Chorvátsko

 1. Domov
 2. Štáty
 3. Chorvátsko
Vlajka Chorvátska

Chorvátsko

Záhreb - miestny čas:

Upozornenie pred cestou

Vstupom Chorvátska do Schengenu od 1. januára 2023 sa zľahčí voľný pohyb tovaru a osôb bez kontroly na hraniciach, v prípade občanov členských krajín Schengenu.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Od 1. apríla do 1. novembra 2023 svetlá pre autá v Chorvátsku už nie sú cez deň povinné. Zákon o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátsku stanovuje pevnú lehotu, počas ktorej musia byť na motorových vozidlách rozsvietené denné alebo stretávacie svetlá a to od 1. novembra do 31. marca každého kalendárneho roku.

Vstupom Chorvátska do Schengenu od 1. januára 2023 sa zľahčí voľný pohyb tovaru a osôb bez kontroly na hraniciach, v prípade občanov členských krajín Schengenu.

V zmysle § 102 Zákona o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátskej republike (Úradný vestník 70/2019) je od 1. novembra do 31. marca počas dňa povinné používať na motorových vozidlách denné LED svetlá alebo stretávacie svetlá (motocykle a mopedy celoročne) inak hrozí bloková pokuta 300,- HRK/cca 40,- EUR (v prípade kolízie alebo dopravnej nehody je pokuta oveľa vyššia).

V zmysle stanoviska Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky k 1. októbru 2022 cudzinec s udeleným dočasným útočiskom v Slovenskej republike (napr. prípad ukrajinských občanov) sa môže voľne pohybovať v rámci Slovenskej republiky a celého schengenského priestoru.

V Chorvátsku existuje tzv. daň z obratu (DPH) v osobnej doprave aj pre cudzincov aj pri tzv. príležitostnej doprave. Zákon o DPH určil, že miesto prevádzkovania služieb autobusovej dopravy je miesto, kde sa doprava uskutočňuje, primerane k prejdenej vzdialenosti.

POZOR! Vodiči elektrokolobežiek, romopedov, segwayov, e-mobilov a pod. môžu už v Chorvátsku dostať pokutu nielen za jazdenie bez prilieb, ale aj za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 

Od 1. júla 2022 už občania (vrátane všetkých cudzincov) nemôžu platiť pokuty za spáchané priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale od tohto dátumu Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky úplne prechádza na bezhotovostné vyberanie pokút prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami).

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe odporúča slovenským turistom, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie Covid-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

Podmienky vstupu
Aktualizované 15.02.2024
Publikované 17.05.2022

Upozornenie

Tieto informácie zohľadňujú podmienky vstupu do krajiny pre občanov Slovenskej republiky pre najbežnejšie typy cestovania, o ktorých má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vedomosť.

Pravidlá vstupu do krajiny, ich výklad, spôsob vykonávania a prijímanie akýchkoľvek zmien je v plnej kompetencii príslušných chorvátskych orgánov.

Pred cestou dôrazne odporúčame preveriť si aktuálne podmienky vstupu okrem Veľvyslanectva Slovenskej republike v Záhrebe (telefonicky na +385 14877070, prípadne e-mailom cons.zagreb@mzv.sk aj na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra.

 

Cestovné doklady

Občania Slovenskej republiky vrátane detí môžu vstúpiť na územie Chorvátskej republiky len s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom výlučne s fotografiou.

Platný občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas musí mať každé dieťa, bez ohľadu na vek (nie je však nevyhnutný cestovný pas).

Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať platný doklad totožnosti neustále pri sebe (občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný doklad) v prípade možnej kontroly totožnosti zo strany polície. V opačnom prípade môže byť uložená bloková pokuta cca 133 eur a v správnom konaní je to pomerne vyššia suma.

Pri cestovaní autom môžete byť požiadaní o predloženie platného vodičského preukazu, technického preukazu od vozidla alebo zelenej karty.

Chorvátsko je od 1. januára 2023 v Schengene a hraničné kontroly boli ukončené na všetkých pozemných hraničných priechodoch i letiskách v rámci schengenského priestoru.

Registrácia pred vstupom (online formulár EnterCroatia) nie je povinná a má len odporúčací charakter.

Upozorňujeme, že bez platných identifikačných/cestovných dokladov (občiansky preukaz s fotografiou alebo cestovný pas) môže byť hraničnou kontrolou výnimočne zabránený aj vstup do Chorvátska. 

Pobytový preukaz z krajín EÚ/EHP, preukaz vysídlenca do niektorej z krajín EÚ, vodičský preukaz, zdravotnú kartu poistenca, alebo vodičský preukaz, nie je možné použiť ako cestovný doklad. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje, avšak musí byť platný v deň odchodu z krajiny.

 

Strata cestovných dokladov

Odporúčame dôslednú kontrolu dokladov pre príchodom do Chorvátska. V prípade vstupu bez platných dokladov, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe nemôže zabezpečiť tranzit cez Chorvátsko a prechod do ďalšej susednej krajiny/krajín.

V prípade, že v minulosti občan SR nahlásil stratu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a doma má nové vydané spoločne so starými je potrebné preveriť platnosť vydaných dokladov na slovenskej polícii.

V prípade straty/neplatnosti slovenských dokladov neodporúčame cestovať späť do Slovenskej republiky len s potvrdením od chorvátskej polície (o strate/odcudzení). Je potrebné požiadať o vystavenie náhradného cestovného dokladu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Záhrebe, Honorárnom konzuláte Slovenskej republiky v Rijeke alebo Honorárnom konzuláte Slovenskej republiky v Splite,

Náhradný cestovný doklad slúži výlučne na návrat domov, nie na ďalšie cestovanie v zahraničí, resp. do iných okolitých krajín (napr. Bosna a Hercegovina, Srbská republika, či Čierna Hora). 

 

Pobyt dlhší ako 90 dní

Občania SR/EÚ s plánovaným pobytom v Chorvátsku nepretržite dlhšie ako 90 dní sú povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr do 8 dní a požiadať o registráciu na najbližšom policajnom zastúpení. 

Podrobnejšie informácie o pobyte a práci občanov EÚ v Chorvátsku nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra Chorvátskej republiky.  

 

Podmienky pre občanov Ukrajiny s dočasným útočiskom v SR

Osoby s dočasným útočiskom v Slovenskej republike (tzv. vysídlenci) majú garantovaný pobyt v Slovenskej republike, avšak nie je zaručené bezproblémové cestovanie cez iné štáty. Neodporúčame cestovať do Chorvátska len s potvrdením o povolenom pobyte vysídlenca v Slovenskej republike.

V prípade cestovania občanov Ukrajiny (s dočasným útočiskom v SR) mimo Slovenskej republiky sa títo musia obrátiť na svoje príslušné veľvyslanectvo v krajine kam majú záujem cestovať a preveriť si aktuálne podmienky vstupu/výstupu/pobytu v krajine. 

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) v Chorvátsku je bez obmedzení, ako v inej schengenskej krajine. Vstup do okolitých krajín sa riadi osobitným režimom platným v týchto krajinách.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Aktuálny stav na hraničných priechodoch do/z Chorvátska nájdete na webovej stránke Chorvátskeho autoklubu (HAK). 

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 23.05.2022
Publikované 17.05.2022

Každé dieťa musí mať vlastný cestovný doklad – podľa veku občiansky preukaz (s fotografiou) alebo cestovný pas. Občiansky preukaz podobne ako cestovný pas možno vystaviť dieťaťu už od narodenia.

Doklad musí byť platný počas celého pobytu v Chorvátsku a minimálne v deň návratu na Slovensko.

V prípade vstupu maloletých do Chorvátska, kedy nie sú výlučne v sprievode rodičov (nie je to nevyhnutné) písomný súhlas zákonného zástupcu, poručníka v chorvátskej alebo anglickej verzii (chorvátske pohraničné úrady však takéto doklady nevyžadujú, avšak odporúča sa to najmä z dôvodu straty dokladov, prípadne hospitalizácie v Chorvátsku).

