1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Sobáš v zahraničí

Sobáš v zahraničí

Publikované 26.05.2022

Sobáš v Taliansku

Občan Slovenskej republiky môže uzavrieť manželstvo v Taliansku civilnou formou na obecnom úrade (comune) alebo cirkevnou formou podľa rítu príslušnej cirkvi. Manželstvo môže uzavrieť buď s iným občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom.

Občan Slovenskej republiky môže uzavrieť manželstvo v Taliansku aj na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme, avšak v tomto prípade len civilnou formou a len s občanom Slovenskej republiky opačného pohlavia.

 

a) Sobáš na obecnom úrade (comune)

Žiadosť o sobáš podáva žiadateľ priamo na obecnom úrade (comune) alebo na farskom úrade, kde sa chce zosobášiť. Príslušný úradník ho informuje, aké dokumenty treba k žiadosti priložiť. Cudzinci sú povinní okrem iných dokladov priložiť i potvrdenie nazvané Nulla Osta al Matrimonio. Pre slovenských občanov ho vydáva Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme. Je preto nevyhnutné, aby sa slovenský občan ešte pred sobášom osobne dostavil na Veľvyslanectvo SR v Ríme, a o potvrdenie Nulla osta al Matrimonio požiadal v predstihu.

K žiadosti o vydanie potvrdenia Nulla Osta al Matrimonio žiadateľ je povinný priložiť:

1. svoj platný doklad totožnosti SR (t. j. občiansky preukaz, a ak žiadateľ žije v zahraničí, tak cestovný pas spolu s dokladom cudzieho štátu, osvedčujúcom bydlisko žiadateľa v zahraničí, na ktorom je fotografia žiadateľa),

2. slovenský rodný list žiadateľa,

3. ak je žiadateľ rozvedená/ý, tak aj rozvodový rozsudok vystavený súdom SR s vyznačeným dátumom nadobudnutia právoplatnosti,

4. ak je žiadateľ ovdovelá/ý, tak aj úmrtný list bývalého manžela/manželky a potvrdenie slovenskej matriky, že predchádzajúce manželstvo zaniklo smrťou manželského partnera;

Na formulári, ktorý žiadateľovi poskytne Veľvyslanectvo, žiadateľ formou čestného vyhlásenia potvrdí svoj osobný stav.

Potvrdenie Nulla Osta al Matrimonio vydáva Veľvyslanectvo SR v Ríme na počkanie (20 minút) v talianskom jazyku. Talianske úrady ho akceptujú v lehote 6 mesiacov odo dňa vydania. Za vydanie potvrdenia sa platí poplatok v celkovej sume 20 € (10 € za osvedčenie podpisu na čestnom vyhlásení, 10 € za vydanie potvrdenia).

Niektoré obecné úrady (comune) žiadajú legalizáciu podpisu osoby podpísanej na potvrdení (úradníka Veľvyslanectva). V takom prípade je potrebné požiadať Prefektúru (Prefettura, ufficio legalizzazioni), ktorá je nadriadená obecnému úradu, na ktorom sa má uskutočniť sobáš, o legalizáciu podpisu.

Po ukončení sobáša obecný úrad vydáva sobášny list. Veľvyslanectvo SR v Ríme odporúča, aby občan SR si vyžiadal dva sobášne listy (druhý pre potreby osobitnej matriky MV SR). 

Aby bol sobáš platný na Slovensku, je potrebné požiadať buď matričný úrad na Slovensku príslušný podľa miesta trvalého bydliska aspoň jedného zo snúbencov, alebo Veľvyslanectvo SR v Ríme, o zápis manželstva do knihy sobášov Osobitnej matriky MV SR a o vydanie (slovenského) sobášneho listu.

K vyplnenému a podpísanému tlačivu žiadosti, ktoré žiadateľovi poskytne matričný úrad v SR alebo Veľvyslanectvo SR, žiadateľ priloží originál talianskeho sobášneho listu (nie výpis z knihy sobášov), ku ktorému bude priložený/pripojený  viacjazyčný štandardný formulár v taliansko-slovenskej verzii podľa čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1191/2016 (modulo standard multilingue – matrimonio, articolo 7 del regolamento (UE) 20116/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio). Formulár má 10 strán. Keďže formulár je v taliansko-slovenskej verzii, nie je potrebné k nemu urobiť preklad a nevyžaduje sa ani apostille.

Viacjazyčný štandardný formulár musí byť podpísaný a opečiatkovaný obecným úradom (comune), ktorý ho vydal. Ak k sobášnemu listu pripojený nie je, žiadosť o zápis sobáša do matriky a o vydanie slovenského sobášneho listu nie je možné prijať.

Keďže podľa talianskej zákonnej úpravy sa po sobáši nemení priezvisko žiadneho z manželov, v tlačive žiadosti o slovenský sobášny list sú žiadatelia povinní uviesť, aké priezviská sa rozhodli po sobáši používať. Podľa ich žiadosti im Ministerstvo vnútra SR vystaví slovenský sobášny list s požadovanými priezviskami. 

Poplatok za zápis sobáša do osobitnej matriky a za vydanie sobášneho listu SR je 25 €.

Ministerstvo vnútra SR po zápise sobáša a vydaní slovenského sobášneho listu doklady priložené k žiadosti žiadateľovi nevracia.

Ministerstvo vnútra SR zasiela vyhotovený slovenský sobášny list úradu, kde žiadateľ o neho požiadal, t. j. buď matričnému úradu v SR alebo Veľvyslanectvu SR v Ríme. Tam si h žiadateľ môže prevziať.

Ak sobášom došlo k zmene priezviska občana SR, tento je povinný požiadať o vydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu a vodičského preukaz, ktorý bude znieť na nové priezvisko. Žiadosť o nový doklad možno podať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v SR alebo na Veľvyslanectve SR v Ríme. K žiadosti sa priloží slovenský sobášny list (nie taliansky). 

