Severné Macedónsko

 1. Domov
 2. Štáty
 3. Severné Macedónsko
Vlajka Severného Macedónska

Severné Macedónsko

Skopje - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Od 20. apríla 2022 pri vstupe do Severného Macedónska zanikla povinnosť preukázania sa certifikátom o očkovaní proti COVID-19, negatívnym testom alebo potvrdením o tom, že osoba prekonala COVID-19...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Od 20. apríla 2022 pri vstupe do Severného Macedónska zanikla povinnosť preukázania sa certifikátom o očkovaní proti COVID-19, negatívnym testom alebo potvrdením o tom, že osoba prekonala COVID-19...

Podmienky vstupu
Aktualizované 25.01.2023
Publikované 12.05.2022

Od júna 2006 platí trvalé zrušenie vízovej povinnosti pre slovenských občanov cestujúcich do Severného Macedónska na dobu nepresahujúcu 3 mesiace počas po sebe nasledujúcich 180 dní.

Občania SR môžu cestovať do Severného Macedónska s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. Doba platnosti týchto dokladov musí byť minimálne 90 dní po predpokladanom ukončení pobytu v krajine.

Pri pobyte v krajine majú slovenskí občania prihlasovaciu povinnosť na najbližšom oddelení polície v mieste ich pobytu do 48 hodín od vstupu do krajiny.

V prípade využívania spoplatneného ubytovania poskytovaného právnickou alebo fyzickou osobou (hotel a pod.), povinnosť prechádza na danú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je povinná prihlásiť pobyt cudzinca do 12 hodín od poskytnutia služby.

Pri vstupe do krajiny podlieha oznamovacej povinnosti dovoz hotovosti prevyšujúcej 10 tisíc eur. Pri ceste súkromným motorovým vozidlom severomacedónske úrady každé vozidlo zaregistrujú a osobitne skontrolujú originál tzv. zelenej karty.

Cestovanie s deťmi
Publikované 12.05.2022

Pri cestách maloletých v sprievode iných, ako zákonných zástupcov do Severného Macedónska, je potrebný písomný súhlas rodiča (resp. jeho zákonného zástupcu). Súhlas môže byť napísaný v anglickom jazyku, presne stanovená forma (tlačivo) neexistuje, severomacedónske úrady akceptujú vzor danej krajiny. Súhlas by mal obsahovať základné údaje o dieťati (meno, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu), to isté platí aj o zákonnom zástupcovi. Explicitne je potrebné uviesť, že zákonný zástupca dáva súhlas na cestu/sprevádzanie maloletého (uviesť dátum cesty a trasu).

Podpis zákonného zástupcu musí byť overený notárom. Iné doklady sa nevyžadujú.

V prípade cesty väčšej skupiny maloletých (školské výlety, vystúpenia umeleckých súborov) do Severného Macedónska, vyžadujú severomacedónske úrady spoločný súhlas rodičov, ktorý môže byť v podobe menného zoznamu detí s dátumami narodenia a číslami cestovných pasov, kde pri každom mene dieťaťa je podpis rodiča/zákonného zástupcu. V tomto prípade nie je potrebné podpisy rodičov overovať. Takýto doklad musí obsahovať účel cesty, jej termín a trasu, ako aj meno/á zodpovedných sprevádzajúcich osôb.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 1616 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 1636 stiahnutí
Stiahnuť
COVID-19
Aktualizované 15.08.2022
Publikované 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Pri vstupe do Severného Macedónska je od 20. apríla 2022 zrušená povinnosť preukázania sa certifikátom o očkovaní proti COVID-19, negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.

Vstup do krajiny je tak bez akýchkoľvek obmedzení. 

Registrácia pred vstupom do krajiny nie je potrebná.

 

Podmienky tranzitu

Tranzit cez krajinu je povolený maximálne do piatich hodín.. Severné Macedónsko má otvorené hranice so všetkými susednými krajinami.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Aktuálne nie sú žiadne obmedzenia.