Ak vstupujú detí s rodičom, pričom dieťa má iné priezvisko ako matka alebo otec, taktiež sa nevyžadujú žiadne osobitné dokumenty, či potvrdenie. Odporúča sa však mať pre istotu kópiu/scan matričného dokladu (napr. rodinného listu) na základe ktorého je možné jednoznačne identifikovať príslušnosť k rodičom, napr. pri dopravnej nehode, úraze, hospitalizácii, či zablúdení dieťaťa.
Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotné záznamy o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a cestujú s rodičmi majú osobitný režim v prípade vyžadovania digitálneho covid certifikátu – okrem cestovného dokladu/občianskeho preukazu a PAS preukazu nepotrebujú iný doklad. 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 5593 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5922 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Aktualizované 31.07.2023
31.07.2023
Doplnené informácie o podmienkach zákazu predaja v nedeľu.
31.07.2023
Doplnené informácie o podmienkach zákazu predaja v nedeľu.
31.07.2023
Doplnené informácie o podmienkach zákazu predaja v nedeľu.
19.07.2023
Doplnené informácie o podmienkach zákazu predaja v nedeľu.
19.07.2023
Doplnené informácie o podmienkach zákazu predaja v nedeľu.
04.07.2023
Doplnené informácie o podmienkach zákazu predaja v nedeľu.
Publikované 17.05.2022

Počasie 

Aktuálne počasie na webovej stránke chorvátskeho štátneho hydrometeorologického inštitútu 

 

Požiare, seizmologické udalosti a epidémie

Informácie o požiaroch na stránke chorvátskeho hasičského združenia 

Informácie o seizmologických udalostiach

Informácie o epidemických udalostiach na webovej stránke chorvátskeho inštitútu pre verejné zdravie

Informácie o krízových udalostiach na webovej stránke Riaditeľstva civilnej ochrany Chorvátska 

 

Doprava

Aktuálna dopravná situácia na chorvátskych cestách na webovej stránke chorvátskeho automotoklubu

Chorvátske železnice

Letecké spojenia  

Informácie o trajektoch 

 

Vstup do eurozóny

Vstupom do eurozóny 1. januára 2023 a s platnosťou od 15. januára 2023 je možné platiť v Chorvátsku už len eurom. Chorvátske kuny môžete bez poplatku zmeniť v niektorej z bánk alebo pôšt. Možné to bude do konca roka 2023.

Informácie o výmene kún v Národnej banke Slovenska

 

Poriadok na verejných plážach

Verejné pláže v Chorvátsku sú všeobecne považované za udržiavané verejné priestranstvá. Ponechaním uterákov, matracov alebo ležadiel bez majiteľa sa stávajú opustenou vecou/odpadom. V zmysle platnej chorvátskej legislatívy všetky nezákonne umiestnené predmety na verejných priestranstvách musia byť odstránené a ich majiteľ môže byť dokonca aj pokutovaný v sume od 40 eur a viac.

 

Pokuty za strohé oblečenie

Pozor na pokuty, ktoré môžu byť uložené tzv. mestskými kontrolórmi na uliciach a v historických budovách (najmä v chrámoch a kostoloch), nielen v prímorských oblastiach, za nedostatočné oblečenie na verejnosti. V závislosti od mestského nariadenia môže byť uložená pokuta vo výške od 135 do 270 eur. Pokutované je strohé oblečenie, prípadne oblečenie len v plavkách/bikinách, odhalená horná časť tela, nadmerne roztrhané oblečenie a pod. Požívania alkoholu na verejnom priestranstve je pokutované sumou od 150 eur a pokiaľ ide o prechádzku so psom, ktorý nebude na vôdzke pokuta bude od 66 eur (v prípade útočiaceho psa pokuta môže narásť).

 

Domáce zvieratá 

Slovenskí turisti, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska s domácimi zvieratami môžu cestovať so psami, mačkami a fretkami, len ak si zabezpečili cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané potrebné očkovania. 

V prípade prevozu iných zvierat (napríklad vtáky, korytnačky) treba mať potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o mieste pôvodu zvieraťa a jeho identifikačné znaky. Sieť veterinárnych ambulancii je rozšírená v každom väčšom meste. Do Chorvátskej republiky je zakázaný dovoz a dočasné zdržiavanie sa nebezpečných psov plemena teriér typu bull, ktoré nie sú zapísané do registra Medzinárodnej kynologickej organizácie (FIC) (napríklad pitbull teriér a jeho krížencov).

 

Prihlasovacia povinnosť turistov

Každý turista musí byť prihlásený na miestnom turistickom úrade a platiť pobytovú taxu. Prihlasovacia povinnosť turistov nesúvisí so vstupom Chorvátska do EÚ. Pobytová (turistická) taxa sa platí podľa počtu dní strávených v Chorvátsku. 

Neprihlásenie sa turistu sa považuje za porušenie zákona. Prihlásenie však vykonávajú recepcie v hoteloch, prípadne prenajímatelia ubytovacích zariadení a penziónov. Len vlastníci nehnuteľností, prípadne hostia u priateľov sa musia prihlásiť sami (prípadne je potrebné dohodnúť sa s majiteľom ubytovania o prihlásení). Pobytovú taxu platí aj vlastník plavidla v domácej morskej doprave, ktoré je ukotvené v prístave, keď na plavidle býva a tiež všetky osoby, ktoré na tomto plavidle bývajú.

 

Pobytová taxa (turistická daň)

Pobytovú taxu neplatia:

 • deti do 12 rokov
 • osoby s telesným postihnutím 70% a vyššie + jeden pomocník
 • sezónni pracovníci
 • členovia užšej rodiny obyvateľa turistickej obce, mesta
 • vlastníci rekreačného objektu, ak je tento starým rodinným domom a je získaný dedičstvom od osoby, ktorá mala posledné trvalé bydlisko v turistickom meste alebo obci, v prípade, že nocujú v tom objekte
 • osoby od 12 do 18 rokov platia pobytovú taxu zníženú o 50 %

Pobytová taxa sa platí za každý uskutočnený nocľah.


Držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Pri platení diaľničných poplatkov (cestarina) na území Chorvátska slovenskí občania s preukazom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemajú žiadne zľavy z ceny, tieto platia len pre chorvátskych občanov.

 

Používanie dronov v Chorvátsku

Používanie dronov – bezpilotných prostriedkov je bez povolenia v Chorvátsku zakázané. Drony je možné používať iba na základe súhlasu Agentúry pre civilné letectvo Chorvátskej republiky. Povolenie na používanie dronov vydáva Agentúra pre civilné letectvo na základe žiadosti, v ktorej je potrebné uviesť dôvody jeho použitia. 
Ak letíte v riadenom vzdušnom priestore, udržujte polomer najmenej 5 km od letiska do 50 m nad povrchom. Nepoužívajte súčasne viac ako jeden dron. Nelietajte v oblasti, v ktorej sa vykonáva zásah v prípade núdze.

Všeobecné pravidlá pre lietanie na dronoch v rámci Európskej únie

Chorvátsko je súčasťou Európskej únie, a preto musí dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpilotných lietadiel zavedené Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA). Okrem týchto predpisov má Chorvátsko aj nariadenia špecifické pre jednotlivé krajiny.
Existujú tri prevádzkové kategórie, ktoré určujú predpisy pre drony na základe hmotnosti dronu a zamýšľanej prevádzky. Ďalšie informácie o chorvátskych zákonoch o bezpilotných lietadlách nájdete na tejto stránke na webových stránkach chorvátskeho riadenia letovej prevádzky.


Rekreačný rybolov a potápanie v krajine

Je povolené len za striktných podmienok a dodržania zákonov.

Zákon o morskom rybolove (Narodne novine, br 46/97, 57/96, 46/97- úplné znenie a 48/05), Predpisy o rekreačnom rybolove na mori (Narodne novine br. 137/05), a Predpisy o športovom rybolove na mori (Narodne novine br. 137/05). Predpisy o vykonávaní podvodných aktivít (NN 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03) Predpisy o postupe a spôsobe vydávania povolení na vykonávanie podvodných aktivít vo vnútorných vodách a teritoriálnom mori Chorvátskej republiky v oblastiach s kultúrnym vlastníctvom (NN 22/09).
 
Podrobnejšie informácie pozrite na webovej stránke Chorvátsky potápačského zväzu.

V Chorvátsku je dovolené prevádzkovať potápanie iba s platným súhlasom/povolením. Potápačský preukaz stojí 100 HRK (cca 14 eur) na 365 dní a individuálne schválenie pre nezávislé aktivity pod vodou stojí 2 400 HRK (cca 335 eur) na 365 dní.

