Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Rada ministrov pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport - časť kultúra a šport

Rada ministrov pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport - časť kultúra a šport

27.5.2019 | Kultúrna diplomacia | SR a EÚ | Slovensko diskutuje o EÚ

Brusel (23. mája 2019) – Zasadnutie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS) pokračovalo na druhý deň dopoludnia vo formácii kultúra. Ťažiskovou témou zasadnutia bola diskusia o negatívnom vplyve dezinformácií na verejnú mienku, problematika kvalitnej žurnalistiky, mediálnej plurality, mediálnej gramotnosti a s tým súvisiace otázky transparentnosti a zodpovednosti. Téma rezonovala aj s ohľadom na prvý deň volieb do Európskeho parlamentu.

 

Ministri sa zhodli na naliehavosti výchovy mladej generácie ku kritickému mysleniu, ako aj vytváranie pozitívneho postoja na podporu kvalitnej žurnalistiky. Za mimoriadne účinné označili veľký posun, ktorý priniesla revidovaná smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a prijatie smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu, ako aj program Kreatívna Európa.

 

„Zabezpečenie poskytovania nezávislých, pluralitných a kvalitných informácií je jedným z kľúčových predpokladov posilnenia dôvery Európanov v médiá. Naopak, šírenie dezinformácií výrazne negatívne ovplyvňuje viaceré oblasti fungovania členských štátov Európskej únie," poznamenal vo svojom príhovore štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Konrád Rigó, ktorý zastupoval Slovenskú republiku. Svojich európskych kolegov tiež informoval o príkladoch boja s dezinformáciami  na národnej úrovni, pričom akcentoval nevyhnutnosť investovania do vzdelávania mladej generácie a rozvoja kritického myslenia.

 

Štátny tajomník rezortu kultúry sa vyslovil za zintenzívnenie koordinovaného prístupu členských štátov a európskych inštitúcií. „Kľúčová je spolupráca, ktorá musí prekračovať nielen prahy jednotlivých inštitúcií, ale musí ich spájať aj s aktivitami akademickej obce a tretieho sektoru. Rovnako nie je možné vynechať zo spolupráce médiá a platformy, ktoré tvoria kľúčovú úlohu v životoch občanov EÚ," uviedol.

 

Rada schválila tiež Závery Rady o zlepšení cezhraničného šírenia európskych audiovizuálnych diel s dôrazom na koprodukcie.

 

V poslednej časti zasadnutia Rady EYCS sa zišli ministri členských krajín EÚ zodpovední za šport. V rámci prípravy na zasadnutie Svetovej Antidopingovej organizácie (WADA) prijali Uznesenie o zastúpení a koordinácii členských štátov EÚ v rámci WADA. Rada potom schválila Závery Rady o prístupe osôb so zdravotným postihnutím k športu, ktorých zámerom je presadzovať rovnosť príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, zlepšiť ich prístup k športu a budovať  Európu bez bariér.

 

Ministri viedli dôležitú debatu o tom, ako zvrátiť negatívny trend znižujúceho sa záujmu detí a mládeže o aktívne športovanie a cvičenie. Ministri sa zhodli, že pohybová aktivita je dôležitá nielen ako súčasť zdravého životného štýlu a prevencie civilizačných chorôb, ale aj ako účinný nástroj na posilňovanie inklúzie a rozvoja zručností. V tomto smere ministri ocenili iniciatívy EÚ na podporu športu, napríklad Európsky týždeň športu a Tartu Call for Healthy Lifestyle. Ocenili by však lepšie príležitosti na finančnú podporu športu z prostriedkov EÚ.