 

Opatrenia v krajine

Povinné je nosenie ochranných rúšok v zdravotníckych zariadeniach, lekárňach, domovoch dôchodcov a verejnej doprave. 

V prípade podozrenia na COVID-19 postupujte podľa informácií uvedených na webovej stránke vlády Severného Macedónska- informácie v anglickom jazyku.

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Publikované 12.05.2022

Strava
Prevláda typická balkánska kuchyňa s blízkovýchodným (najmä tureckým), stredomorským a talianskym vplyvom. Kvalita a úprava zodpovedá európskym štandardom, ceny sú porovnateľné s cenami v reštauráciách v SR.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 12.05.2022

Bez povinnosti úhrady cla je možné do Severného Macedónska doviesť nasledovný tovar a množstvá:

 • tabakové výrobky – 200 ks cigariet, alebo 100 ks cigarillos, alebo 50 ks cigár, alebo 250 g tabaku, resp. 250 g tabakových výrobkov;
 • alkohol, alebo výrobky obsahujúce alkohol – 1 liter destilovaného alkoholu nad 22%, alebo 2 litre alkoholu do 22%, alebo 2 litre vína;
 • 50 ml parfumu a 250 ml toaletnej vody;
 • rôzny tovar nekomerčnej povahy, do hodnoty 350 EUR (nevzťahuje sa na alkohol, 

Tieto pravidlá sa nevzťahujú na osoby mladistvé, resp. mladšie ako 18 rokov, ktoré nesmú dovážať žiadny z uvedených tovarov.

Tovar neobchodného charakteru, ktorého hodnota nepresahuje 350 eur je oslobodený od dovozného cla (nevzťahuje sa na alkoholické nápoje, tabakové výrobky, parfumy a toaletné vody).

Cestujúci majú nárok na dovoz produktov živočíšneho pôvodu (biely a žltý syr a iné) v celkovom množstve 1 kg. Produkty živočíšneho pôvodu, ktorých celkové množstvo presahuje 1 kg, nie je možné do Severného Macedónska doviezť bez potvrdenia Veterinárnej a potravinovej správy.
 
Vstup so zvieratami

Pri cestovaní s domácimi zvieratami v rámci Severného Macedónska musí mať majiteľ, resp. zodpovedná osoba, potrebné identifikačné doklady: 

 • veterinárne zdravotné potvrdenie vydané príslušným veterinárom v SR;
 • preukaz zvieraťa („pas spoločenského zvieraťa“), vydaný príslušným veterinárnym úradom (klinikou) v SR, ktorý je povinný pre všetky psy, mačky a fretky alebo vyhlásenie majiteľa, resp. zodpovednej osoby, povinné pre všetky vtáky, za predpokladu, že pochádzajú z členskej krajiny Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE); 
 • Dovoz spoločenských zvierat, ktoré nie sú určené na obchodovanie, bez ohľadu na ich počet, je povolený za predpokladu, že veterinárny inšpektorát po dôkladnom vyšetrení a kontrole zdravotného stavu dá súhlas na dovoz, t.j. vydá veterinárny vstupný doklad (VED – Veterinary Entry Document).


Dovoz rastlín, ovocia a zeleniny
Vyžaduje sa potvrdenie Ministerstva poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva, že uvedené produkty sú zdravotne nezávadné. Pri dovoze do Severného Macedónska podliehajú taktiež fytosanitárnej kontrole.

Zbrane a munícia

Dovoz a preprava strelných alebo iných zbraní a streliva cez územie Severného Macedónska je zakázaná.
Do Severného Macedónska je zakázané doviezť: strelné zbrane, plynové pištole, vzduchové zbrane, zbrane zberateľskej/historickej hodnoty, výbušniny, strelivo, ale taktiež aj lukostrelecké zbrane, nože, boxery, meče, elektrické paralyzéry.
Doviezť zbraň je možné len s povolením Ministerstva vnútra Severného Macedónska a to len v prípade, že ide o zbrane súžiace na lovecké aktivity, strelecké súťaže, obchodný účel (prezentácia).
Za zbrane sa nepovažujú: dekoratívne zbrane, napodobeniny zbraní, trvalo deaktivované zbrane, repliky starožitných zbraní, zbrane na priemyselné použitie, harpúny na podmorský rybolov.
 
Predmety umeleckej hodnoty
Všetky archeologické, etnologické, historické a umelecké predmety (sem patria aj sochy, obrazy, audiovizuálne materiály, knižné diela, archívne materiály) musia mať pri vývoze zo Severného Macedónska vydanú licenciu, resp. certifikát, povoľujúci ich vývoz.

Dovoz a vývoz hotovosti 
Do Severného Macedónska je možné priniesť platné cudzie meny a šeky denominované v cudzích menách, ktorých celková súhrnná hodnota nepresahuje sumu 10 000 eur.

Info pre motoristov
Publikované 12.05.2022

Od vodičov motorových vozidiel vstupujúcich a prechádzajúcich cez Severné Macedónsko sa vyžaduje:

 • vodičský preukaz – vodičské preukazy vydané členským štátom EÚ/EHP sú platné v Severnom Macedónsku
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii vozidla)
 • povinné zmluvné poistenie vozidla (zelená karta)
 • v prípade zapožičaného alebo služobného vozidla aj notársky overená plná moc majiteľa vozidla

Celosezónne svietenie a zníženie maximálnej rýchlosti v obci na 50 km/h

V Severnom Macedónsku je povinnosť jazdy so zapnutými svetlami u všetkých dopravných prostriedkov. Pokuta v prípade vypnutých svetiel počas dňa je 15 eur, nesvietenie počas noci vyjde motoristu na 35 eur.
 
Maximálna rýchlosť pri prechádzaní obcou je 50 km/h. V prípade prekročenia tejto rýchlosti hrozí vodičovi pokuta až do výšky 400 eur a zákaz riadenia vozidla od 6 do 12 mesiacov. 

Hraničné priechody so Severným Macedónskom naživo

Situáciu na hraničných priechodoch Severomacedónskej republiky je možné sledovať prostredníctvom kamier naživo.
 

Bezpečnostná situácia
Publikované 12.05.2022

Krajina je pre turistov bezpečná. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 12.05.2022

Očkovanie sa nevyžaduje, okrem prípadov, ak prichádzate z oblastí, ktoré sú postihnuté epidémiou infekčných chorôb. Odporúčame občanom zdravotné pripoistenie do zahraničia.

Klimatické podmienky

Publikované 12.05.2022

Krajina má mierne vnútrozemské podnebie. Letá sú teplé a suché, teploty dosahujú až 40°C. V období zimy sa priemerná teplota pohybuje na úrovni 2°C.

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Severné Macedónsko je
2. august
Deň republiky
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január nedeľa Nový rok
6. január piatok Prvý sviatok vianočný (Narodenie Pána)
17. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
22. apríl sobota Ramadan Bajram
1. máj pondelok Sviatok práce
24. máj streda Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
2. august streda Deň republiky
8. september piatok Deň nezávislosti
11. október streda Deň národného povstania
23. október pondelok Deň macedónskych revolučných bojov
8. december piatok Sviatok sv. Klimenta Ochridského
Dôležité telefónne čísla
Publikované 12.05.2022

Telefónna predvoľba: +389
Polícia: 192
Hasiči:  193
Rýchla zdravotná služba: 194
Všetky záchranné zložky: 112
Pomoc na cestách a odťahová služba: 196


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala v piatok 16. decembra 2022 na pôde rezortu diplomacie Evgeniju Ilievovú, novovymenovanú veľvyslankyňu Severného Macedónska v SR. Diskutovali o bilaterálnych vzťahoch, ekonomickej spolupráci i prístupovom procese do Európskej únie.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (19. júla 2022) zúčastnila na historicky prvej medzivládnej konferencii Európskej únie so Severným Macedónskom a Albánskom, ktoré boli zastúpené predsedami vlád Dimitarom Kovačevskim a Edim Ramom. 

„Severné Macedónsko je dôležitým spojencom a partnerom Slovenska v regióne západného Balkánu. Obe naše krajiny sú členmi NATO a ja verím, že opätovné naštartovanie prístupových rokovaní a budúce členstvo Severného Macedónska v Európskej únii nám zásadne uľahčí ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce...


Severné Macedónsko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov North Macedonia
Oficiálny názov Severomacedónska republika
Oficiálny anglický názov Republic of North Macedonia
Zaužívaný názov Severné Macedónsko
Miestny názov krajiny Република Северна Македонија (Republika Severna Makedonija)
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Skopje
Anglický názov hlavného mesta Skopje
Miestny názov hlavného mesta Скопје
Názov meny denár
Medzinárodná skratka meny MKD
Telefónna predvoľba +389
Úradné jazyky macedónčina, albánčina
Časové pásmo +0100
Internetová doména .mk
Medzinárodná poznávacia značka MK
Zem. dĺžka hl. mesta 21.43165
Zem. šírka hl. mesta 41.99609
Vznik štátu 17.11.1991
Štátne zriadenie republika

Webová stránka ministerstva

Ministry of Foreign Affairs

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 4.3.1994

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Skopje

Budimpeštanska 39, 1000 Skopje
Telefón
+389 23090360
Fax
+389 23090367
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+38971887280

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Skopje

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

V dňoch 22. – 23. februára 2016 sa v Skopje uskutoční 1. zasadnutie Spoločnej slovensko-macedónskej komisie pre hospodársku spoluprácu a v rámci neho, ako sprievodné podujatie podnikateľské fórum. Vedúcim slovenskej delegácie bude štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR p. Rastislav Chovanec.

Na zastupiteľský úrad SR v Belehrade doručili ponuku spoločnosti Grant Thornton Macedonia, ktorú poverila Vláda Macedónskej republiky, aby vypracovala štúdiu realizovateľnosti pre verejno-súkromné partnerstvo a identifikovala potenciálnych investorov pre rozvoj novej viacúčelovej nehnuteľnosti (43 000 m²) Romeo v Skopje.

Ekonomické informácie o teritóriu
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat

Kultúra a krajania

Na 19. ročníku medzinárodného divadelného festivalu Herec Európy uskutočnenom 6. júla 2021 v meste Resen v Severnom Macedónsku bolo udelené rovnomenné ocenenie prominentnému slovenskému hercovi Milanovi Kňažkovi ako ocenenie jeho celoživotného diela a významného príspevku do rozvoja európskej kultúry.

V priestoroch Národnej a univerzitnej knižnice sv. Klimenta Ochridského v Skopje sa 22. mája 2018, teda v predvečer pravoslávneho sviatku sv. Cyrila a Metoda (24. mája), uskutočnila vernisáž výstavy fotografií Pavla Demeša pod názvom „Po stopách sv. Cyrila a Metoda“.

​V priestoroch EU Info Centra na Delegácii EÚ v Skopje bola 28. novembra otvorená panelová výstava k 95. nedožitým narodeninám Alexandra Dubčeka s názvom „Alexander Dubček – významná osobnosť moderných dejín Slovenska a európskej politiky".

V priestoroch Macedónskej akadémie vied a umení v Skopje sa 1. apríla 2014 konala vernisáž výstavy „Slovanské hlavné mestá v 2D – história prostredníctvom archívnych materiálov“. Medzi trinástimi hlavnými mestami bola prezentovaná aj Bratislava, a to formou štyroch panelov s reprodukciami viacerých historických dokumentov (vrátane tzv. Zlatej buly bratislavskej), mapy mesta z 19. storočia a sprievodného textu v slovenčine a angličtine.

Unikátne vydanie Proglasu Konštantína Filozofa 17. marca 2014 prezentovali v katedrálnom kostole sv. Sofie v meste Ochrid v Macedónskej republike v rámci slávnostného podujatia k 20. výročiu nadviazania diplomatických stykov Macedónskej republiky a Slovenska pod záštitou macedónskeho prezidenta Gjorgeho Ivanova.


Back To Top