1. Domov
  2. Služby
  3. Poplatky

Poplatky

Aktualizované 18.10.2022
Publikované 06.09.2022

Za konzulárne úkony a konania vyberajú zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výšku poplatkov za jednotlivé úkony a konania upravuje príloha zákona v XVIII. časti - Sadzobník správnych poplatkov.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom. Poplatky sa vyberajú v mene toho štátu, v ktorom má zastupiteľský úrad svoje sídlo (miestna mena), prepočítané z meny euro do príslušnej miestnej meny. Zastupiteľský úrad môže vyberať poplatky aj v inej ako miestnej mene. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti na zastupiteľskom úrade.

Sadzobník konzulárnych poplatkov
PDF 208.7 kB, 6.9.2022, 42295 stiahnutí
Stiahnuť
Pätička pre Zښ
Feedback