1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa

Aktualizované 26.05.2022
Publikované 26.05.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme osobne,
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,
 • predložiť originál alebo overenú kópiu talianskeho rodného listu (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi) vystaveného Comune s uvedením mena matky a otca a overený pečiatkou Apostille s overeným prekladom do slovenského jazyka (konzulárne oddelenie Zastupiteľského úradu SR v Ríme na požiadanie zabezpečí preklad/,
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča - platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky vydaný pred narodením dieťaťa, resp. Osvedčenie o štátnom občianstve /nie staršie ako 6 mesiacov/,
 • predložiť originál sobášneho listu rodičov, spravidla vydaného v Slovenskej republike,
 • v prípade, že rodičia nie sú v čase narodenia dieťaťa zosobášení, doložia originál alebo úradne overenú kópiu zápisu o určení otcovstva (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi),
 • potvrdenie o pobyte v Talianskej republike, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Talianskej republike,
 • ak si rodičia želajú zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (-á, -ová), musia spísať osobitnú žiadosť,
 • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v talianskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovanej koncovky (-á, -ová), dostavia sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v Talianskej republike),
 • uhradiť správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu v hotovosti pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme.


Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia.

V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 eur. K uvedenému poplatku sa pridáva na žiadosť rodiča poplatok za preklad talianskeho matričného dokladu do slovenského jazyka 30 eur.
 

Upozornenie
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní vopred zvolenou formou (mobil, e-mail) o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu, alebo im je priamo zaslaný poštou na vopred zvolenú adresu v Taliansku.

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať
V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude vyžadovať od žiadateľov dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch. Pozrite si viac informácií o projekte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 
rtf
Zápis o narodení
(docx; 61 kB)
Stiahnuť