1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Publikované 26.05.2022

Maloleté osoby do veku 14 rokov (vrátane) môžu vstupovať na talianske územie iba v sprievode dospelej osoby. Ak ich sprevádza iná osoba ako rodič alebo iný zákonný zástupca, vyžaduje sa písomný súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu so sprevádzaním a cestou dieťaťa a dobou jej trvania. Podpis rodiča alebo iného zákonného zástupcu musí byť osvedčený notárom alebo obecným úradom. Vyžaduje sa aj súhlas necestujúceho rodiča ak dieťa cestuje len s jedným rodičom.

Zo súhlasu s cestovaním dieťaťa v talianskom alebo anglickom jazyku (vzor), musí jasne vyplývať, kto dieťa sprevádza, kam s ním cestuje, kto ho na to splnomocnil resp. kto s tým súhlasí, musia v ňom byť uvedené údaje o dieťati a časová platnosť splnomocnenia. Užitočná môže byť aj fotokópia rodného listu.

Zákonný zástupca (ak ním nie je rodič), mal by mať so sebou rozhodnutie súdu o tom, že bol určený za zákonného zástupcu s priloženým prekladom do taliančiny alebo angličtiny.