Informácia pre občanov SR žijúcich v zahraničí k referendu vyhlásenému na 21. januára 2023

Aktualizované 16.11.2022 -
Vypublikované  16.11.2022

Ak sa v čase januárového referenda nebudete nachádzať na Slovensku 🇸🇰, voliť môžete aj poštou zo zahraničia. Občania s trvalým pobytom v SR sa musia ozvať svojej obci, tí bez trvalého pobytu žiadajú Ministerstvo vnútra SR a to najneskôr do 2. decembra 2022.

Ako voliť zo zahraničia? Ilustračná grafika.
Ako voliť zo zahraničia? Ilustračná grafika.

Požiadať o voľbu môžete dvoma spôsobmi:

  1. listinnou formou (zaslaním žiadosti na adresu obce, v ktorej má volič trvalý pobyt),
  2. elektronicky (na e-mailovú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webe alebo na úradnej tabuli).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo (ak mu nebolo pridelené, tak dátum narodenia),
  • adresu miesta pobytu v cudzine, kde si zásielku prevezme.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája:

  • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území SR,
  • fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Vzor žiadosti na stiahnutie

 

Ako postupovať po odoslaní žiadosti?

Obec alebo Ministerstvo vnútra SR vám najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda odošle obálky a hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku zakrúžkujte "áno" alebo "nie", vložte do obálky na hlasovanie a následne do návratnej obálky označenej heslom "VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL". 

Na nej musí byť:

  • adresa sídla obecného úradu obce (respektíve sídla MV) ako adresáta, 
  • adresa voliča ako odosielateľa.

Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Obálky treba odoslať tak, aby boli DORUČENÉ najneskôr 20. januára 2023.

Všetky informácie o referende nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Aktualizované 16.11.2022 -
Vypublikované  16.11.2022