1. Domov
  2. O nás
  3. Stáž na veľvyslanectve

Stáž na veľvyslanectve

Publikované 06.07.2022

Veľvyslanectvo SR v Ríme celoročne ponúka stáž pre študentov druhého stupňa (magisterského a inžinierskeho) denného vysokoškolského štúdia, ktorí ovládajú taliansky jazyk. Odporúčaná dĺžka stáže na veľvyslanectve je minimálne 4 týždne a maximálne 8 týždňov. Stáž odporúčame absolvovať mimo letných mesiacov (júl, august).

Veľvyslanectvo umožní absolvovanie stáže študentom druhého stupňa denného vysokoškolského štúdia vo veku do 30 rokov. Veľvyslanectvo môže vo výnimočných prípadoch prijať na stáž aj študenta doktorandského štúdia za podmienky, ak téma jeho dizertačnej práce, kvôli ktorej žiada o stáž,  súvisí s plnením úloh na veľvyslanectve v čase podania prihlášky.

Veľvyslanectvo SR v Ríme pri výbere stážistu prihliada na motiváciu, odborné a osobnostné charakteristiky žiadateľa, ako aj kapacitné možnosti úradu.

K žiadosti o absolvovanie stáže na zastupiteľskom úrade v Ríme je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

  • životopis, 

  • motivačný list,

  • potvrdenie o ovládaní cudzieho jazyka - okrem dobrej znalosti anglického jazyka, veľvyslanectvo považuje za potrebné, aby stážista ovládal aj taliansky jazyk na minimálnej úrovni B2, nakoľko je na našom úrade nevyhnutným pracovným nástrojom – spracovávanie spravodajstva zo zdrojov v taliančine, korešpondencia v taliančine ako aj komunikácia smerom k talianskym partnerom. 

  • odporúčanie vyučujúceho na stáž,

  • potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej škole (stážista musí byť počas celého obdobia stáže študentom denného vysokoškolského štúdia), 

Vašu žiadosť obsahujúcu všetky vyššie uvedené dokumenty prosíme zaslať na emailovú adresu emb.roma@mzv.sk

Záujemcov o stáž, ktorí zašlú nekompletné žiadosti, veľvyslanectvo automaticky vyradí zo zoznamu uchádzačov.