Taliansko

Vlajka Talianska

Taliansko

Rím - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Upozornenie pred cestou

Upozorňujeme slovenských občanov na zvýšenú erupčnú činnosť Etny. Kvôli erupčnej aktivite bolo dočasne uzatvorené letisko v Catanii s predpokladaným obmedzením do 20.00 hod.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Upozorňujeme slovenských občanov na zvýšenú erupčnú činnosť Etny. Kvôli erupčnej aktivite bolo dočasne uzatvorené letisko v Catanii s predpokladaným obmedzením do 20.00 hod.

Dôrazne upozorňujeme turistov, že v Taliansku sú v tomto roku viac ako po minulé roky rozšírené krádeže, predovšetkým vreckové krádeže peňaženiek, celých kabeliek a dokladov potrebných na návrat domov.

Podmienky vstupu
Publikované 26.05.2022

Do Talianska môžete vycestovať s platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom, ktorý je platný do konca vášho pobytu v krajine (Taliansku). Najneskôr v posledný deň jeho platnosti je vašou povinnosťou krajinu opustiť. Výnimkou (ak sa nevraciate letecky) môže byť len napr. hospitalizácia, ale v prípade pasovej kontroly je Vašou povinnosťou preukázať sa potvrdením nemocničného zariadenia o hospitalizácii a o dni prepustenia z nemocnice, v ktorý ste povinní z krajiny odísť.
 
Každé dieťa bez ohľadu na vek môže na územie Talianska vstúpiť len ak má vlastný platný cestovný doklad, a to cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Pred cestou do Talianska odporúčame urobiť si fotokópiu údajovej strany cestovného dokladu a uložiť si ju oddelene od ostatných dokladov, alebo si nasnímať cestovné doklady do mobilného telefónu. V prípade straty/krádeže cestovného dokladu niektoré letecké spoločnosti akceptujú takúto jeho fotografiu v mobile (na identifikáciu) pod podmienkou predloženia hlásenia o strate/krádeži cestovných dokladov vystaveného políciou alebo jednotkou karabinierov a letenky, a umožnia vám návrat do SR. Týka sa to však len priamych letov z Talianska na Slovensko.
 
Odporúčame uložiť si doklady počas dovolenky na bezpečné miesto, napr. do hotelového trezora. Stratu alebo odcudzenie dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz) nahláste miestnej polícii alebo karabinierom a vyžiadajte si písomné potvrdenie o hlásení udalosti. Následne stratu/krádež oznámte Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Ríme elektronicky (cons.roma@mzv.sk) a priložte scan potvrdenia vydaného talianskou políciou/karabiniermi, aby ich bolo možné dať zablokovať, aby ste sa v prípade ich zneužitia mohli vyviniť. 
 
Slovenský občan je povinný do 30 dní od zistenia straty/krádeže občianskeho preukazu požiadať o nový občiansky preukaz na miestne príslušnom oddelení dokladov polície.
 

Cestovanie s deťmi
Aktualizované 23.03.2023
Publikované 26.05.2022

Maloletí občania členských štátov EÚ pri ceste do Talianska sú povinní mať pri sebe platný cestovný doklad alebo iný platný identifikačný doklad.

Ak do Talianska necestujú v sprievode rodičov, alebo cestujú len s jedným rodičom, musia mať aj úradný dokument (úradne potvrdený) svojej domovskej krajiny, podpísaný rodičmi alebo opatrovníkmi, alebo druhým (necestujúcim) rodičom, v ktorom sa uvádza, že tento/títo dáva/jú súhlas spolucestujúcim na sprevádzanie svojho dieťaťa počas cesty a pobytu v Taliansku.

Maloleté deti nad 14 rokov,  t. j. 14 rokov a jeden deň (týka sa len maloletých občanov členskej krajiny EÚ), môžu cestovať aj bez sprievodu a bez prehlásenia o sprevádzaní.

Prepravcovia (napr. letecké spoločnosti) môžu mať iné podmienky sprevádzania maloletých, odporúčame konzultovať podmienky u prepravcu.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 10.3.2023, 4934 stiahnutí
Stiahnuť
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 10.3.2023, 5302 stiahnutí
Stiahnuť
Miestne špecifiká
Publikované 26.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú vyššie v porovnaní so Slovenskou republikou, v niektorých prípadoch v supermarketoch približne o 10 – 30 % vyššie.

