1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Cestovný pas

Cestovný pas

Aktualizované 26.05.2022
Publikované 26.05.2022

Žiadosť o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky 

Žiadosť o vydanie cestovného pasu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Talianskej republiky. Od 1. januára 2013 musí mať každý občan Slovenskej republiky, vrátane detí do 5 rokov, pri cestovaní do zahraničia vlastný cestovný doklad.

K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas).

Ak žiadateľ tento doklad nemá, alebo je neplatný, doloží:

 • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
 • slovenský rodný list;
 • príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list Slovenskej republiky, právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie);
 • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť obidvoch osôb pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz).

Ak žiadateľ (dieťa do 15 rokov) nemá doklad totožnosti, jeho zákonný zástupca k žiadosti priloží:

 • slovenský rodný list dieťaťa;
 • platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);
 • zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;
 • ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa.

Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

Pri podaní žiadosti občana staršieho ako 15 rokov a mladšieho ako 18 rokov musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca.

 

Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať
V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude vyžadovať od žiadateľov dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch. Pozrite si viac informácií o projekte Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

d

 

Platnosť cestovného dokladu

Cestovný pas sa vydáva s platnosťou:

 • občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov– 10 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 16 rokov – 5 rokov;
 • občanovi mladšiemu ako 6 rokov – 2 roky;
 • občanovi, ktorému nie je dočasne možné nasnímať odtlačky prstov – 1 rok.

Lehota na vystavenie cestovného pasu je cca 60 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Poznámka
V prípade krádeže alebo straty cestovného dokladu Slovenskej republiky alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky je nevyhnutné udalosť oznámiť na najbližšie oddelenie polície Talianskej republiky. Slovenský občan je povinný stratu a odcudzenie dokladu (občiansky preukaz, cestovný pas) ohlásiť na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme, alebo na polícii v SR.

d

 

Správne poplatky:  
Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 eur
Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 eur
Vydanie cestovného pasu osobne mladšej ako 6 rokov 10 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 eur
Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 eur

 

Zápis dieťaťa do cestovného pasu

Zápis údajov o dieťati do cestovného pasu rodiča sa od 27. júna 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

 

Strata/odcudzenie cestovného dokladu

Odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Talianskej republike a taktiež polícii v Slovenskej republike. Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme, a to podaním vyplneného a podpísaného priloženého formuláru.

rtf
Oznámenie o strate (odcudzení) cestovného dokladu
(docx; 59 kB)
Stiahnuť

 

Náhradný cestovný doklad 

O vydanie náhradného cestovného dokladu možno požiadať osobne na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v Ríme v prípade straty alebo krádeže občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade krádeže je potrebné predložiť potvrdenie talianskej polície o nahlásení udalosti a zaplatiť konzulárny poplatok vo výške 10 €, pri opakovanom vydaní náhradného cestovného dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov je poplatok 20 € (v Kč v prepočte podľa aktuálneho kurzu).

Náhradný cestovný doklad sa vydáva len na nevyhnutnú dobu na cestu do Slovenskej republiky.
Od. 1. septembra 2012 je náhradný cestovný doklad oprávnený vydať aj Konzulárny úrad Slovenskej republiky v Miláne

O vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky môže požiadať i cudzinec, ktorý je držiteľom slovenského cestovného dokladu cudzinca alebo cudzinec, ktorému poskytla SR doplnkovú ochranu a je držiteľom cudzineckého pasu. O náhradný cestovný doklad môže požiadať i občan toho členského štátu EÚ, ktorého krajina nemá v Talianskej republike svoj zastupiteľský úrad.