnosť certifikácie pre vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu dňom 31. decembra 2022.
  Táto skutočnosť znamená, že od 1. januára 2023 nebude možné prostredníctvom uvedených dokladov vyhotoviť kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý je nevyhnutným prostriedkom na autorizáciu pri využívaní elektronických služieb verejnej správy.
  Aktualizované 20.02.2024
  Publikované 31.08.2022

  Na podanie žiadosti je povinné rezervovanie termínu.

  Elektronická žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a rezervácia termínu

   

  Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov

  Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov upravuje zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak.

  Držiteľom občianskeho preukazu od 1. decembra 2019 môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov.

  Občiansky preukaz vydáva útvar Policajného zboru príslušný na vydávanie občianskych preukazov (ďalej len „príslušný útvar“) alebo v zahraničí zastupiteľský úrad SR (ďalej len „zastupiteľský úrad“)

  Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, musí byť osobne prítomný pri podaní žiadosti.  Žiadateľ je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov, podpisu, a uhradiť správny poplatok.

  Poplatky sa vyberajú v českých korunách podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.

  Na zastupiteľskom úrade nie je možné požiadať o vyhotovenie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní.

  Lehota na vyhotovenie občianskeho preukazu je 30 dní od podania žiadosti. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

  Poznámka
  V prípade krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie polície Českej republiky, v prípade straty na príslušné oddelenie cudzineckej polície Českej republiky. Občan SR je povinný stratu a odcudzenie dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe alebo na polícii v SR.

   

  Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade:

  a) osobne občan najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov;

  b) osobne občan starší ako 15 rokov z dôvodu uplynutia platnosti občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu;

  c) zákonný zástupca za občana mladšieho 15 rokov, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

  d) štatutárny zástupca zariadenia na výkon rozhodnutia súdu za občana mladšieho ako 15 rokov, pre ktorého sa vykonávajú opatrenia v zariadení pobytovou formou na základe

  rozhodnutia súdu alebo ním splnomocnená osoba, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

  e) fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu, okrem podania žiadosti najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov podľa písm. a);

  f) opatrovník, za občana, ktorý z dôvodu obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nemôže

  podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu;

  g) iná osoba za občana, ktorý pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko alebo psychického ochorenia nemôže osobne podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

   

  K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:

  a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

  • žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
  • žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz,
  • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

  b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

  • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas)
  • doklad vydaný policajným útvarom v Českej republike o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu,
  • v prípade, že stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bol neplatný, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),

  c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

  • doterajší občiansky preukaz,
  • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),
  • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

  d) v prípade vydania občianskeho preukazu občanovi SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR:

  • doklad potvrdzujúci štátne občianstvo Slovenskej republiky (t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),
  • potvrdenie o pobyte; občan s pobytom v zahraničí predkladá potvrdenie o evidovanom pobyte s uvedením adresy vydané úradom v zahraničí

  Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.

  V prípade výkonu agendy dokladov sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.

   

  Platnosť občianskeho preukazu

  Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov. Občiansky preukaz občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky a občanovi od 6 do 15 rokov s platnosťou 5 rokov.

  Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov môže občan podať najskôr 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov. Ak zákonný zástupca alebo iná oprávnená osoba podá žiadosť o občiansky preukaz pre maloletého občana skôr ako 30 dní pred dovŕšením veku 15 rokov, občiansky preukaz sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

  Občiansky preukaz vydaný pre občanov mladších ako 15 rokov s podobou tváre je možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb na území Slovenskej republiky.

   

  Prevzatie nového občianskeho preukazu

  • občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať osobne po jeho vyhotovení, na tom istom mieste kde podal žiadosť
  • občan je povinný prevzatie potvrdiť svojím podpisom; ak občan nie je spôsobilý podpísať sa, uvedie sa táto skutočnosť na žiadosti,
  • ak bola žiadosť o vydanie občianskeho preukazu podaná na zastupiteľskom úrade, občiansky preukaz sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom ho prevezme občan osobne, alebo mu ho prevezme osoba blízka, alebo iná osoba na základe osvedčeného plnomocenstva na zastupovanie udeleného osobou, ktorá podala žiadosť o vydanie občianskeho preukazu; osvedčené plnomocenstvo na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu inú osobu, túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu,
  • Občiansky preukaz môže prevziať za občana staršieho ako 15 rokov v blízka osoba jeho držiteľa (podľa § 116 Občianskeho zákonníka) alebo osoba, ktorú pri podaní žiadosti splnomocní na prevzatie občianskeho preukazu, bez osvedčeného plnomocenstva.
  • Za občana mladšieho ako 15 rokov preberá občiansky preukaz zákonný zástupca alebo osoba, ktorá podala žiadosť a tá sa nemôže dať zastupovať s výnimkou štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.

   

  Odovzdanie občianskeho preukazu

  • Občan je povinný odovzdať zastupiteľskému úradu neplatný občiansky preukaz najneskôr pri prevzatí občianskeho preukazu.  
  • Pri strate štátneho občianstva Slovenskej republiky je osoba povinná odovzdať občiansky preukaz bezodkladne.   
  • Občan, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky prostredníctvom zastupiteľského úradu, je povinný odovzdať občiansky preukaz veľvyslanectvu.

   

  Správne poplatky

  podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 15 eur
  podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov 30 eur
  podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov 50 eur

   

  Oslobodenie

  Od poplatku 15 eur sú oslobodení občania:

  • ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov a ktorý má trvalý pobyt na území SR a občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu uplynutia jeho platnosti,
  • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená  útvarom Policajného zboru príslušným na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
  • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického čipu,
  • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
  • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
  • sú oslobodení občania starší ako 60 rokov, občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, títo občania sú oslobodení aj od poplatku aj za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia.

   

  Ďalšie oslobodenia

  • od poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (30 eur) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz po uplynutí platnosti občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.
  • od poplatku za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (50 eur) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru alebo príslušnému policajnému orgánu v krajine, kde sa udalosť stala.