1. Domov
  2. O nás
  3. Štatút Stáleho zastúpenia

Štatút Stáleho zastúpenia

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Štatút Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii (ďalej len „štatút“) vymedzuje pôsobnosť a úlohy Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky (ďalej len „stále zastúpenie), ustanovuje zásady jeho činnosti a zásady vnútornej organizácie a vzťahy stáleho zastúpenia k ministerstvám a ostatným štátnym orgánom Slovenskej republiky, a k inštitúciám a orgánom Európskej únie.

(2) Stále zastúpenie má svoje sídlo v Bruseli.

(3) Stále zastúpenie sa pri plnení úloh riadi predovšetkým Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj právom Európskej únie a postupmi rokovania Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie.

(4) Zameranie činnosti stáleho zastúpenia schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Činnosť stáleho zastúpenia vychádza z priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky a programových dokumentov vlády Slovenskej republiky.

Článok 2

Pôsobnosť a úlohy stáleho zastúpenia

(1) Stále zastúpenie je zastupiteľským úradom podľa osobitného predpisu.[1]

(2) Stále zastúpenie najmä:

    a) zastupuje Slovenskú republiku v inštitúciách a orgánoch Európskej únie,

    b) obhajuje a presadzuje záujmy Slovenskej republiky pri rokovaniach s Európskou úniou a v rámci Európskej únie,

    c) úzko spolupracuje s ministerstvami a ostatnými štátnymi orgánmi pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii a pri tvorbe politiky Slovenskej republiky voči Európskej únii,

    d) spolupracuje s vyslanými delegáciami Slovenskej republiky pri ich rokovaniach s inštitúciami a orgánmi Európskej únie a pri týchto rokovaniach postupuje v súlade s pokynmi vedúceho delegácie,

    e) informuje ministerstvá a ostatné štátne orgány Slovenskej republiky o činnosti Európskej únie,

    f) podieľa sa na koordinácii medzi štátnymi orgánmi Slovenskej republiky a inštitúciami a orgánmi Európskej únie,

    g) sleduje legislatívny plán Európskej únie, legislatívne a nelegislatívne právne akty,

    h) udržiava kontakty s inštitúciami a orgánmi Európskej únie, zastúpeniami členských štátov, súkromným a mimovládnym sektorom, médiami, a verejnosťou.


Článok 3

Vedúci stáleho zastúpenia

(1) Stále zastúpenie riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci stáleho zastúpenia v hodnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky, ktorý je súčasne stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri Európskej únii.

(2) Vedúceho stáleho zastúpenia poveruje a odvoláva v súlade s čl. 102 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky.

(3) Vedúci stáleho zastúpenia zastupuje záujmy Slovenskej republiky vo Výbore stálych predstaviteľov (ďalej len „COREPER 2) a zúčastňuje sa rokovaní Rady Európskej únie.

(4) Vedúceho stáleho zastúpenia v čase neprítomnosti zastupuje v COREPER 2 zástupca Slovenskej republiky v pracovnej skupine Antici.

(5) Vedúci stáleho zastúpenia vedie delegáciu na rokovaní Rady Európskej únie, patriacej do jeho pôsobnosti, v prípade, ak sa jej nezúčastňuje príslušný rezortný minister alebo štátny tajomník. Vedúci stáleho zastúpenia vystupuje a hlasuje na rokovaní Rady Európskej únie v súlade so stanoviskom príslušného ministerstva resp. ostatného štátneho orgánu, schváleným Výborom pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a platným systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov Európskej únie.

(6) Vedúci stáleho zastúpenia vo vzťahu k zamestnancom stáleho zastúpenia plní funkciu vedúceho zamestnanca.

Článok 4

Zástupca vedúceho stáleho zastúpenia

(1) Vedúceho stáleho zastúpenia v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca vedúceho stáleho zastúpenia v hodnosti veľvyslanca, s výnimkou zastupovania uvedeného v čl. 3 odsek 4. Vedúci stáleho zastúpenia môže poveriť v osobitných prípadoch iného diplomata stáleho zastúpenia, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

(2) Zástupcu vedúceho stáleho zastúpenia vymenúva do funkcie vedúci služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

(3) Zástupca vedúceho stáleho zastúpenia je súčasne zástupcom stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri Európskej únii.