Zákaz fajčenia
V Taliansku je zakázané fajčenie vo všetkých verejných a súkromných uzavretých priestoroch, do ktorých je verejný prístup s výnimkou priestorov vybavených zariadeniami na recykláciu vzduchu. Neexistujú dokonca ani výnimky pre súkromné kluby a ani pre prípady, že by sa všetci členovia klubu jednomyseľne dohodli na povolení fajčenia. Protifajčiarske normy sa týkajú okrem iného aj barov, reštaurácií a diskoték, kde je možné fajčiť len vo vyhradených, múrom oddelených priestoroch. Pri porušení zákona hrozí tomu, kto bude pristihnutý so zapálenou cigaretou pokuta vo výške od 27,50 do 275 eur. Táto suma sa zdvojnásobí v prípade, že k porušeniu zákazu došlo v prítomnosti tehotnej ženy alebo dieťaťa vo veku do 12 rokov. Prevádzkovateľom barov, reštaurácií a diskoték hrozí v prípade, že fajčiaceho klienta neoznámia, sankcia vo výške od 220 do 2 200 eur alebo odobratie licencie.
 

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Publikované 26.05.2022

Občania, ktorí cestujú do jednej z členských krajín EÚ, vrátane Talianska, si môžu kúpiť a vziať so sebou akýkoľvek druh tovaru určený pre ich osobnú spotrebu bez akýchkoľvek obmedzení. 

Výnimkou sú niektoré kategórie výrobkov akými sú tabak, alkohol a alkoholické nápoje, pre ktoré sú určené limity pre osobnú spotrebu. Pri presiahnutí stanovených limitov bude tovar považovaný za nákup na obchodné účely a musí byť prevážaný s príslušnou dokumentáciou a povoleniami. V Taliansku sú určené nasledujúce limity na tabakové a alkoholické výrobky:

Tabakové výrobky

 • 800 cigariet
 • 400 krátkych cigár (s váhou max. 3g na každú) 200 cigár
 • 1 kg tabaku na fajčenie

Alkohol a alkoholické nápoje

 • 10 litrov alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu vyšším ako 22%
 • 20 litrov alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nižším ako 22%
 • 90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína)
 • 110 litrov piva


Devízové predpisy
Dovoz peňazí v hotovosti je limitovaný do 10 000 eur. Pri dovoze vyšších súm je potrebné o uvedenej skutočnosti spísať vyhlásenie a depozitovať ho na colnom úrade pri vstupe do krajiny. Pri porušení daného nariadenia sú stanovené nasledujúce sankcie: 

 • administratívne zabavenie 40% zo sumy nad stanovený limit;
 • administratívna sankcia do 40% zo sumy prevyšujúcej stanovený limit, minimálne však 300 eur.
Info pre motoristov
Publikované 26.05.2022

Pri vjazde na územie Talianska z Rakúska, Švajčiarska sa môžu ojedinele vyskytnúť náhodné hraničné kontroly. Na identifikáciu postačuje občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. Pri jazde motorovým vozidlom v Taliansku je potrebné mať so sebou vodičský preukaz, technický preukaz o vozidle a potvrdenie o poistení vozidla.

V prípade núdze môže vodič použiť telefóny umiestnené pozdĺž diaľnic v dvojkilometrových intervaloch. Sú dva typy núdzových telefónov. Jeden je napojený na osobu v núdzovom stredisku. Pri použití druhého zavolá vodič lekársku záchrannú službu alebo asistenčnú službu.
 
Základné dopravné predpisy:

 • maximálne povolená rýchlosť na diaľnici je 130 km/h;
 • na diaľniciach s troma pruhmi je 150 km/h;
 • na hlavných ťahoch rýchlostných ciest môžete jazdiť 110 km/h;
 • mimo obce 90 km/h;
 • v obciach 50 km/h;
 • v Taliansku platí celoročné povinné svietenie vozidiel;
 • telefonovanie za volantom je zakázané;
 • tolerancia alkoholu v krvi max. 0,5 ‰,(Väzba od 3 mesiacov do 1 roku, odobratie VP a motorového vozidla za riadenie pod vplyvom alkoholu, ak hladina alkoholu v krvi prevyšuje 1,5 promile.)
 • zimné pneumatiky sú povinné od 15. novembra do 15. apríla

Pokuty a dopravné nehody
Pokuty sú v Taliansku jedny z najvyšších v krajinách EÚ. Odporúčame ich uhradiť na mieste alebo najneskôr do 5 dní od ich uloženia, kedy je sadzba najnižšia. Ak pokutu neuhradíte v tejto lehote, jej sadza sa zvyšuje viac ako o 1/3, a ak ju neuhradíte ani do ďalších 60 dní tak o viac ako dvojnásobok pôvodne sumy. Častou sankciou, najmä u nákladných vozidiel, je okrem pokuty aj zadržanie vodičského preukazu a to na dobu 1 – 3 mesiace a zákaz šoférovania v Taliansku.

Oznámenie o pokute za dopravný priestupok môžete dostať aj po návrate na Slovensko. Nie je zriedkavosťou doručenie žiadosti o zaplatenie pokuty po 12 mesiacoch po spáchaní dopravného priestupku. Aj v tomto prípade platí vyššie uvedená zásada zvyšovania pokuty.