Navštívte chorvátske webové stránky o potápaní:

Potápanie v Chorvátsku na webovej stránke Hrvatsko Podmorje

Webová stránka Croatia Divers

Potápačské centrum Pongo

Podrobné informácie o potápaní v Chorvátsku
 

Aktuálne informácie o kvalite mora v Chorvátsku

Hodnotenie kvality mora sa určujú na základe kritérií definovaných vyhláškou o kvalite mora na kúpanie (Úradný vestník 73/08) a smernicou EÚ o riadení kvality vody na kúpanie (č. 2006/7/ES)

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe odporúča slovenským občanom, aby si pred cestou do Chorvátska preverili aktuálne informácie o kvalite mora v jednotlivých strediskách, ktorá je dostupná aj v angličtine. 

Predmetné odporúčame sledovať v rámci vlastného záujmu. 

 

Používania detektorov kovov

Všeobecného používania detektorov kovov v Chorvátsku má súčasne niekoľko závažných momentov, ktoré môžu byť v situácii osobitného zreteľa brané ako spáchanie trestného činu a to z dôvodov:

 1. Negatívneho vplyvu na životné prostredie;
 2. Nelegálnej ťažby nerastného bohatstva;
 3. Negatívneho vplyvu na dedičské bohatstvo (archeológiu);
 4. Nelegálneho používania detektorov, ktoré môžu používať iba v zmysle príslušných zákonov presne stanovených osôb;

 

Osobitné povolenie na použitie detektorov je skutku komplikované dáva sa na základe rozhodnutia mesta/obce v súlade s pravidlami prijatými v rámci konkrétnej župy (musí byť stanovený explicitný dôvod na použitie, napr. v prípade archeológov spoločná práca pri výskume/projekte  v súlade postupmi zodpovedných chorvátskych inštitúcií). Súčasne je potrebné mať ako keby licenciu od príslušnej polície na použitie detektora kovov v súlade so Zákonom o polícii č 34/2011 .č. 66/2019 v znení neskorších predpisov (pre cudzincov sú predmetné licenčné povolenia vydávane veľmi komplikovane).  

O detektoroch kovov pojednávajú Zákon o ochrane životného prostredia č. 80/2013 v znení neskorších predpisov (použitie technických prostriedkov v súlade so zákonom),  Zákon o ochrane kultúrneho dedičstva č. 69/1999 v znení neskorších predpisov (presne stanovený osobitný výskum a pod.) a Zákon o ochrane súkromia č. 16/2020 v znení neskorších predpisov (v súlade s výkonom práce SBS, strážnika, ochrancu, atď.) ako aj Zákon o systéme civilnej ochrany č. 82/2015 v znení neskorších predpisov.  

Neodporúčame cestovať s detektorom kovov do Chorvátska pokiaľ nejde o komerčný účel s povolením (napr. výskumná činnosť, archeologická činnosť, policajný prieskum), ale len počas dovolenky. Hrozí vysvetľovanie jeho použitia na polícii a zbytočné nepríjemnosti, prípadne pokuta, v horších prípadoch zadržanie, podľa situácie v akej jeho používanie bude zaznamenané. V súlade s existujúcimi chorvátskymi zákonmi (ochrana súkromia, lovecký zákon, archeologický, banícky,...) používanie detektorov kovov na súkromné ​​účely je dokonca zakázané, t.j. nemožno ich používať bez povolenia príslušných inštitúcií, prípadne bez ukončeného osobitného expertného vysokoškolského štúdia s konkrétnym vedeckým cieľom.

Pri nelegálnom použití detektorov kovov bez povolenia hrozí pokuta a v horších prípadoch sadzba trestu odňatia slobody (podmienečne alebo i nepodmienečne) od 6 mesiacov do 5-tich rokov.

 

Zákaz práce v nedeľu

Od 1. júla 2023 nadobudla v Chorvátskej republike účinnosť novela Zákona o obchode č. 68/2013 NN (NN – Narodne novine-zbierka zákonov) o zákaze práce v nedeľu.

Na základe tejto zmeny zákona môžu obchodníci a ďalší poskytovatelia tohto druhu služieb rozhodnúť, ktoré zo šestnástich (16)  nedelí v kalendárnom roku budú ich prevádzky otvorené. Implementácia zákona je predmetom celospoločnskej diskusie naprieč prímorskou a kontinentálnou časťou Chorvátska. Z aktuálnej diskusie možno ustáliť, že v prímorskej časti budú obchodníci a poskytovatelia služieb uplatňovať zákon v období mimo letnej turistickej sezóny. Kontinentálna časť uprednostní rozdelenie pracovných nedieľ v rámci začiatku školského roka a v predvianočnom období.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 17.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru, alebo vstupuje zo Srbskej republiky alebo Bosny a Hercegoviny do Chorvátska.

Info pre motoristov
Aktualizované 07.02.2023
Publikované 17.05.2022

Riadenie auta v Chorvátsku

Používanie mobilov za šoférovania je zakázané (pokuta od 30 eur a viac), pokuta za antiradar je cca 30 eur + odstránenie zariadenia na mieste (inak hrozí priestupkové konanie s pomerne vyššou pokutou). Na jazdu v Chorvátsku postačuje slovenský vodičský preukaz, malý technický preukaz a zelená karta povinného zmluvného poistenia. V prípade zapožičaného vozidla je potrebné čestné prehlásenie majiteľa v anglickom alebo chorvátskom jazyku. (Pozn.: výška pokút je orientačná a závisí v akej okolnosti k dopravnému priestupku došlo a čo ním bolo spôsobené.

Dlhodobejšie používanie automobilu so slovenským evidenčným číslom nad 3 mesiace od vstupu do krajiny je taktiež považované za priestupok a je v správnom konaní pokutované. 

Pozor na zmeny pri platení diaľničného mýta, kde na niektorých mýtnych staniciach počnúc decembrom 2021 bola zavedená len bezhotovostná úhrada platobnými kartami Diners, Maestro, Master Card, Visa, alebo priamo ENC/ETC zariadením (elektronické platenie mýta). Viac na webovej stránke chorvátskych diaľnic (Hrvatske autoceste-HAC).

Vozidlá registrované v SR/EÚ, t.j. mimo Chorvátskej republiky môžu jazdiť bezproblémovo nepretržite v krajine maximálne po dobu troch mesiacov (90 dní) odo dňa vstupu do krajiny, inak musia byť registrované v Chorvátsku, resp. hrozí pokuta.

 

Ako sa vyhnúť preplneným cestám

Cestu je potrebné plánovať s použitím GPS navigácie alebo prostredníctvom internetového  dopravného plánovača, v ktorom sú uvedené dni a cestné ťahy či smery najväčšej očakávanej hustoty cestnej premávky. Najzaťaženejšie dni v doprave sú piatok, sobota a dni, keď sa menia turnusy, teda na začiatku mesiaca, v strede a na konci mesiaca.
 
Predpokladané miesta výskytu dlhých kolón áut sú hraničné prechody, cestariny (mýtnice) a zjazdy z diaľnic do konkrétnych destinácií. Dopravné zápchy sa tvoria aj pri väčších hypermarketoch, či pri vstupe na parkoviská predovšetkým prímorských letovísk. 
 
V dostatočnom časovom predstihu pred predpokladanými miestami výskytu dlhých kolón áut je potrebné doplniť pohonné hmoty, zabezpečiť si dostatok stravy a tekutín na pitie (toto platí najmä v prípadoch, ak sú cestujúcimi deti ako aj starší ľudia). Ešte pred cestou je potrebné skontrolovať technický stav vozidla, najmä chladiacu sústavu a klimatizáciu vozidla.
 
Pri cestovaní do Chorvátska môže turistom výrazne pomôcť mobilná aplikácia HAK alebo informácie na webovej stránke chorvátskeho autoklubu, (Hrvatski autoklub). V mobilnej aplikácii je možné nájsť informácie o stave na cestách a hraničných prechodoch (aj cez kamery), ceny palív a ceny poplatkov za cesty a rôzne ďalšie užitočné informácie, prípadne výzvy kde došlo k haváriám, či akým úsekom cesty sa radšej vopred vyhnúť.

 
Všeobecné informácie pre vodičov

Motoristi musia mať pri sebe platný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad o poistení - zelenú kartu.

V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané – inak môže dôjsť k nepríjemnostiam na najbližšej polícii alebo hraničnom priechode.

Pri ceste osobným autom musia mať spolucestujúce deti do 5 rokov povinne autosedačku. Podľa platnej legislatívy je možné maloleté dieťa prevážať pripútané v detskej autosedačke len na zadných sedadlách, ak sa vo vozidle nachádza druhý rad sedadiel. Na prednom sedadle je možné prevážať v detskej autosedačke len dieťa vo veku do dvoch rokov pri splnení zákonom stanovených podmienok (v opačnom smere jazdy, pripútané v tzv. vajíčku, musí byť vypnutý airbag spolujazdca, kde sa prepravuje dieťa).