(4) Zástupca vedúceho stáleho zastúpenia zastupuje záujmy Slovenskej republiky vo Výbore stálych predstaviteľov na úrovni zástupcov stálych predstaviteľov (ďalej len „COREPER 1) a zúčastňuje sa na rokovaní Rady Európskej únie, patriacej do jeho pôsobnosti.

(5) Zástupcu vedúceho stáleho zastúpenia v čase neprítomnosti zastupuje v COREPER 1 zástupca Slovenskej republiky v pracovnej skupine Mertens.

(6) Zástupca vedúceho stáleho zastúpenia vedie delegáciu na rokovaní Rady Európskej únie, patriacej do jeho pôsobnosti, v prípade, ak sa jej nezúčastňuje príslušný rezortný minister alebo štátny tajomník. Zástupca vedúceho stáleho zastúpenia vystupuje a hlasuje na rokovaní Rady Európskej únie v súlade so stanoviskom príslušného ministerstva resp. ostatného štátneho orgánu, schváleným Výborom pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a platným systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov Európskej únie.

Článok 5

Predstaviteľ v Politickom a bezpečnostnom výbore

(1) Za agendu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a Spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky Európskej únie zodpovedá na stálom zastúpení predstaviteľ v Politickom a bezpečnostnom výbore (ďalej len „predstaviteľ v PSC“) v hodnosti veľvyslanca.

(2) Predstaviteľa v PSC vymenúva do funkcie vedúci služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

(3) Predstaviteľ v PSC vystupuje v súlade so stanoviskom pripraveným Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

(4) Predstaviteľ v PSC v čase svojej neprítomnosti poverí iného diplomata stáleho zastúpenia, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností.

Článok 6

Organizačné členenie a riadenie stáleho zastúpenia

(1) Stále zastúpenie sa organizačne člení na tieto úseky:

    a) úsek pre agendu COREPER 2, ktorý zahŕňa agendu Rady pre všeobecné záležitosti, Rady pre zahraničné veci, Rady pre ekonomické a finančné záležitosti, Rady pre spravodlivosť a vnútorné
    záležitosti a Európskej rady,

    b) úsek pre agendu COREPER 1, ktorý zahŕňa agendu Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa, Rady pre konkurencieschopnosť, Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov, Rady pre životné prostredie a Rady pre vzdelanie, mládež a kultúru,

    c) úsek pre agendu Politického a bezpečnostného výboru (ďalej len „PSC“), ktorý zahŕňa agendu Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie a Spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky Európskej únie,

    d) administratívno-hospodársky úsek.


(2) Úsek pre agendu COREPER 2 riadi vedúci stáleho zastúpenia.

(3) Úsek pre agendu COREPER 1 riadi zástupca vedúceho stáleho zastúpenia.

(4) Úsek pre agendu PSC riadi predstaviteľ v PSC.

(5) Administratívno-hospodársky úsek riadi vedúci tohto úseku, spravidla vo vyššej diplomatickej hodnosti.

(6) V postavení hlavných koordinátorov na stálom zastúpení pôsobia zástupcovia Slovenskej republiky v pracovnej skupine Antici, Mertens a Nicolaidis. Zástupca Slovenskej republiky v pracovnej skupine Antici koordinuje prípravu rokovaní COREPER 2. Zástupca Slovenskej republiky v pracovnej skupine Mertens koordinuje prípravu rokovaní COREPER 1, a zástupca Slovenskej republiky v pracovnej skupine Nicolaidis koordinuje prípravu rokovaní PSC.

(7) Úseky podľa ods. 1 písm. a), b) a c) tohto článku sa členia na oddelenia, ktoré riadia vedúci oddelenia a zodpovedajú za ich činnosť. Kompetencia zriaďovať a rušiť oddelenia prislúcha vedúcemu stáleho zastúpenia po konzultácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

(8) Vedúcim zamestnancom stáleho zastúpenia podľa osobitného predpisu[2] je vedúci stáleho zastúpenia, zástupca vedúceho stáleho zastúpenia, stály predstaviteľ v PSC, vedúci administratívno-hospodárskeho úseku a vedúci oddelení.

Článok 7

Ustanovenia týkajúce sa činnosti zamestnancov vyslaných na výkon práce na stálom zastúpení pri presadzovaní záujmov Slovenskej republiky v inštitúciách a orgánoch Európskej únie

(1) Záujmy Slovenskej republiky presadzujú v inštitúciách a orgánoch Európskej únie zamestnanci vyslaní na výkon práce na stálom zastúpení, ktorí počas doby vyslania plnia pokyny vedúceho stáleho zastúpenia a zodpovedajú sa mu za svoju činnosť.