Ak pri dopravnej nehode nie je nikto zranený a obidve vozidlá sú pojazdné, netreba volať políciu. Stačí spísať záznam o nehode, podpísať ho, odfotografovať si poškodenie a náhradu škody si uplatniť v rámci poistného konania.

V Taliansku môžu odťahovaciu službu vykonávať len autorizované odťahovacie spoločnosti. Súkromné osobné motorové vozidlo nesmie vykonať odťahovanie druhého vozidla. Ak sa tak stane, hrozí pokuta vo výške niekoľkých tisíc eur, pričom vozidlo polícia odoberie a umiestni na strážené alebo na to určené parkovisko, kde sa platí stojné. Polícia zadržané vozidlo neuvoľní bez preukázania zaplatenia uvedených poplatkov (pokuta, odtiahnutie, stojné).

Pokuty za prekročenie rýchlosti:
do 10 km/h - 36 až 148 eur
do 20 km/h - 150 eur
do 40 km/h - 148 až 594 eur
do 60 km/h - 370 až 1 485 eur
do 60 km/h - 370 až 1 485 eur
nad 60 km/h - 500 až 2 000 eur

Pokutu môžete dostať aj za bežné dopravné priestupky: prejazd cez červenú (150 eur), nebezpečné predbiehanie (75 eur), nesprávne parkovanie (od 35 eur), nepovolené zastavenie a státie ( od 36 do 148 eur).
  
Diaľničné mýto
V Taliansku nie sú diaľničné známky. Po prechode talianskej hranice dostanete na mýtnici lístok a pri východe zaplatíte za počet odjazdených kilometrov. Platí sa v eurách. Zaplatiť môžete v hotovosti, ale aj kartou. Najrýchlejšie je platenie je v pokladniciach s označením CARTE. Tu vložíte diaľničný lístok a vložíte platobnú kartu. Nie je potrebné ani zadávať PIN. Pre vytlačenie potvrdenky tlačidlo RICEVUTA. Pokladnici s názvom TELEPASS, je vyhradená pre predplatiteľov s mýtnou elektronickou jednotkou vo vozidle. Za nezaplatenie mýta hrozí pokuta od 85 až do 338 €, dokonca hrozí odobratie vodičského preukazu. 

Aktuálne tarify (Rím – Tarvisio cca 734,52 km)
 
Trieda B   -   58,30 eur  
Trieda 3   -   77,20 eur   
Trieda 4    -  116,80 eur 
Trieda 5    -  137,90 eur 


Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu: 

 • Soccorso stradale e autostradale Aci – tel.: +39 02.66.165.116
 • Europ Assistence – tel.: 803.803
 • ESA – tel.: 800584811 – stred a juh Talianska
 • AXA - tel.: 800111911 – juh Talianska
 • IMA - tel.: 800613613 – sever Talianska

Dôležité telefónne čísla:  

 • prvá pomoc = 118             
 • pomoc motoristom - autoklub = 116                             
 • polícia = 112, 113                            
 • požiarnici = 115

V Taliansku sú po cestách a diaľniciach rozmiestnené stacionárne radary - autovelox, ako aj meranie prostredníctvom informačného systému riadenia rýchlosti, známeho ako tútor, ktorý zaznamenáva priemernú rýchlosť vozidiel, EČV a dátum a čas na diaľničnom úseku s premenlivou dĺžkou. Zároveň deteguje okamžitú rýchlosť vozidiel prechádzajúcich cez jednotlivé brány. 

Ak je poznávacia značka z krajiny EÚ, vystopovanie majiteľa je jednoduché vďaka novému automatizovanému systému výmeny registračných údajov vozidiel, platného v EÚ. 

Parkovanie
Na väčšine parkovísk v mestách sa nachádzajú parkovacie domy alebo parkovacie hodiny. V Ríme je zakázané státie v historických štvrtiach. V Taliansku sa nesmie tiež parkovať na diaľniciach, v križovatkách, zákrutách, tuneloch, na autobusových a električkových staniciach, na dráhe električky, na priechodoch pre chodcov, blízko dopravných značiek a vedľa už zaparkovaného vozidla. Parkovné v parkovacích domoch funguje rovnako ako na Slovensku. V Ríme je možné parkovať na ulici, na modro-označených alebo bielych miestach, so zaplateným parkovným v parkomatoch, kde sa zadáva EČV vozidla a čas státia. V nedeľu je parkovné v Ríme a väčšine talianskych miest zdarma. 
 
Ceny pohonných hmôt sú porovnateľné ako v Slovenskej republike.
 

Bezpečnostná situácia
Publikované 26.05.2022

Kriminalita v Taliansku má najnižšiu až strednú úroveň. Zo 128 krajín je Taliansko 40. najbezpečnejšou krajinou na svete. Voči turistom prevažuje drobná kriminalita a vreckári, krádeže vlámaním sa do auta, a to hlavne na preľudnených miestach a v hromadnej doprave.   

Upozorňujeme turistov, aby boli opatrní a starostlivo si uschovali cestovné doklady a finančné prostriedky najmä v mestskej hromadnej doprave a na hromadných manifestáciách, staniciach a letiskách, kde sa vyskytujú prípady vreckových zlodejov. Nikdy netreba stratiť z dohľadu svoju batožinu. Ak ku krádeži dôjde, najmä cestovných pasov, treba ihneď vyhľadať políciu a ohlásiť stratu, aby sa tým zamedzilo zneužitiu dokladov inými osobami.

Pre slovenských občanov, ktorí boli okradnutí funguje nepretržitá linka diplomatickej služby v slovenskom jazyku: 0039 338 543 2071

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Publikované 26.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie z Bratislavy prevádzkuje nízko-nákladová letecká spoločnosť Ryanair do Milano Bergamo, Trapani a Alghero. Priame letecké spojenie z Bratislavy do Ríma Ryanair obnoví od 30. októbra 2022 vo frekvencii 2x do týždňa.  Do Ríma sa aktuálne dostanete priamymi letmi z Viedne. 

Doprava v hlavnom meste Rím
Z letiska Fiumicino (FCO) do centra Ríma sa ľahko dostanete niekoľkými spôsobmi:

 • MHD: autobus (Autobusy z Fiumicina premávajú od 5.00 do 2.00 hod, s priemerným intervalom 20 - 30 minút, v závislosti od dopravnej spoločnosti. Autobusové zastávky nájdete v blízkosti terminálov T2 a T3. Cena lístka je približne 5 eur)
 • Vlak (Vstupenky je možné zakúpiť na webovej stránke spoločnosti Trenitalia alebo v pokladni letiska. Vlaky Leonardo Express, Frecciarossa a Frecciargento prichádzajú na železničnú stanicu Termini. Cena lístkov sa pohybuje od 8 - 15 eur)
 • Taxík (cena do centra mesta sa pohybuje cca 50 - 60 eur, cena je vyššia od 22.00 do 6.00 hod. a cez víkendy a sviatky sa môže zvýšiť.)
 • Transfer z Fiumicina do Ríma je najlepšou voľbou pre turistov i veľké skupiny, rodiny s deťmi. Môžete si rezervovať akýkoľvek typ vozidla od ekonomického po minivan, ktorý chcete. Transfer si môžete rezervovať na stránke GetTransfer.com 
 • Prenájom vozidla (Vodič musí byť starší ako 21 rokov. Oboznámte sa s miestnymi pravidlami cestnej premávky.)

Pozemné spojenie 
Cesta autom z Bratislavy do Ríma, cez Rakúsko je približne 1200 km dlhá.
Talianska cestná sieť má viac ako 300-tisíc kilometrov, z toho je šesť a pol tisíca kilometrov diaľnic. Na väčšine diaľnic sa platí mýto buď v hotovosti, platobnou kartou, alebo špeciálnou magnetickou kartou - VIACARD.  

Doprava v hlavnom meste
rímska MHD patrí k tým horším a málo prehľadným, všetky druhy dopravy sú v rámci hraníc mesta integrované do jedného systému, na ktorý môžete využívať jednotný lístok. Na nižšie uvedené lístky môžete jazdiť metrom, autobusmi ATAC, autobusmi Cotral (len v rámci mesta), trolejbusmi, električkami a všetkými regionálnymi vlakmi v rámci Ríma. Lístky si môžete kúpiť v každej trafike Tabacchi, a v automatoch.

Rímske metro má 3 linky, ale len 2 z nich (A a B) sú využiteľné pri pohybe okolo centra alebo k hlavnej stanici. Trasa C slúži predovšetkým na dochádzanie z juhovýchodného Ríma.

Na bežné lístky môžete využívať aj všetky regionálne vlaky v rámci mesta. A to ako miestne linky, tak vlaky Trenitalie. Táto informácia môže byť užitočná predovšetkým pri hľadaní lacnejších hotelov ďalej od centra. Vlaky jazdia veľmi často.

Taxislužba 
Taxi v Taliansku je považované za jedno z najdrahších v Európe. Okrem licencovaných organizácií v Taliansku, rovnako ako v mnohých krajinách, sú aktívni aj súkromní taxikári, ktorí určite využijú príležitosť vziať čo najviac peňazí od turistov. Odporúčame využívať mestské taxi služby. 

Zdravotná  starostlivosť

Publikované 26.05.2022

Pri vstupe do krajiny musí mať každý cudzinec zdravotné poistenie (komerčné , príp. Európsku zdravotnú poisťovaciu kartu – EHIC). Bezplatná zdravotná pomoc je poskytovaná len v urgentných prípadoch ohrozujúcich život a zdravie osoby. V ostatných prípadoch je potrebné uhradiť sumu za spoluúčasť, ktorá sa pohybuje od 14 eur vyššie.

Taliansky systém verejného zdravotného poistenia je známy ako Sistema Sanitario Nazionale alebo SSN

Zdravotná starostlivosť v Taliansku je verejná a súkromná. Pokiaľ ide o verejnosť, systém verejného zdravotného poistenia poskytuje bezplatnú alebo veľmi lacnú zdravotnú starostlivosť. 
Systém verejného zdravotného poistenia pokrýva:

 • náklady na hospitalizáciu a liečbu
 • návštevy rodinných lekárov a špecialistov
 • zľavnené lieky
 • laboratórne služby
 • pohotovostné služby

Ako sa môžete zaregistrovať v talianskom systéme verejného zdravia ?

Ak chcete získať registráciu, musíte navštíviť miestny úrad zdravotnej starostlivosti s názvom azienda sanitaria locale (ASL). Nachádza sa vo väčšine miest v Taliansku. 

Tiež na ASL musíte preukázať svoje povolenie na pobyt alebo akýkoľvek iný doklad o ňom. Nebude od vás vyžadovať žiadne ďalšie dokumenty. Po registrácii v SSN vám bude poskytnutá karta s názvom tessera sanitaria a potom si môžete zvoliť lekára.

Ako dlho sa môžete zaregistrovať v talianskom systéme verejného zdravotníctva? Zostanete registrovaný v SSN, pokiaľ budete mať platné povolenie na pobyt - permesso di soggiorno.

Klimatické podmienky

Publikované 26.05.2022

Taliansko leží na juhu Európy a prevažuje tu subtropické stredomorské počasie. Podnebie Talianska je však veľmi rozmanité. V južnom Taliansku sú horúce letá (+35°až +40°) a mierne zimy. Teploty na jar a jeseň sú o niečo nižšie ako bežné letné teploty (od 15°-25°).  Postupne k severu Talianska prechádza klíma k miernemu podnebiu a v horách je typické vysokohorské počasie. V lete sa objavuje teplý a suchý vietor - scirocco. 

Hlavné mesto Rím je charakterizované horúcimi letami a pomerne miernymi, upršanými zimami s vysokou mierou vlhkosti vzduchu. 

Ak sa rozhodnete navštíviť Taliansko, odporúčame vám to urobiť v priebehu mesiacov máj až jún a od septembra do októbra, čím sa vyhnete intenzívnym horúčavám a veľkým skupinám turistov, ktoré sa tu schádzajú od júla do augusta.
 

Štátne sviatky
Nasledovný sviatok v krajine Taliansko je
1. apríl
Veľkonočný pondelok
DÁTUM DEŇ SVIATOK
1. január pondelok Nový rok
6. január sobota Traja králi
1. apríl pondelok Veľkonočný pondelok
17. apríl streda Veľkonočná nedeľa
25. apríl štvrtok Deň oslobodenia
1. máj streda Deň práce
2. jún nedeľa Založenie Talianskej republiky
15. august štvrtok Sviatok Nanebovzatia Panny Márie
1. november piatok Sviatok všetkých svätých
8. december nedeľa Počatie Panny Márie
25. december streda Vianoce
26. december štvrtok Svätého Štefana
Dôležité telefónne čísla
Publikované 26.05.2022

Predvoľba krajiny: +39; 
Rýchla pomoc: 118;
Polícia: 112; 113;
Požiarna služba: 115

Rady a odporúčania
Aktualizované 20.03.2023
Publikované 26.05.2022

Zvýšená miera krádeží a podvodov v Taliansku

Najviac krádeží je zaznamenaných vo veľkých mestách ako Miláno, Rím, Florencia, Benátky, Neapol.

Zlodeji sa zdržiavajú predovšetkým na vlakových staniciach, vo vlakoch, v metre, v mestských dopravných prostriedkoch, na čerpacích staniciach, na parkoviskách obchodných centier, na plážach, múzeách a miestach s vysokou koncentráciou ľudí.

Turistom opakovane odporúčame, aby venovali maximálnu pozornosť svojím osobným veciam.

Zlodeji v organizovaných skupinách využívajú tlačenicu a vedia veľmi ľahko odcudziť peňaženky a iné cennosti. Odporúčame nenosiť na viditeľných miestach drahé veci ako sú vzácne šperky či hodinky, nenosiť na turisticky husto navštevovaných miestach batohy na chrbtoch, a tiež ich  nenechávať osobné veci bez dozoru na lavičkách, stoličkách či stoloch. V obchodných centrách na parkoviskách sa nezohýbajte, ak človekovi blízko vás padnú na zem kľúče, ďalší môže byť ukrytý a čaká len na okamih vašej nepozornosti. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach, nenechávajte bez uschovania v trezoroch peňaženky, doklady a cennosti.

Po krádeži/strate dokladov je potrebné spísať na polícii správu a následne si vyžiadať náhradný doklad na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme alebo na generálnych honorárnych konzulátoch Slovenskej republiky v Miláne resp. na Malte vo Vallette.

Odporúčame mať vopred pripravenú kópiu cestovného dokladu (občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo pas) a 2 fotografie pasového formátu.

Rovnako je zaznamenaná vyššia miera podvodov, predovšetkým pri nákupe motorových vozidiel, prenájme nehnuteľností, kúpe nehnuteľností a objednávaní tovaru online. Pri nákupe vozidiel, nehnuteľností, prenájme bytov, prenájme ubytovania, odporúčame občanom preveriť si danú spoločnosť, nikdy neposielať peniaze na účet skôr ako po osobnej dohode a preverení predajcu.

 

Turistická daň

Rovnako ako vo väčšine prímorských krajín, aj v Taliansku zaplatíte turistickú daň za pobyt. Platí sa priamo domácim, ktorí vám prenajali apartmán alebo byt. V prípade hotela je súčasťou záverečného účtu.

Domáce zvieratá

Taliani sú milovníci domácich zvierat. Ak cestujete individuálne, môžete si pokojne zobrať psa alebo mačku. Musia mať však medzinárodný cestovný pas, kde sú zaznamenané všetky očkovania.
 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

06.02.2024 Taliansko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár 5. februára 2024 v Ríme rokoval s ministrami krajín neformálneho zoskupenia „Priatelia západného Balkánu“ so západobalkánskymi partnermi.

08.11.2023 Taliansko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec sa 8. novembra 2023 v Bratislave stretol s talianskou štátnou tajomníčkou ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Mariou Tripodiovou.

26.09.2023 Taliansko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v utorok 26. septembra 2023 v Ríme zúčastnil na štátnom pohrebe Giorgia Napolitana. Bývalý prezident Talianskej republiky zomrel 22. septembra 2023 vo veku 98 rokov.

01.06.2023 Taliansko

Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Taliansku Karla Wursterová navštívila 31. mája 2023 príslušníkov slovenského Hasičského a záchranného zboru, ktorí v regióne Emilia-Romagna na severe Talianska pomáhajú zmierňovať následky ničivých povodní. Ocenila prácu, obetu, angažovanosť a úsilie celého tímu pod vedením plukovníka Dušana Timka.

01.02.2023 Taliansko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Káčer absolvoval v stredu, 1. februára 2023 v Ríme, sériu bilaterálnych stretnutí s talianskymi partnermi.

1 / 9

Taliansko

Základné informácie

Zaužívaný anglický názov Italy
Oficiálny názov Talianska republika
Oficiálny anglický názov Republic of Italy
Zaužívaný názov Taliansko
Miestny názov krajiny Repubblica Italiana, Italia
Svetadiel Európa
Hlavné mesto Rím
Anglický názov hlavného mesta Rome
Miestny názov hlavného mesta Roma
Názov meny Euro
Medzinárodná skratka meny EUR
Telefónna predvoľba +39
Úradné jazyky taliančina
Časové pásmo +0100
Internetová doména .it
Medzinárodná poznávacia značka IT
Zem. dĺžka hl. mesta 12.48293
Zem. šírka hl. mesta 41.89332
Vznik štátu 2.6.1946
Štátne zriadenie Parlamentná demokracia

Oficiálna vládna stránka

https://www.governo.it/en#:~:text=www.governo.it%20%7C%20Governo%20Italiano,Presidenza%20del%20Consiglio%20dei%20Ministri

Minister zahraničných vecí Luigi Di Maio
Webová stránka ministerstva

http://www.esteri.it

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme

Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00135 Rím
Telefón
+39 0636715200
Fax
+39 0636715265
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+393385432071

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme

Slovenský inštitút v Ríme

Via dei Colli della Farnesina 144, 00135 Rím
Telefón
+39 0636715220
Fax
+39 0636715263
Slovenský inštitút v Ríme

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Publikované 26.05.2022
Dátum Popis
05/2022 Účasť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí M. Klusa na Výbore ministrov Rady Európy v Taliansku
05/2022 Pracovná návšteva štátneho tajomníka pre zahraničné veci V. Amendolu na Slovensku
05/2022 Pracovná návšteva štátneho tajomníka Slovenskej republiky M. Majera v Taliansku
04/2022 Oficiálna návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej v Taliansku
11/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti I. Korčoka v Taliansku, vo Florencii (prednáška na EUI k budúcnosti Strednej Európy) a Bologni (slávnostná ceremónia 100. výročia narodenia A. Dubčeka a 33. výročia udelenia čestného doktorátu na Univerzite v Bologni)
06/2021 Účasť štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí I. Brockovej na Ministerskom stretnutí Globálnej koalície pre porážku ISIS v Taliansku
05/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti I. Korčoka v Taliansku (rokovania s ministrom zahraničných vecí Talianskej republiky L. Di Maiom a štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Talianskej republiky V. Amendolom)
12/2019 Štátna tajomníčka zahraničných vecí Talianskej republiky M. Sereni na Ministerskej rade OBSE v Bratislave
07/2019 Rokovanie štátneho tajomníka F. Ružičku s ministrom zahraničných vecí Talianska E. Moaverom Milanesi v Bruseli
07/2019 Pracovná návšteva štátneho tajomníka F. Ružičku v Taliansku
03/2019 Návšteva podpredsedu vlády R. Rašiho v Taliansku
12/2018 Minister zahraničných vecí M. Lajčák rokovanie s ministrom zahraničných vecí Talianskej republiky počas Ministerskej rady OBSE v Miláne
12/2018 Oficiálna návšteva prezidenta A. Kisku v Taliansku
12/2018 Ministerská rada OBSE za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí M.Lajčáka
11/2018 Návšteva predsedu vlády P. Pellegriniho v Taliansku
05/2018 Návšteva ministra obrany P. Gajdoša v IT (Rím)
12/2017 Návšteva ministra obrany P. Gajdoša v IT (operácia Sophia v Katanii)
03/2017 Účasť predsedu vlády R. Fica na Rímskom summite k 60.výročiu podpisu Rímskych zmlúv
03/2017 Pracovná návšteva predsedu národnej rady A. Danka v Taliansku
12/2016 Pracovná návšteva podpredsedu vlády P. Pellegriniho a ministra financií P. Kažimíra v Taliansku
10/2016 Účasť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí I. Korčoka na mítingu Právneho štátu v EÚ v Taliansku
10/2016 Návšteva podpredsedu vlády a ministra vnútra R. Kaliňáka v Taliansku
09/2016 Oficiálna návšteva prezidenta A. Kisku v Taliansku
04/2016 Účasť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí I. Korčoka na stretnutí Tria EÚ v Ríme
07/2015 Pracovná návšteva predsedu vlády R. Fica v Taliansku
07/2015 Minister zahraničných vecí Talianska P. Gentiloni na Slovensku (rokovania s predsedom národnej rady P. Pellegrinim a podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí M. Lajčákom)
04/2015 Pracovná návšteva prezidenta A. Kisku v Taliansku
12/2014 Návšteva predsedu Národnej rady P. Pellegriniho v Taliansku
08/2014 Účasť ministra zahraničných vecí M.Lajčáka na Gymnichu v Taliansku
06/2014 Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí M. Lajčák v Ríme na bilaterálnom rokovaní s ministerkou zahraničných vecí Talianskej republiky F. Mogherini
10/2013 Účasť podpredsedu a ministra zahraničných vecí M. Lajčáka na Slovenských dňoch v Miláne
02/2013 Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí M. Lajčák v Taliansku
02/2013 Pracovná návšteva prezidenta I. Gašparoviča v Taliansku
01/2012 Pracovná návšteva P. Hrušovského v Taliansku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Hlavným cieľom odborného podujatia bolo podnietiť odbornú a technickú diskusiu o možnostiach tranzitu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do najviac trpiacich častí sveta cez takzvaný koridor solidarity prechádzajúci Európou, bez narušenia vnútorného trhu SR.

Veľvyslanectvo SR v Ríme a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovali 2. marca 2022 webinár venovaný prezentácii slovenského investičného prostredia.

Veľvyslanectvo SR v Ríme zorganizovalo 26. novembra 2021 webinár venovaný téme podnikania v Taliansku, na ktorom boli predstavené organizácie poskytujúce poradenstvo podnikateľom na Slovensku a priblížené možnosti a formy podnikania v Taliansku.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (29. júna 2021) slávnostne otvorila honorárny konzulárny úrad SR v Neapole vedený Stefaniou Girfatti pre regióny Kampánia a Kalábria.