Chorvátske ministerstvo vnútra vyzýva vodičov, aby nejazdili v kolónach (2 - 3 autá za sebou) ale uprednostňovali individuálnu jazdu. Jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd a tragických následkov dopravných nehôd je práve nedostatočná vzdialenosť za predchádzajúcim vozidlom, čo sa stáva najmä na diaľniciach. 

Ďalšou z najčastejších príčin dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu motorových vozidiel, čo môže byť spôsobené únavou vodičov, ktorí jazdia neprimerane dlho bez prestávok na oddych. Počas cesty je preto vhodné odpočívať na vyhradených miestach alebo čerpacích staniciach v pravidelných intervaloch. Pred cestou je vhodné naštudovať trasu cesty a možnosti oddychu a využiť aj počas cestovania navigácie prostredníctvom GPS súradníc.

 

Čo v prípade dopravnej nehody

O dopravnej nehode najprv upovedomte políciu na telefónnom čísle 192 (nie je to potrebné v prípade dopravnej nehody s malou materiálnou škodou). Vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník), aby sa predišlo vzniku nového nebezpečenstva. Počkajte na príchod polície.

V prípade škody na vozidle žiadajte od polície záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, vydajú Vám ho na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok cca 5 eur (asi za 2-3 dni).

Najvyššia povolená rýchlosť

 • v obci 50 km/h
 • mimo obce 90 km/h
 • na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá 110 km/h (prípadne 100 km/h s označením)
 • na diaľniciach 130 km/h
 • pre motorové vozidlá, ťahajúce obytný príves 80 km/h (vrátane vodných skútrov a menších lodí)
 • pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h.
 • Dôležité ustanovenia zo Zákona o bezpečnosti cestnej premávky
 • Pre mladého vodiča  (vodič vo veku od 15 do 24 rokov) platí zákaz požívania alkoholu, omamných látok a liekov pred a počas jazdy.

 

Parkovanie

Parkovanie v hlavnom meste Záhreb 

Všeobecne parkovanie okrem plateného parkovania na samostatných označených parkoviskách je možné priamo na nich alebo na osobitne označených miestach pre parkovanie. Parkovanie je možné uhrádzať v bankomatoch (zväčša kovovými mincami v chorvátskej mene   

Ako platiť za parkovanie
S cieľom zabezpečiť rýchle a efektívne využívanie parkovacej služby poskytuje pobočka Zagrebparking užívateľom rôzne možnosti platby:

 • Mobilná aplikácia ZgPark
 • ePK portál Záhrebparking
 • Parkovacie automaty
 • m-parkovisko
 • Elektronický parkovací lístok zakúpený v kiosku
 • iné spôsoby platby: aplikácie Aircash, bmove, KEKS Pay

V prípade poruchy vozidla odporúčame kontaktovať vašu poisťovňu v SR, Chorvátsky autoklub / HAK, ktorý má najrozšírenejší autopark pre odtiahnutie vozidiel  

 

Dopravné priestupky v Chorvátsku

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť vodiča vozidla.

V prípade priestupku (napr. neprimeraná rýchlosť), kde z fotografie nie je jasné, kto v čase spáchanie priestupku bol vodičom vozidla, polícia na základe zákona o bezpečnosti v cestnej premávke požiada vlastníka vozidla o poskytnutie hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii jeho vlastník. 

Zákon o bezpečnosti v cestnej premávke v Chorvátsku určuje finančné sankcie za priestupky - ide o fixné sumy v hodnote cca 40 eur, cca 65 eur, 100 eur, 135 eur, ktoré môže polícia uložiť na mieste spáchania priestupku.

Dopravná polícia je v Chorvátsku jediný orgán, ktorý zabezpečuje dokumentovanie a riešenie priestupkov v cestnej premávke. Žiadna súkromná ani štátna organizácia nerealizuje dokumentovanie dopravných priestupkov.

Jedinou výnimkou je nedovolené parkovanie v mestách - pod samosprávou funguje mestská organizácia, ktorá zabezpečuje komplexný servis pri riešení nedovoleného parkovania vozidiel - kontrola zaplateného parkovného, dokumentovanie priestupku nedovoleného parkovania, vydanie rozhodnutia o priestupku s pokutovým blokom, odtiahnutie vozidla, vymáhanie sankcií.

Ak polícia zastaví vodiča - cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia:

 • vodič - cudzinec je ochotný zaplatiť pokutu na mieste - prípad sa končí (potrebné je vyžiadať doklad o úhrade),
 • vodič - cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu - polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad (o čom polícia spíše záznam) a polícia telefonicky informuje územne príslušný priestupkový súd o prípade, pričom vodič priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde (obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku). Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, resp. zaplatení sankcie (ak tak rozhodne priestupkový sudca).

 

Platba pokút iba bezhotovostne

Pripomíname, že od 1. júla 2022 nemožno platiť pokuty za priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale len bezhotovostnou platbou (bankové, kreditné, debetné karty a pod.) prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami).  V prípade naliehania príslušníkov polície, colných orgánov alebo námornej hliadky pre úhradu v hotovosti, volajte tiesňovú linku +385 1 112, alebo políciu + 385 1 192.

 

Čo je dobré vedieť pred cestou do Chorvátska

1. Ak priestupca za priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, nezaplatí peňažný trest v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, peňažný trest sa okamžite mení zvyčajne na podmienečný trest odňatia slobody.
 
2. Priestupkový súd môže priestupcu oslobodiť od trestu vtedy:

 • keď ho následky priestupku ovplyvňujú tak, že jeho potrestanie je zbytočné na dosiahnutie účelu trestu,
 • keď odstránil alebo znížil následky priestupku alebo nahradil spôsobenú škodu ktorú spôsobil, zaplatil alebo splnil požadovanú povinnosť pre neplatenie alebo neplnenie ktorej dôvodom bolo začatie priestupkového konania,
 • keď sa zmieril s poškodeným a nahradil mu spôsobenú škodu.

 
3. Cudzinec, ktorý je zadržaný pre podozrenie, že spáchal priestupok, môže od začiatku až do konca prejednania priestupku podávať súdu návrhy na svoju obranu v materinskom jazyku.
 
4. Ten, kto spôsobil priestupok, má právo nazerať do spisu a oboznámiť sa s dôkazmi; počas celého konania môže používať svoj materinský jazyk alebo využívať tlmočníka; tohto práva sa môže zriecť ak prehlási, že rozumie jazyku v ktorom sa vedie konanie.
 
5. Ten, kto spôsobil priestupok, zaplatí v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu, hľadí sa na neho ako by zaplatil celý peňažný trest.
 
6. Peňažný trest môže ten, kto spôsobil priestupok, zaplatiť okamžite aj na mieste priestupku (iba dopravné priestupky) vo výške polovice peňažného trestu. To znamená, že ten, kto spôsobil priestupok, môže na mieste zaplatiť iba polovicu z uloženej pokuty.
 
7. Ak akúkoľvek pokutu uhradí ten, kto spôsobil priestupok, do troch dní, stačí uhradiť iba polovicu z uloženej pokuty a hľadí sa na neho, ako by zaplatil celý peňažný trest.
 
8. Ak je políciou vydaný Prekršajni nalog (najčastejšie za spôsobenie dopravnej nehody) neplatia ustanovenia 6, 7 a v tomto prípade, ak je ten, kto spôsobil priestupok, ochotný zaplatiť peňažný trest, stačí zaplatiť v určenej lehote dve tretiny peňažného trestu.
 
Pri porušení niektorých ustanovení zákona o bezpečnosti v cestnej premávke sa vodič môže dopustiť aj trestného činu. Môže to byť vtedy, ak:

„Účastník cestnej premávky, ktorý arogantne porušuje predpisy o cestnej premávke tým, že jazdí pod vplyvom alkoholu vyššom ako 1,50 g/kg v krvi, alebo omamných a psychotropných látok alebo liekov, alebo jazdí v zakázanom smere, alebo predbieha na neprehľadnom mieste kolónu vozidiel, alebo jazdí rýchlosťou vyššou ako 50 km/h nad povolenú rýchlosť v obývanej oblasti alebo v úseku s označením najvyššej rýchlosti a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky“.

 

Sankcie za niektoré konkrétne dopravné priestupky v Chorvátsku

Vodič, ktorý je unavený, chorý, alebo v takom psychickom rozpoložení, že nemôže viesť bezpečne motorové vozidlo, a vodič, ktorý užil pred, alebo počas jazdy lieky, ktoré sa nesmú počas jazdy užívať, nesmie viesť motorové vozidlo. Peňažnou pokutou vo výške od 135 EUR do 266 EUR sa potrestá vodič, ktorý sa dopustí uvedeného priestupku.

Pokutou od 400 do 660 EUR sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi nad 0,50 g/kg.

Pokutou do 2000 EUR sa potrestá vodič s obsahom alkoholu v krvi od 1,00 g/kg do 1,50 g/kg a zadržaním vodičského oprávnenia na 6 mesiacov.

Policajt môže v prípade, ak zistí, že vodič je pod vplyvom opojných látok, nariadiť vodičovi, aby sa zdržal v služobnom priestore po dobu, pokiaľ neprestanú účinkovať opojné látky, najviac na dobu 12 hodín. Počas tejto doby môže policajt nariadiť premiestnenie vodičovho vozidla na miesto mimo vozovky, čo zabezpečí prostredníctvom právnickej, alebo fyzickej osoby.
 

Pozor na zmeny v Zákone o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátsku. Vzhľadom na zmeny platné od 30. júla 2022 môžete byť pokutovaní za jazdu so slúchadlami, bez prilby, pod vplyvom alkoholu, alebo omamných látok už aj na e-mobiloch.

 

Odňatie vodičského oprávnenia

Policajt môže odňať vodičské oprávnenie ak zistí, že vodič je psychicky a telesne nespôsobilý na vedenie motorového vozidla. Vodičský preukaz je zadržaný do doby, pokiaľ sa vodič nepodrobí lekárskemu vyšetreniu a nepredloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
 

 • ak sa vodič pokúša jazdiť a vykazuje znaky požitia alkoholu, alebo iných opojných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť,
 • ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla,
 • ak sa vodič odmietne podrobiť skúške na prítomnosť alkoholu, alebo iných opojných látok v krvi,
 • ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu,
 • ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky,
 • policajt môže zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, aj je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobný bezpečne viesť motorové vozidlo,

vodičský preukaz a zákaz ďalšej jazdy sa v týchto prípadoch uplatňuje na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac na 8 dní.
Policajt môže zadržať vozidlo, ktoré z dôvodu technickej nespôsobilosti ohrozuje alebo obmedzuje iných účastníkov cestnej premávky a nariadi vodičovi, aby prerušil jazdu a odstránil dôvod technickej nespôsobilosti, alebo mu nariadi, aby odstavil vozidlo na mieste mimo cesty za účelom odstránenia nespôsobilosti a odníme mu technický preukaz.

 

Policajt môže nariadiť vodičovi, aby vozidlo podrobil technickej kontrole.

Policajt môže zakázať jazdu vodičovi vozidla, ktoré nie je registrované.

Vodič vozidla je povinný ihneď uposlúchnuť pokyn policajta a odstaviť vozidlo mimo cesty, aby neohrozoval a neobmedzoval iných účastníkov cestnej premávky.

Policajt vo vyššie uvedených prípadoch zadrží tabuľky s evidenčným číslom a vráti ich vodičovi po odstránení prekážky.

Ak si vodič vozidla neprevezme tabuľky s evidenčným číslom a technický preukaz v lehote do 15 dní, policajný príslušník odstúpi tabuľky a technický preukaz útvaru, ktorý vozidlo eviduje.
 

Prekročenie povolenej rýchlosti v obci

 • do 10 km/hod. - 40 eur
 • od 10 do 20 km/hod. - 65 eur
 • od 20 do 30 km/hod. - 135 eur
 • od 30 do 50 km/hod. - od 400 do 1000 eur
 • nad 50 km/hod. - od 1400 - do 2600 eur, alebo trest odňatia slobody až na 60 dní.

 
Prekročenie povolenej rýchlosti mimo obce

 • do 10 km/hod. - 40 eur
 • od 10 do 30 km/hod. – 135 eur
 • od 30 do 50 km/hod. – 1400 eur
 • nad 50 km/hod. - od 666 - do 2000 eur

 
Používanie mobilného telefónu počas jazdy – 135 eur
 
Nedanie prednosti v jazde – od 400 - do 1000 eur, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace.
 

Nezaplatené pokuty

V Chorvátsku je podľa priestupkového zákona v platnosti „Register nezaplatených pokút“,  v ktorom sú evidované osoby, ktoré v stanovenej lehote neuhradili uloženú pokutu. Pri opätovnom návrate do krajiny aj po niekoľkých rokoch budú môcť policajní príslušníci pokutu opätovne vymáhať – resp. priamo na hranici ak dôjde k úplnému prepojeniu systémov.   

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, môže zaplatiť peňažný trest na základe poštovej poukážky, ktorú dostal, vo svojej krajine prostredníctvom bankového prevodu.

Ak priestupca, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest udelený políciou v lehote určenej rozhodnutím o priestupku, cestuje do Chorvátska, môže mu byť zabránený vstup.

Ak v prípade hraničnej kontroly polícia zistí, že osoba nemá zaplatený peňažný trest, bude jej ponúknutá možnosť zaplatiť peňažný trest na hraničnom prechode (ak je na hraničnom priechode alebo v blízkom mieste peňažná alebo finančná inštitúcia, kde sa môže peňažný trest uhradiť).

Ak osoba stratila alebo nemá poštovú poukážku na zaplatenie peňažného trestu môže ju dostať iba na policajnej stanici, ktorá priestupok riešila alebo priamo tam peňažný trest uhradiť.

Priestupkový zákon v príslušnom ustanovení uvádza, že proti priestupcovi tomu, kto spôsobil priestupok ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku, môže byť za spáchané priestupky vedené zrýchlené priestupkové konanie pred príslušným priestupkovým súdom (ak priestupca ten kto spôsobil priestupok nechce zaplatiť uložený peňažný trest policajtovi, ihneď sa predvedie na príslušný priestupkový súd).

V príslušných ustanoveniach priestupkového zákona je uvedené, že ak sa preukáže, že priestupca ten kto spôsobil priestupok, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil peňažný trest v stanovenej lehote na základe právoplatného rozhodnutia súdu o priestupku, peňažný trest mu môže byť zamenený za podmienečný trest odňatia slobody, alebo i trest odňatia slobody.

Z uvedeného vyplýva, že v takýchto prípadoch môže polícia priestupcu predviesť na príslušný priestupkový súd na zámenu peňažného trestu trestom odňatia slobody.


Podľa priestupkového zákona je predpísaná zámena peňažného trestu za trest odňatia slobody – za každých 40 eur jeden deň trestu odňatia slobody, minimálne 3 dni a maximálne 60 dní.

Prípadné nejasnosti ohľadom úhrady/platby policajnej pokuty riešte cez kontakty, ktoré Vám boli odovzdané bezprostredne po spáchaní dopravného priestupku (najneskôr do lehoty určenej na šeku) alebo prostredníctvom e-mailovej adresy:  pitanja@mup.hr; alebo policija@mup.hr, prípadne prostredníctvom kontaktov na Policajné stanice v Chorvátsku. 


Pokuty pre cyklistov

 • Jazda bez prilby na motocykli, mopede alebo štvorkolke: 135 eur
 • Jazda bez prilby na bicykli, v prípade jazdy osoby mladšej ako 16 rokov: 40 eur
 • Jazda bez prilby na elektro-bicykli v meste/mimo mesta: 65 - až 135 eur
 • Spôsobenie nehody elektro-bicyklom v meste/mimo mesta: 200 -až 300 eur

 
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli používať reflexnú vestu, resp. reflexné cyklistické oblečenie, alebo iné reflexné prvky na všetkých druhoch ciest v noci a za zníženej viditeľnosti.

Počas predchádzajúcich turistických sezón bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov porušenia predpisov (priestupkov) pri plavbe na mori a taktiež zvýšený počet prípadov, poistných udalostí pri vrátení prenajatých lodí, skútrov a motoriek, kedy došlo k nezhodám medzi slovenskými turistami a prenajímateľmi, z dôvodu poškodenia prenajatých vecí. Preto odporúčame pred cestou uzatvoriť poistenie, ktoré pokrýva aj tieto škody.

 

Povinnosti v zime

Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými svetlami v zimných mesiacoch aj počas dňa. V zimných mesiacoch 

 • je povinná zimná výbava od 15. novembra do 15. apríla budúceho roka, bez ohľadu na poveternostné podmienky a stav vozovky:
 • 4 zimné pneumatiky (M+S), alebo
 • 4 letné pneumatiky s min. dezénom 4 mm a so snehovými reťazami pripravenými na montáž.
 • V prípade policajnej/cestnej kontroly a nedodržania povinnej zimnej výbavy hrozí pokuta cca 135 eur.   

Kvôli vlastnej bezpečnosti majte svetlá rozsvietené aj v lete. Je striktne zakázané používať mobilný telefón počas jazdy motorovým vozidlom (povolené je používať hands-free telefonovanie).

 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Kto sa považuje za mladého vodiča v Chrovátsku?

Na viacerých zdrojoch sa informácie rôznia a sú častokrát protikladné pre skupinu vodičov vo veku do 24 rokov. Obmedzenia sa týkajú rýchlostných limitov, či obmedzení ohľadom vedenia motorového vozidla s výkonom motora nad určité kW. Niektoré zdroje uvádzajú, že chorvátsky zákon definuje ako mladého vodiča vo veku od 15 do 24 rokov, s vodičským preukazom vydaným v Chorvátskej republike.

Podľa článku 2 odsek 1 bod 69 zákona o bezpečnosti cestnej premávky (Národný vestník číslo: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 , 70/19 a 42/20) ustanovuje, že za mladého vodiča sa považuje vodič motorového vozidla do 24 rokov, ktorý má vodičský preukaz vydaný na území Chorvátskej republiky.

Preto vodiči vozidiel, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu vydaného členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Európskou úniou majúc na mysli zahraničný vodičský preukaz, v súlade s príslušnými predpismi s tým súvisiacimi sa nepovažujú za mladých vodičov v zmysle tohto zákona.

 

Kontakty

112 je číslo tiesňového volania používané v Chorvátskej republike a je bezplatne prístupné zo všetkých verejných telefónnych sietí.

Predvoľba na skrátené linky zo slovenského operátora v Chorvátsku je +385(1) a nasleduje voľba.

Núdzové telefónne čísla odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

 • všeobecné núdzové číslo/tiesňová linka  +385 (1) 112;
 • covid linka +385 (1) 113;
 • pomoc motoristom na cestách, asistencia HAK +385 (1) 1987;
 • polícia +385 (1) 192;  
 • Hasičský zbor +385 (1) 193;
 • rýchla zdravotnícka starostlivosť +385 (1) 194,
 • záchrana pri/na mori +385 (1) 195;

 

V prípade autonehody bezodkladne kontaktujte chorvátsku políciu na tiesňovej linke +385 (1) 192 alebo tiesňovú linku +385 (1) 112.

Všetky čísla tiesňových volaní sú dostupné z ľubovoľného telefónneho zariadenia, vrátane všetkých verejných telefónnych automatov (v mieste už bez predvoľby).

Na čísle 112 je možné odpovedať v angličtine, nemčine, taliančine, maďarčine, slovenčine a češtine. Priemerný čas na prijatie hovoru na linku 112 je 5 sekúnd. Pre ľudí so zdravotným postihnutím je k dispozícii aj služba SMS.

 

Chorvátsky automobilový klub (HAK) - najnovšie podmienky na ceste

Na život na cestách dohliada Chorvátsky automobilový klub HAK. Núdzové číslo je +385-1-1987.

Spomedzi rôznych služieb ponúkaných spoločnosťou Chorvátsky automobilový klub je pre turistov obzvlášť užitočná aktualizácia súčasných podmienok na cestách v anglickom jazyku. Súčasťou služby sú aj aktuálne informácie o zdržaniach na hraniciach alebo o meškaní trajektov. Majte prehľad o aktuálnej dopravnej situácii v Chorvátsku.

 

Námorné záchranné koordinačné stredisko

195 

 

Chorvátska meteorologická a hydrologická služba

Počasie sa v Chorvátsku môže rýchlo zmeniť a povestný vietor bura zvykne prerušovať aj najlepšie pripravené dovolenkové plány. Ak je počasie kľúčom k vašim cestovným alebo dovolenkovým plánom, môžete sledovať najnovšie predpovede a varovania.

 

Chorvátsky inštitút urgentnej medicíny

Chorvátsky inštitút urgentnej medicíny má množstvo kancelárií po celej krajine. Z tohto zoznamu nájdete najbližšiu urgentnú kanceláriu k vám.

Bezpečnostná situácia
Aktualizované 27.01.2023
Publikované 17.05.2022

Aktuálna bezpečnostná situácia v Chorvátsku je dobrá a stabilná

O bezpečnú krajinu ide aj z pohľadu cestovného ruchu. Chorvátske úrady doteraz nevydali žiadne upozornenie, či varovanie pred možnými negatívnymi dôsledkami rusko-ukrajinského vojenského konfliktu, migračných tokov, resp. hrozieb teroristických útokov a pod.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Chorvátsku v súčasnosti neeviduje výraznejšie riziká pre turistov, resp. riziká nad rámec hrozieb a ohrození, ktoré sa v európskych krajinách nedajú vylúčiť. Chorvátska hraničná polícia z dôvodu problematiky migrácie zvýšila mieru ochrany hraníc (najmä s Bosnou a Hercegovinou a Srbskom).

Chorvátsko ako člen schengenského priestoru má identicky ako krajiny tohto priestoru uľahčený pohyb osôb a tovarov, avšak ad hoc kontroly na hraniciach ako aj v mestách nemožno vylúčiť a je potrebné mať vždy pri sebe doklad totožnosti s fotografiou.

Celkovo možno bezpečnostnú situáciu v Chorvátsku charakterizovať ako štandardnú. Slovenským občanom nehrozí nijaké mimoriadne riziko. Situácia sa spravidla komplikuje začiatkom každej turistickej sezóny (krádeže dokladov, finančných prostriedkov, cenností, tiež motorových vozidiel – predovšetkým z radov cudzincov), preto je vo vlastnom záujme nutné dodržiavať aspoň tieto základné opatrenia:

 • nepretržite si dávať pozor na osobné veci, peniaze a doklady;
 • na pláž vychádzať s minimálnou nevyhnutnou hotovosťou;
 • rešpektovať právne predpisy ako aj zvyklosti krajiny;
 • uschovávať cennosti a doklady na izbe v trezore, alebo recepcii ubytovacieho zariadenia;
 • nenosiť všetky doklady spolu;
 • vyhotoviť si fotokópie dátovej strany cestovného pasu;
 • neodkladne oznámiť polícii, spáchanie trestného činu voči sebe alebo inej osobe; hlásiť miestnej polícii stratu alebo odcudzenie cestovného pasu, občianskeho alebo vodičského preukazu.

Možno konštatovať, že kriminalita je o niečo menšia alebo porovnateľná so Slovenskom. Nielen pre turistov funguje aj tiesňová linka 112 (++385-1-112) alebo policajná linka 192 (++385-1-192), kde je možné nahlásiť situáciu občanov nachádzajúcich sa v tiesni. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Aktualizované 31.07.2023
Publikované 17.05.2022

Letecké spojenie

Priame letecké spojenie so Slovenskou republikou funguje od marca 2022 nateraz 3x týždenne (linka Bratislava-Záhreb, spoločnosť Ryanair). Na sezónnej báze sú to viaceré charterové lety (do Zadaru, Splitu, resp. Dubrovníka). Vhodným sa javí použiť linky z Viedne alebo Budapešti, prípadne spoločnosťou z Košíc do Záhrebu (operujúce letecké spoločnosti do Záhrebu: LOT, Lufthansa, Croatia Airlines, Austria Airlines).   

 

Pozemné spojenie

Cesta autom z Bratislavy do Záhrebu cez Maďarsko trvá do približne 5 hodín (alternatívne cez Rakúsko a Slovinsko). 

 

Doprava v hlavnom meste

V Záhrebe funguje pomerne kvalitná mestská hromadná doprava (električky a autobusy). Cestu je možné naplánovať cez webovú stránku Dopravného podniku mesta Záhreb.

Lístok je možné kúpiť priamo u vodiča alebo v pobočke trafík TISAK. Papierové lístky je možné zakúpiť aj v pokladniach ZET (6,-HRK/30 minút, 10,-HRK/60 minút, 15 ,-HRK/ 90 minút), jednosmerne a v jednom tarifnom pásme ako aj denné lístky. Na rozdiel od karty s uloženou hodnotou platí jeden, t. j. papierový lístok len na jazdu v jednom smere. 

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska (Franjo Tuđman Airpor) do centra. Jednou z možností prepravy z letiska do centra (cca 16 km) sú aj tzv. shuttle bus firmou PLESO PROJEVOZ alebo Autobusovou dopravou mesta Záhreb.

V Záhrebe pôsobí niekoľko taxislužieb priamo z letiska do centra hlavného mesta, k dispozícii sú napríklad aj  Bolt, Taxify, alebo Uber. 

 

Užitočné odkazy

Aktuálna dopravná situácia na chorvátskych cestách na webovej stránke chorvátskeho automotoklubu

Chorvátske železnice

Letecké spojenia  

Informácie o trajektoch 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 17.05.2022

Chorvátsko má sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírenú, aj keď materiálne a technické vybavenie je rôzne, keď porovnáme štátne so súkromnými zariadeniami. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie, ktoré však od cudzincov hneď po prevedení lekárskeho zákroku požadujú platbu, ktorá je niekoľkonásobne vyššia ako v SR.
V krajine je síce dostupná pitná voda, avšak  odporúča sa pitnú vodu z vodovodu pred použitím prevariť, používať vodné filtre alebo si pitnú vodu kupovať balenú (miestni obyvatelia bežne pijú vodu z vodovodu...). Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca, ideálne komerčné pripoistenie v prípade iných ako urgentných zákrokov alebo osobitnej hospitalizácie.  
 

Klimatické podmienky

Publikované 17.05.2022

Chorvátsko sa môže pochváliť miernym podnebím, a to vďaka priaznivému vplyvu Stredozemného mora, teplým morským prúdom i skutočnosťou, že je jeho územie od východu chránené horskými hrebeňmi. Jadransko-stredomorské podnebie je typické krátkymi, miernymi zimami a dlhými, niekedy veľmi teplými letami. Jeseň je značne teplejšia než jar. Počasie je tu pod vplyvom mora, nie je však rovnaké v celej oblasti, napr. na ostrovoch sa líši od toho pobrežného. Vzhľadom na svoju polohu majú ostrovy v lete relatívne nižšie teploty vzduchu než pobrežie pevniny. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sú ostrovy také obľúbené: teplá tu nie sú nikdy také únavné ako na pevnine. 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Chorvátsko je
1. máj
Sviatok práce
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
6. január sobota Zjavenie Boha alebo Traja králi
1. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
17. apríl streda Veľká noc
1. máj streda Sviatok práce
30. máj štvrtok Deň štátnosti/Ustanovenie parlamentu Chorvátska
16. jún nedeľa Tijelovo
22. jún sobota Deň protifašistického boja
5. august pondelok Deň víťastva a vďakyvzdania vlasti a Deň chorvátskych veteránov
15. august štvrtok Nanebovzatie Panny Márie
1. november piatok Deň všetkých svätých
18. november pondelok Deň pamiatky obetí vlasteneckej vojny a Deň pamiatky obetí Vukovaru a Škabrnje
25. december streda Vianoce
26. december štvrtok Svätý Štefan
Dôležité telefónne čísla
Aktualizované 25.07.2023
Publikované 17.05.2022

112 je číslo tiesňového volania používané v Chorvátskej republike a je bezplatne prístupné zo všetkých verejných telefónnych sietí.

Predvoľba na skrátené linky zo slovenského operátora v Chorvátsku je +385(1) a nasleduje voľba.

Núdzové telefónne čísla odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako fotokópiu občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, vodičského preukazu, prípadne slovenskej karty zdravotného poistenia).

 • všeobecné núdzové číslo/tiesňová linka  +385 (1) 112;

 • covid linka +385 (1) 113;

 • pomoc motoristom na cestách, asistencia HAK +385 (1) 1987;

 • polícia +385 (1) 192;  

 • Hasičský zbor +385 (1) 193;

 • rýchla zdravotnícka starostlivosť +385 (1) 194,

 • záchrana pri/na mori +385 (1) 195

   

Kontakt na Policajné riaditeľstvo Chorvátskej republiky

(aj v prípade preverovania dopravných priestupkov)
Ulica Ilica 335, 10 000 Záhreb
Telefón: + 385 1 3788 111; + 385 1 3788 550, Fax: + 385 1 3788 545

Email: pitanja@mup.hrpolicija@mup.hr;

Online preverovanie dopravných priestupkov 

V prípade autonehody bezodkladne kontaktujte chorvátsku políciu na ich tiesňovej linke +385 (1) 192 alebo tiesňovú linku +385 (1) 112.

 

Kontakt na slovenských policajtov v Chorvátsku od 1.7. do 31.8.2023

Oblasť I.

Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Mošćenička Draga
(Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo, policajná stanica Crikvenica, Ul. Kralja Tomislava 85).
Kontaktné mobilné telefónne číslo: +421 908 723 525

Oblasť II.

Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska
(Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, policajná stanica Trogir, Ul. Put Muline 1).
Kontaktné mobilné telefónne číslo: +421 908 723 526

Slovenskí policajti budú mať svoje uniformy a aj slovenské policajné vozidlá, takže budú ľahko rozpoznateľní. Sprevádzať ich bude súčasne vždy aj chorvátsky policajt.  

Rady a odporúčania
Publikované 17.05.2022

Strata, odcudzenie, nájdenie dokladov 
Upozorňujeme slovenských občanov, že ak nahlásia na polícii stratu alebo krádež občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a následne ho nájdu, s takýmto dokladom už nemôžu cestovať. Údaje o takomto doklade boli vložené do informačného systému a preto pri každej kontrole (hraničnej alebo bežnej) sa hľadí na takýto doklad ako na už neplatný (odporúčame preto veľmi dôkladne zvážiť nahlasovanie a prípadne po nájdení na identickej polícii sa pokúsiť stratu stornovať – ak je viacero nahlásení v lete môže sa stať, že strata dokladu nebola vložená do systému). Ak nájdete stratený alebo odcudzený doklad, ešte pred cestou sa informujte na polícii ako máte postupovať, aby sa vám nestalo, že pri ceste na dovolenku vás pri kontrole nevpustia do krajiny do ktorej cestujete.

Cudzie doklady nájdené na pláži, ulici v reštaurácii a pod., bezodkladne odovzdajte na najbližšej policajnej stanici, inak ich ponechaním si môžete čeliť podozreniu za ich prípadné zneužitie – vyhnete sa nepríjemnému vyšetrovaniu alebo pokute v prípade, že ich príslušníci nájdu pri kontrole.  

Zdravotné poistenie a komerčné zdravotné poistenie
Zmluvou o sociálnom poistení medzi Chorvátskom a Slovenskom nebola upravená otázka poskytovania zdravotného poistenia. Používanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia je výlučne pri akútnych, zdravie a život ohrozujúcich prípadoch. Preto sa odporúča, aby slovenskí občania uzavreli doplnkové cestovné poistenie pre prípad iných ako nevyhnutných ošetrení a liečení v Chorvátskej republike, prípadne hospitalizácie.

Pred nástupom na dovolenku odporúčame turistom pred vycestovaním uzavrieť komerčné zdravotné poistenie do zahraničia ako aj poistenie osobných vecí a majetku v prípade krádeže alebo poškodenia.

Nejazdite, keď ste unavení, veľa zahraničných vodičov v Chorvátsku spôsobilo dopravné nehody v dôsledku mikrospánku najmä v nočných a skorých ranných hodinách, v prípade únavy zastavte na vhodnom mieste, v blízkosti motelov, na benzínových staniciach alebo strážených parkoviskách, ak potrebujete prespať, ubytujte sa v moteloch popri ceste alebo v hoteloch v mestách, vozidlo zaparkujte na stráženom parkovisku, zabezpečte ho voči krádeži a zapnite alarm; v zaparkovaných vozidlách nenechávajte batožinu obsahujúcu cestovné doklady, peniaze a iné cennosti, v prípade problémov na ceste volajte linku 112;
Doklady a cennosti ukladajte na rôznych, nie viditeľných miestach, nenechávajte na miestach oddychu cennosti bez dozoru, ak je to možné využívajte hotelový trezor;
Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom; pred odchodom do zahraničia si vyhotovte 2 fotokópie dátovej strany cestovné pasu (jednu kópiu nechať u príbuzných, ktorých je možné v prípade núdze rýchlo kontaktovať a druhú nosiť počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu), pri pohybe na verejnosti, najmä na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb (pláže, pešie zóny, reštaurácie/bary, MHD a pod.) venovať pozornosť ochrane svojich osobných vecí.
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Správy

11.10.2023

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v stredu, 11. októbra 2023 v Záhrebe, zúčastnil na Medzinárodnej donorskej konferencii o humanitárnom odmínovaní na Ukrajine. Podujatie otvoril hostiteľ, predseda vlády Chorvátskej republiky Andrej Plenković, spoločne s eurokomisárom pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijusom Sinkevičiusom a šéfom ukrajinskej vlády Denisom Šmyhalom, ktorý sa zapojil formou videopríhovoru.

26.06.2023 Chorvátsko

Designovaná veľvyslankyňa Slovenskej republiky Hana Kováčová 26. júna 2023 odovzdala poverovacie listiny do rúk prezidenta Chorvátskej republiky Zoranovi Milanovićovi.

02.06.2023

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala vo štvrtok 1. júna 2023 v Prezidentskom paláci poverovacie listiny vedúcim diplomatických misií Slovenskej republiky v zahraničí.

24.11.2022 Chorvátsko

V Selciach na ostrove Brač, ktoré si pred bezmála 130 rokmi zamiloval a vzal za svoje slovenský lekár a spisovateľ Martin Kukučín, odhalil vo štvrtok 24. novembra veľvyslanec SR v Chorvátskej republike Peter Susko spolu s predstaviteľmi mesta novú pamätnú tabuľu a lavičku slovensko-chorvátskeho priateľstva.

1 / 11

Chorvátsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Croatia
Oficiálny názov Chorvátska republika
Oficiálny anglický názov Republic of Croatia
Zaužívaný názov Chorvátsko
Miestny názov krajiny Republika Hrvatska / Hrvatska
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Záhreb
Anglický názov hlavného mesta Zagreb
Miestny názov hlavného mesta Zagreb
Názov meny Chorvátska kuna
Medzinárodná skratka meny HRK
Telefónna predvoľba +385
Úradné jazyky Chorvátsky (neoficiálne aj srbsko-chorvátsky, srbský, bosniacky)
Časové pásmo +0100
Internetová doména .hr
Medzinárodná poznávacia značka HR
Zem. dĺžka hl. mesta 15.97718
Vznik štátu 25. júna 1991
Štátne zriadenie Parlamentná republika (Hrvatski Sabor je na čele zákonodarstva)

Oficiálna vládna stránka

Croatian Government

Webová stránka ministerstva

http://www.mvep.gov.hr

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe

Prilaz Gjure Deželića č. 10, 10000 Záhreb
Telefón
+385 14877070
Fax
+385 14877078
Email konzulárneho oddelenia

Email konzulárneho oddelenia
Emailová adresa pre otázky týkajúce sa cestovania a všetkých ďalších konzulárnych záležitostí.

Núdzová linka
+385993690906

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 23.05.2022
Dátum Popis
11/2021 oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára - stretnutie predsedom Saboru Gordanom Jandrokovićom (prvé bilaterálne stretnutie), prijatie predsedom vlády Chorvátska Andrejom Plenkovićom, ako aj prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovićom
07/2021 pracovná cesta ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Chorvátsku, konferencia Dubrovnícke fórum
06/2021 stretnutie prezidentov Chorvátska a Slovenska Zorana Milanovića a Zuzany Čaputovej na okraj GLOBSEC-u (nepolitická mimovládna organizácia so sídlom v Bratislave)
06/2021 pracovná cesta predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa v Chorvátsku
06/2021 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka v Chorvátsku
07/2019 pracovná návšteva podpredsedníčky vlády Chorvátska a ministerky zahraničných e európskych vecí Chorvátska Mariji Pejčinović Burić v SR - OBSE podujatie vo Vysokých Tatrách
05/2019 pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Chorvátsku
04/2019 pracovná návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v Chorvátsku - summit 1+16 krajín SVE
03/2019 pracovná návšteva ministra práce SR Jána Richtera v Chorvátsku (kandidatúra SR na sídlo agentúry ELA)
12/2018 oficiálna návšteva predsedu vlády Petra Pellegriniho v Chorvátsku
10/2018 pracovná návšteva podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho v Chorvátsku (konferencia k reg. rozvoju a fondom EÚ - Šibenik)

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe informuje o aktuálnych 151 tendroch v Chorvátsku s hodnotou zákazky vyššou ako 500 000 eur.

Chorvátsko – slovenská obchodná komora informuje podnikateľskú verejnosť o investičných príležitostiach v chorvátskom prístavnom meste Rijeka.

Virtual Office Croatia ponúka záujemcom na komerčnej báze (za odplatu) kompletný servis služieb od mapovania trhu do rozhodnutia podnikateľa o investovaní v Chorvátsku.

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe v spolupráci so Strednou odbornou školou vinársko-ovocinárskou (SVOSMO) v Modre zorganizovalo vo štvrtok 12. mája 2022 vo svojich priestoroch prezentáciu slovenských vín spojenú s degustáciou.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková 12. a 13. apríla 2022 absolvovala pracovnú cestu do Chorvátska.

Ekonomické informácie o teritóriu
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
PDF 546.5 kB, 18.4.2024, 212 stiahnutí
Stiahnuť
Chorvátsko - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.4 MB, 24.9.2023, 668 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre

Aktuálne

Aplikácia má obsahovať dopravné hlásenia, informácie o obchádzkach, o rýchlosti na jednotlivých úsekoch, stave premávky ako aj informácie o meteorologických podmienkach na jednotlivých úsekoch diaľnice.

Veľtrhy a výstavy
Zoznam aktuálnych tendrov v Chorvátsku
PDF 546.5 kB, 18.4.2024, 212 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuálne

Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Ján Štark
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe
Email jan.stark@mzv.sk
Funkcia ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Medzinárodný klub žien v Záhrebe (IWCZ), založený v roku 1993, zorganizoval v prvú adventnú nedeľu 2023 charitatívny bazár s podporou akreditovaných diplomatických misií a medzinárodných organizácií v Chorvátskej republike.

Slovenské kultúrne centrum (SKC) v Našiciach v spolupráci s Veľvyslanectvom SR so sídlom v Záhrebe pri príležitosti 30. výročia samostatnosti SR a 30. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi Slovenskom a Chorvátskom predstavilo 16. júna 2023 verejnosti výstavu „Misia 30 Slovensko“.

Veľvyslanectvo SR v Chorvátskej republike zorganizovalo v nedeľu 11. decembra 2022 v Záhrebe adventný open-air koncert slovenskej a-capella hudobnej formácie For You.

V Selciach na ostrove Brač, ktoré si pred bezmála 130 rokmi zamiloval a vzal za svoje slovenský lekár a spisovateľ Martin Kukučín, odhalil vo štvrtok 24. novembra veľvyslanec SR v Chorvátskej republike Peter Susko spolu s predstaviteľmi mesta novú pamätnú tabuľu a lavičku slovensko-chorvátskeho priateľstva.

V poradí 3. ročník Dní slovenskej kultúry 2022 sa začal v piatok 21. októbra v Lipovljanoch. Dni slovenskej kultúry 2022 sa konali v gescii Matice slovenskej (MS) v Lipovljanoch, spoločne s Radou slovenskej menšiny v Sisacko-moslavinskej župe, za účasti Pedagogickej fakulty Univerzity v Záhrebe a Veľvyslanectva SR v Chorvátsku na počesť zachovania rozmanitosti slovenskej kultúry v Chorvátsku.

Slovenská republika ako tohtoročná partnerská krajina 26. ročníka Medzinárodného festivalu čipky, ktorý sa konal od 9. do 11. septembra 2022 v Lepoglave, predstavila 11 druhmi čipiek (Gemerská, Soľnobanská, Novohradská, Hontianska, Liptovská, Krakovianska, Šopornianska, Špaňodolinská, Slovenskogrobská, Moderná, Banícka), zaujímavým kultúrno-umeleckým a gastronomickým programom.

V prímorskom meste Rijeka začali 23. júna 2022 tradičné oslavy 22. ročníka slovenských kultúrnych dní.

Zástupcovia Veľvyslanectva SR v Záhrebe sa 17. júna zúčastnili  na slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov Slovenského kultúrneho domu v Osijeku.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka usporiadalo Veľvyslanectvo SR v Chorvátskej republike v piatok 19. novembra v Záhrebe slávnostnú akadémiu, ktorú na diaľku pozdravil videoposolstvom aj syn tejto kľúčovej osobnosti Pražskej jari, Pavol Dubček.

​Vo štvrtok 24. septembra 2020 sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe (pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení) uskutočnilo stretnutie veľvyslanca Petra Suska a zamestnancov veľvyslanectva so slovenskou konceptuálnou umelkyňou Petrou Feriancovou (1977) a jej spolupracovníkmi.


Back To Top