 

Adresa Veľvyslanectva SR v Ríme:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky/Ambasciata della Repubblica Slovacca

Via dei Colli della Farnesina, 144/V

00135 Roma/Rím

 

Konzulárne pracovisko Veľvyslanectva SR v Ríme je otvorené od 8:30 do 12:00 každý pondelok, stredu a piatok, ak niektorý z týchto dní nie je práve štátnym sviatkom SR, kedy je celé Veľvyslanectvo zatvorené. Počas štátnych sviatkov Talianskej republiky, ktoré pripadnú na pondelok, stredu alebo piatok, je konzulárne pracovisko otvorené (ak nie je náhodou zároveň aj štátny sviatok Slovenskej republiky).

Upozornenie
Veľvyslanectvo neposkytuje informácie o stave spracovania žiadostí o zápis matričných udalostí do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie Ministerstvu vnútra SR. Slovenskí občania, ktorí sa rozhodnú uzavrieť manželstvo na území Talianska sú povinní rešpektovať zákony Talianskej republiky, podľa ktorých si manželia ponechávajú svoje rodné priezviská a v talianskom sobášnom liste budú zapísaní s týmito priezviskami.

  

b) Sobáš na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme

Podmienkou pre uzavretie manželstva na veľvyslanectve je, aby boli obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a spĺňali podmienky na uzavretie manželstva stanovené legislatívou SR. Podmienky, postup a priebeh sobáša na veľvyslanectve sa taktiež riadia legislatívou SR.

Keďže hlavnou náplňou veľvyslanectva nie je sobášna činnosť, termín sobáša je podmienený plnením ostatných úloh veľvyslanectva. Preto v prípade záujmu o sobáš na veľvyslanectve je potrebné požiadať aspoň 6 týždňov pred navrhovaným termínom. O uskutočnenie sobáša možno požiadať elektronicky na adrese cons.roma@mzv.sk alebo emb.roma@mzv.sk, alebo písomnou žiadosťou podanou poštou. Veľvyslanectvo na žiadosť odpovie, pričom upresní termín sobáša. Sobáš sa môže uskutočniť v utorok alebo vo štvrtok.

Ak sa obidve strany dohodli na dátume sobáša, najneskôr jeden deň pred určeným dátumom každý snúbenec predloží na konzulárnom pracovisku Veľvyslanectva:

1, svoj platný slovenský občiansky preukaz, a ak žije na území cudzieho štátu, tak platný slovenský cestovný pas a pobytový doklad štátu, v ktorom žije, na ktorom je aj jeho fotografia. 

2. originál slovenského rodného listu, 

3. rozvedený snúbenec predloží aj originál slovenského rozsudku o rozvode s vyznačením nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

4. ovdovelý snúbenec predloží aj originál potvrdenia slovenskej matriky o tom, že predchádzajúce manželstvo skončilo úmrtím manželského partnera k určitému dátumu.

c) Registrované partnerstvo

Vzhľadom na to, že slovenská legislatíva neupravuje vzťah označený ako registrované partnerstvo (spolužitie dvoch osôb rovnakého pohlavia), registrované partnerstvo nemožno uzavrieť na Veľvyslanectve SR v Ríme.

Ak občania SR uzavreli registrované partnerstvo v Taliansku, z hore uvedených dôvodov nemožno požiadať o jeho uznanie ani na Veľvyslanectve SR v Ríme, ani na matričnom úrade v SR.

 

Osobitná matrika


Aby mohol byť sobáš uzatvorený v zahraničí uznaný v Slovenskej republike, je potrebné požiadať o jeho zápis do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR (požiadať o vydanie slovenského sobášneho listu).

 

Kto a kde môže požiadať o zápis

O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky sa podáva na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme (ďalej len "veľvyslanectvo") alebo na matričnom úrade príslušnom podľa posledného trvalého pobytu slovenského občana, ktoré postúpia žiadosť na osobitnú matriku.


Žiadosť podáva jeden z manželov (občan SR) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom. Veľvyslanectvo zašle žiadosť osobitnej matrike len ak je kompletná. Osobitná matrika vystaví matričný doklad a zašle ho veľvyslanectvu, ktoré ho doručí žiadateľovi. Celý tento proces trvá približne tri mesiace. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.
 

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie veľvyslanectva osobne,

  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom,

  • predložiť originál alebo overenú kópiu talianskeho sobášneho listu (doklad zostáva osobitnej matrike a nevracia sa žiadateľovi), overený pečiatkou Apostille s overeným prekladom do slovenského jazyka (konzulárne oddelenie veľvyslanectva na požiadanie zabezpečí preklad),

  • predložiť doklad totožnosti SR žiadateľa - platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz, resp. Osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 6 mesiacov),

  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť originál alebo overenú kópiu rozsudku(-ov) o rozvode s vyznačením právoplatnosti,

  • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený.

 

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia bude žiadateľ o zápise do osobitnej matriky písomne upovedomený.
 

Poplatok za žiadosť o zápis matričnej udalosti je 25 EUR. K uvedenému poplatku sa pridáva na žiadosť rodiča poplatok za preklad talianskeho matričného dokladu do slovenského jazyka 30 EUR.

 

Upozornenie
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike v Bratislave. Po vykonaní zápisu a doručení v SR vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectve SR v Ríme sú jednotliví žiadatelia bezodkladne vopred zvolenou formou (mobil, e-mail). informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu.
rtf
Žiadosť o zápis uzavretia manželstva
(docx; 89 kB)
Stiahnuť

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať
V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude vyžadovať od žiadateľov dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch. Pozrite si viac informácií o projekte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR