1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Občiansky preukaz

Občiansky preukaz

Publikované 26.05.2022

Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na veľvyslanectve Slovenskej republiky o vydanie občianskeho preukazu (pričom od 1. decembra 2013 sa vydáva občiansky preukaz s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta eID ⃰) za týchto podmienok:

 • nejde o prvý občiansky preukaz,
 • predchádzajúci občiansky preukaz bol vydaný po 1. 7. 2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu),
 • žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:
a) v prípade straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

 • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas)
 • doklad vydaný policajným útvarom v Talianskej republike o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu,

b) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

 • doterajší občiansky preukaz,
 • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).


Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.

Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len slovenský občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 €, v prípade straty alebo odcudzenia 30 , resp. 50 €, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Prevziať občiansky preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky, je možné len na tom istom veľvyslanectve Slovenskej republiky.

Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

⃰Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz (vydaný po 01.07.2008) bez elektronického čipu, môže od 01.12.2013 požiadať o vydanie eID. Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód. Ak žiadateľ pri prijatí žiadosti na veľvyslanectve SR bezpečnostný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru SR.

Bližšie informácie týkajúce sa eID karty:

Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať
V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude vyžadovať od žiadateľov dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch. Pozrite si viac informácií o projekte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR