1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo

Štátne občianstvo

Aktualizované 26.05.2022
Publikované 26.05.2022

Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:

 • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • platným občianskym preukazom,
 • platným cestovným pasom, alebo
 • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

Problematika štátneho občianstva Slovenskej republiky a k tomu príslušné informácie je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 

Strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť len prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť . V zahraničí podáva žiadateľ žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osobne na zastupiteľskom úrade (podrobnejšie uvedené v zákone NR SR č. 344/2007 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky).

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Dňa 17. júla 2010 nadobudla účinnosť novela zákona č. 401/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorou sa do slovenského právneho poriadku zaviedol nový spôsob straty štátneho občianstva Slovenskej republiky. Ide o zákon č. 250/2010 Z.z., na základe ktorého slovenský občan automaticky stráca slovenské občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle (t.j. žiadosti, vyhlásenia alebo iného úkonu smerujúcemu k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva) dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý takto získa cudzie štátne občianstvo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja, podľa miesta trvalého pobytu v Slovenskej republike. Ak si túto povinnosť nesplní, hrozí mu pokuta vo výške 3319,-€.

Slovenský občan slovenské štátne občianstvo nestratí v prípade, ak cudzie občianstvo nadobudol v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu. Platí to však len za predpokladu, že cudzie štátneho občianstvo nadobudol za trvania spoločného manželstva. Druhým prípadom kedy k strate slovenského štátneho občianstva nedochádza je, ak dieťa cudzie štátne občianstvo nadobudne narodením. K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedochádza ani v prípade, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely, čiže pred 17. júlom 2010. Ak slovenský občan podal žiadosť o udelenie cudzieho štátneho občianstva pred 17. júlom 2010 a ak jeho nadobudnutiu dôjde až po 17. júli 2010, k strate slovenského štátneho občianstva dôjde ku dňu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.

pdf
Žiadosť o prepustenenie zo štátneho zväzku
(pdf; 89 kB)
Stiahnuť

 

Podávanie žiadostí o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (§ 9a ods. 2 zákona).

Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak pobyt na území Slovenskej republiky nemala, príslušný je Okresný úrad Bratislava (§ 16 zákona).

Kto podáva žiadosť

Žiadosť podáva osobne žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ktorého štátne občianstvo má byť osvedčené.

Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak ho má pridelené), dátum a miesto narodenia žiadateľa
 • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží:

 • platný doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas IT alebo inej krajiny),
 • rodný list Slovenskej republiky,
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

Okresný úrad v sídle kraja v prípade pochybností môže požiadať o predloženie ďalších dokladov, napr.

 • rodné listy rodičov, ak sú narodení po r. 1954,
 • listinu o udelení talianskeho štátneho občianstva (ak bolo udelené),
 • preukaz povolenia na pobyt v Talianskej republike


V prípade žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve pre maloleté dieťa narodené v Talianskej republike sa predkladá:

 • overená kópia talianskeho rodného listu dieťaťa,
 • rodné listy rodičov,
 • sobášny list rodičov alebo overená kópia uznania otcovstva,
 • identifikačný doklad rodiča.


V prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa podľa Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.

Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.

 

Doklad totožnosti

Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako SR), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz SR, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.
Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (pozri nižšie).

 

Platnosť osvedčenia o štátnom občianstve

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia.

 

Povinnosť žiadateľa o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve a priestupky

Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo okresnému úradu v sídle VÚC každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 EUR do 331 EUR. Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30-tich dní od doručenia oznámenia ministerstva, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319 EUR.
 

Potvrdenie o štátnom občianstve SR

Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. V prípade, že žiadateľ nemá žiadny doklad totožnosti (ani platný ani neplatný) doloží k žiadosti tzv. osvedčenie o žití vydané v zmysle zákona ČNR č. 358/1992 Sb. o notároch a ich činnosti (notársky poriadok) vo forme notárskej zápisnice.

 

Správne poplatky:

Výšku správneho poplatku za žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII:

 • Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky – poplatok 10,00 EUR,
 • Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti – poplatok 10,00 EUR.

 

pdf
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR
(pdf; 124 kB)
Stiahnuť

 

 

Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom Slovenskej republiky

V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo účinnosťou 1. februára 2015, môžu bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí stratili štátne občianstvo v termíne po 1.1.1993, požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov. Žiadosť môžu podať osobne na veľvyslanectve v zahraničí alebo na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja, pričom podmienkou je zaregistrovaný pobyt na území Slovenskej republiky.
Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

Štátny príslušník členského štátu EÚ a Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska podáva žiadosť o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky osobne na oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu ( Okresné riaditeľstvá cudzineckej polície v SR )  alebo predpokladaného miesta pobytu. Podanie žiadosti o registráciu nie je možné na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. K žiadosti o registráciu je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz) a doklad, ktorým preukazuje skutočnosť, že je bývalým slovenským občanom (napr. listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR, listinu o udelení talianskeho štátneho občianstva). Cudzinecká polícia vydá žiadateľovi v deň podania jeho žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii, ktoré žiadateľ doloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR.

Postup pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva z osobitných dôvodov na Veľvyslanectve SR v Ríme:
1. Žiadosť podáva žiadateľ osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné

rtf
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
(docx; 38 kB)
Stiahnuť

 

2. K žiadosti doloží vyplnený dotazník a nasledovné doklady:

rtf
Dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
(docx; 65 kB)
Stiahnuť

 

a) voľne písaný životopis,
b) doklad totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz IT),
c) rodný list,
d) doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode, úmrtný list zosnulého manželského partnera – podľa osobného stavu žiadateľa),
e) výpis z registra trestov Talianskej republiky nie starší ako 6 mesiacov (ak má žiadateľ aj občianstvo ďalšej krajiny, predloží aj výpis z registra trestov tejto krajiny, a ak mal žiadateľ povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti v inej krajine, aj výpis z registra trestov tejto krajiny),
f) listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR, prípadne listinu o udelení talianskeho štátneho občianstva,
g) čestné prehlásenie o tom, že v čase nadobudnutia talianskeho štátneho občianstva mal v Taliansku pobyt,
h) osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak je žiadateľ jeho držiteľom,
i) prípadne ďalšie doklady (napr. rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska), ak takého vlastní,
j) ďalšie doklady podľa konkrétnej situácie, ktorými sú,
I. ak je žiadateľom zamestnaná osoba – pracovnú zmluvu, prípadne potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní,
II. ak je žiadateľom podnikateľ – doklad o podnikaní,
III. ak je žiadateľom študent – potvrdenie o štúdiu,
IV. ak je žiadateľom dôchodca – potvrdenie o poberaní dôchodku,
V. potvrdenie o zdravotnom poistení (napr. preukaz poistenca niektorej talianskej poisťovne).

V prípade, že žiadateľ nemôže niektoré z dokladov uvedených dokladov pod písm.j), nahradí ich čestným prehlásením. Doklady k žiadosti žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Doklady vydané Talianskou republikou musia mať vyššie overenie, tzv. apostille a musí k nim byť priložené úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.
 

Žiadosti pre maloleté osoby do 18 rokov

a) deti do 14 rokov sú zahrnuté v žiadosti rodiča a nadobúdajú štátne občianstvo spolu s rodičom – k žiadosti je potrebné doložiť rodný list dieťaťa,
b) maloletí od 14 do 18 rokov podávajú samostatnú žiadosť, ktorú podpíšu obaja rodičia; ak jeden z rodičov nie je pri podaní žiadosti osobne prítomný, jeho podpis na žiadosti musí byť úradne overený.
V prípade hlásenia straty štátneho občianstva SR na našom veľvyslanectve po 1. 2. 2015, je možné zároveň podať žiadosť o spätné udelenie štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov podľa vyššie uvedeného postupu.

Podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva na našom veľvyslanectve odporúčame vopred telefonicky konzultovať a dohodnúť termín osobného podania.

Po kladnom rozhodnutí o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky zloží žiadateľ sľub a prevezme osobne listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Aj v prípade, že žiadosť bola podaná na niektorom okresnom úrade v sídle kraja v Slovenskej republiky, je možné požiadať o doručenie listiny o udelení štátneho občianstva na Veľvyslanectvo SR v Ríme.

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať
V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude vyžadovať od žiadateľov dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch. Pozrite si viac informácií o projekte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR