1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Overovanie dokladov

Overovanie dokladov

Publikované 26.05.2022

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR, t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad SR nezodpovedá za obsah overovaných listín.
 

Overenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Ríme osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

 • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
 • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom.

Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 10 EUR.
 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie Veľvyslanectvo SR v Ríme osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou.

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

 • originál listiny,
 • fotokópia listiny,
 • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Výška poplatku za vyhotovenie fotokópie listiny a jej overenie, za každú aj začatú stranu je 10 EUR.
 

Overenie pravosti prekladu

Doklady vydané v Taliansku, ktoré sa majú použiť na úradné účely v Slovenskej republike, musia byť opatrené overeným prekladom do slovenského jazyka. Overením pravosti prekladu konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ríme osvedčuje, že preklad dokladu je totožný s pôvodným textom dokladu v inom jazyku. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ríme overuje len preklady v slovenskom a talianskom jazyku.

Žiadosť o overenie prekladu pozostáva z týchto náležitostí:

 • originál listiny,
 • preklad listiny,
 • predplatená spiatočná obálka (len v prípade žiadosti zaslanej poštou).

Výška správneho poplatku za overenie správnosti predloženého prekladu, za každú aj začatú stranu je 20 EUR.