1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Overovanie dokladov

Overovanie dokladov

Publikované 23.05.2022

OSVEDČENIE PODPISU A KÓPIE

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR, t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad SR nezodpovedá za obsah overovaných listín.

 

Overenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Prahe osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym zamestnancom.

Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 10 EUR. Poplatok sa vyberá v Kč v hotovosti v prepočte podľa aktuálneho kurzu.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie Veľvyslanectvo SR v Prahe osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.
O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou.

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Výška správneho poplatku za overenie každej strany listiny je 10 EUR. Poplatok sa vyberá v Kč v hotovosti v prepočte podľa aktuálneho kurzu.

Pätička pre Zښ
Feedback