Ekonomické informácie o teritóriu
Taliansko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 22.9.2023, 482 stiahnutí
Stiahnuť
Taliansko - veľtrhy a výstavy 2023 (17/07/2023)
PDF 486.1 kB, 17.7.2023, 100 stiahnutí
Stiahnuť
Obstarávanie a tendre
Taliansko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 22.9.2023, 482 stiahnutí
Stiahnuť
Taliansko - veľtrhy a výstavy 2023 (17/07/2023)
PDF 486.1 kB, 17.7.2023, 100 stiahnutí
Stiahnuť
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Taliansko - ekonomická informácia o teritóriu 2023
PDF 1.2 MB, 22.9.2023, 482 stiahnutí
Stiahnuť
Taliansko - veľtrhy a výstavy 2023 (17/07/2023)
PDF 486.1 kB, 17.7.2023, 100 stiahnutí
Stiahnuť
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Meno a priezvisko Miriam Chlupíková
Zastupiteľský úrad Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme
Email miriam.chlupikova@mzv.sk
Funkcia ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne

Publikum vychýreného jazzového klubu Alexander platz v Ríme si 21. januára 2024 vychutnalo a vysoko uznalo virtuozitu slovenského klaviristu Drahoslava Banga a medzinárodne uznávaného českého basistu Josefa FEČA. Jazzové trio uzatváral mladý talentovaný bubeník Martin FEČO. Hudobníci vo viac ako hodinovom koncerte ponúkli poslucháčom autorské skladby Drahoslava Banga, ako aj zahraničnú jazzovú klasiku (napr. Chick Corea a pod.)

Etické problémy súčasného sveta a hľadanie podstaty ľudskej existencie v kolízii so spoločenskými doktrínami sú témami obrazov Martiny Bégerovej, ktorá sa predstavila rímskemu publiku výstavou „O čo tu ide?“ pod kurátorským vedením Ľudmily Paškovej.

V sobotu 16. decembra 2023 sa konalo slávnostné otvorenie Medzinárodnej prehliadky výtvarného umenia ARTE FIRENZE vo Florencii, ktorú pravidelne organizuje Centrum pre umenie a kultúru „VERUM“ Maura Giampieriho a slovenskej krajanky kurátorky Marianny Jurčovej.

Koncert vianočných kolied a tradičných piesní ponúkli Zastupiteľský úrad SR a Slovenský inštitút v Ríme pozvaným hosťom z diplomatického zboru, partnerom z talianskych inštitúcií, priateľom a priaznivcom Slovenska, ako aj krajanom, aby spolu s nimi strávili večer v predvianočnej atmosfére.

Prezentáciou Zápisníka výstavy V znamení slobody, ktorá sa uskutočnila 23. novembra 2023 vo výstavných priestoroch Sály Ketty La Rocca v MAD Murate Art District vo Florenci, vyvrcholil ročný projekt rímskeho klastra EUNIC, ktorého ústrednou myšlienkou bola súčasná mládež a jej vzťah k základným ľudským právam a hodnotám zakotvených v európskom spoločenstve. Zámerom samotného projektu „V znamení slobody. Zaberám malý priestor vo svete, ale nemám ho ohraničený!“ boli dve výstavy v Ríme a vo Florencii s umeleckými dielami reflektujúcimi úvahy o slobode videnej z priestoru, ktorý ju obmedzuje.

Slávnostným koncertom slovenského ženského komorného zboru Les Sirènes z Bratislavy prispel 19. novembra 2023 Slovenský inštitút v Ríme k oslavám 60. výročia otvorenia slovenského cyrilo-metodského domu v Ríme a výročia posviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda.

Vyhľadávaná jesenná prehliadka džezových velikánov ROMA JAZZ FESTIVAL v tohtoročnej edícii ponúkla v piatok 10. novembra 2023 koncert úspešného CARLSSON KOTAČA KURUC TRIO vďaka súčinnosti Slovenského inštitútu v Ríme a Českého centra v Ríme.

Mimoriadny úspech u divákov a ocenenie odbornej divadelnej obce si získalo naštudovanie divadelnej hry slovenského dramatika VILIAMA KLIMÁČKA „BARBIE HĽADÁ KENA“ v rámci Medzinárodnej prehliadky dramatickej tvorby „INÝMI SLOVAMI/IN ALTRE PAROLE“ (8. novembra 2023) v rímskom divadle Manzoni.

V rámci III. ročníka Medzinárodného festivalu v hre na organ sa 6. septembra 2023 konal koncert známeho slovenského organistu Vladimíra Kopca v Bazilike Panny Márie a mučeníkov, ktorá sa nachádza v interiéri výnimočných priestorov jednej z najznámejších rímskych historických pamiatok – v Pantheone.

Slávnostným udelením cien vo vile Baruchello v prístavnom mestečku Porto Sant´Elpidio vyvrcholil začiatkom augusta 24. ročník Medzinárodnej prehliadky výtvarného umenia o Cenu mesta Porto Sant´Elpidio.


Back To Top