(2) Na zamestnancov vyslaných na výkon práce na stálom zastúpení sa počas doby ich vyslania vzťahujú vnútorné predpisy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ak medzirezortná dohoda neustanovuje inak.

(3) Zmeny v opise činnosti zamestnancov sú zo strany vedúceho stáleho zastúpenia uskutočňované po konzultáciách s vecne príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a po dohode zamestnávateľa so zamestnancom.

(4) Pri tvorbe pozícií Slovenskej republiky a inštrukcií na rokovania uplatňujú zamestnanci vyslaní na výkon práce na stálom zastúpení platné pravidlá tvorby stanovísk k návrhom aktov Európskej únie v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 627 zo dňa 23. októbra 2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov Európskej únie a stavu koordinácie realizácie politík Európskej únie.

(5) Metodicko-odborné riadenie sa týka expertných rokovaní na úrovni pracovných skupín a výborov Rady Európskej únie alebo Európskej komisie. Pre úroveň COREPER 2 a COREPER 1 sú pre rokovania záväzné inštrukcie schvaľované Komisiou pre európske záležitosti zasielané na stále zastúpenie z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Článok 8

Vysielanie zamestnancov na výkon práce na stálom zastúpení

(1) Vysielanie zamestnancov na výkon práce na stálom zastúpení sa uskutočňuje v súlade s počtom a štruktúrou miest Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, na základe personálnych návrhov príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 603 z 31. októbra 2012 k návrhu personálneho obsadenia stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 (a jeho súvisiacimi aktualizáciami) a po dohode zamestnávateľa so zamestnancom. Pri tvorbe počtu a štruktúry miest na stálom zastúpení sa vezmú do úvahy úlohy, ktoré majú títo zamestnanci plniť, predovšetkým presadzovanie záujmov a zámerov Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou.

(2) Personálne záležitosti zamestnancov vyslaných na výkon práce na stálom zastúpení konzultuje vedúci stáleho zastúpenia s príslušnými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

(3) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa zúčastňuje výberových konaní diplomatických zamestnancov stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli prostredníctvom svojich zástupcov vo viacčlenných výberových komisiách ustanovených v súlade s internými predpismi dotknutých rezortov.

(4) Zamestnanci navrhnutí na výkon práce na stálom zastúpení budú na základe svojho predchádzajúceho písomného súhlasu dočasne preložení na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a následne dočasne vyslaní na stále zastúpenie, ak medzirezortná dohoda neustanovuje inak. Vedúci stáleho zastúpenia v odôvodnených prípadoch a po konzultácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky môže v priebehu dočasného vyslania požiadať o vystriedanie zamestnancov.

(5) Postup pri vysielaní zamestnancov na výkon práce na stálom zastúpení upravujú osobitné predpisy.[3]

Článok 9

Osobitné úlohy stáleho zastúpenia počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Počas prípravy a výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa stále zastúpenie najmä:

(1) podieľa na koordinácii prípravy, presadzuje záujmy a realizáciu programu predsedníctva Slovenskej republiky a programu predsedníckeho tria,

(2) podieľa na koordinácii činnosti a agendy jednotlivých formácií Rady Európskej únie, ktoré vedie rotujúce predsedníctvo a predsedá príslušným pracovným skupinám a výborom,

(3) podporuje hľadanie konsenzu a plní úlohu sprostredkovateľa v rámci zasadnutí formácií Rady Európskej únie,

(4) zastupuje Radu Európskej únie na rokovaniach s Európskou komisiou a Európskym parlamentom,

(5) v súčinnosti s Generálnym sekretariátom Rady Európskej únie koordinuje organizačné, technické a logistické zabezpečenie prípravných orgánov Rady Európskej únie,

(6) zabezpečuje pravidelný kontakt a distribúciu informácií súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie smerom k médiám a verejnosti.

Článok 10

Všeobecné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a dodatky tohto štatútu schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

(2) Zrušuje sa Štatút Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 724/2004 dňa 14. júla 2004.

(3) Tento štatút schválila vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 8/201 dňa 8. januára a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.

________________________________________
[1] § 6 zákona č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z .z.
[2] Zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
[3] napríklad zákon č. 400/2009 Z.z.