1. Domov
 2. O nás
 3. Stáž na Stálom zastúpení

Stáž na Stálom zastúpení


Obsah
  Aktualizované 04.10.2023
  Publikované 09.09.2022

  Koho hľadáme?

  Študentov a študentky vysokých škôl na Slovensku alebo v zahraničí (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň). 

  Absolventi vysokých škôl môžu absolvovať stáž na SZ EÚ Brusel len v rámci programu „Erasmus+ - absolventská stáž“ (do 12 mesiacov od ukončenia vysokej školy).

   

  Aké sú hlavné ciele stáží?

  1. Ponúknuť možnosť stáže študentom s rôznym akademickým zameraním
  2. Pozitívne ovplyvňovať záujem študentov vrátiť sa po absolvovaní štúdia v zahraničí späť na Slovensko;
  3. Formovať tzv. pool of talents (databázu talentovaných ľudí) pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe;
  4. Prispieť k šíreniu povedomia o fungovaní EÚ a úlohách štátnej správy vo vzťahu k inštitúciám EÚ;
  5. Aktívne pracovať s mladými ľuďmi.

   

  Aké sú možnosti trvania stáže? 

  Stáž na SZ EÚ Brusel trvá minimálne 2 mesiace a maximálne 5 mesiacov – uprednostňovaní budú záujemcovia s možnosťou dlhšie trvajúcej stáže. Termín nástupu a ukončenia stáže je flexibilný podľa dohody medzi stážistom a Stálym zastúpením. Štandardne však využívame tieto časové modely stáží: 

  • 5-mesačné (február-jún alebo marec-júl; september-január) 
  • 3–mesačné (napr. máj – júl alebo september – november)
  • 2-mesačné  (jún-júl)  

  Pozn. V mesiaci august (vzhľadom na letnú prestávku EÚ inštitúcií) na Stálom zastúpení nie je možné stážovať.

   

  Ako sa môžeš prihlásiť do tohto mimoriadneho výberového konania?

  Do 31. októbra 2023 (utorok) 23:59 CET nám elektronicky na adresu staze.permrep@mzv.sk pošli 7 samostatných povinných príloh vo formáte Word alebo pdf:
   
  1. Potvrdenie o štúdiu (stážista musí mať počas celej doby výkonu stáže štatút študenta – od 2. ročníka bakalárskeho stupňa. V prípade „Erasmus+ absolventských stáží“ musí byť v čase podania prihlášky študentom posledného ročníka daného stupňa vysokoškolského štúdia a spĺňať podmienky na získanie tohto štipendia. Skutočnosť o jeho získaní musí dodatočne doložiť pred nástupom na stáž.) 

  2. Štruktúrovaný životopis

  3. Certifikát znalosti anglického jazyka min. na úrovni B2 alebo potvrdenie o zahraničnej skúsenosti v anglickom jazyku (napr. vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity alebo relevantnej stáže v zahraničí). Uznávame aj vysvedčenie o maturitnej skúške z anglického jazyka na úrovni B2. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou. 

  4. Odporúčanie na stáž (1x) – referencia z akademického alebo profesionálneho prostredia s uvedením telefonického a emailového kontaktu na odporúčajúceho

  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov (docx, 20 kB)

  6. Osobný dotazník stážistu (docx, 15 kB)

  7. Motivačný list (v podobe odpovede na 3 otázky): 

  • Ktorá z politík, ktorej sa Stále zastúpenie venuje, Ťa najviac zaujíma a prečo? (do 150 slov)
  • Aký je prienik stáže na Stálom zastúpení s Tvojimi plánmi do budúcnosti? (do 250 slov)
  • Čo konkrétne by si si chcel odniesť zo stáže na Stálom zastúpení? (do 250 slov)


  8. Osobitné (nepovinné, no zohľadňované pri hodnotení) -  stručný opis Tvojich aktivít v každej z nasledujúcich oblastí: (v jednom dokumente taktiež vo formáte Word alebo pdf):
  1. Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné) (do 150 slov)
  2. Mimoškolská aktivita (do 150 slov)
  3. Dobrovoľnícka aktivita (do 150 slov)
  4. Vlastný projekt alebo iniciatíva (do 150 slov)
   
  V tele e-mailu uveď preferenciu pre 2 rôzne z oblastí pôsobenia Stáleho zastúpenia, v rámci ktorých máš záujem stážovať.

  Aktuálne hľadáme stážistky a stážistov primárne na oblasti:

  • Vnútorné záležitosti (migrácia)
  • Právo EÚ
  • Finančná politika
  • Životné prostredie
  • Doprava
  • Vnútorný trh a priemysel
  • Kybernetická a digitálna agenda
  • Médiá, sociálne siete, verejná diplomacia
  • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a rozširovanie EÚ

   

  Rovnako nám v e-maile indikuj preferovanú dĺžku (v mesiacoch) a obdobie stáže:

  Jar 2024 (február – júl), alebo

  Jeseň 2024  (september – január), s uvedením konkrétnych mesiacov, kedy by si mohol stážovať.
   

  Napr.:

  1. Finančná politika;

  2. Životné prostredie a zmena klímy;

  Jar 2023; 5 mesiacov (február-jún 2023).
   

  Prihlášky podané na iné časové obdobie nebudú posudzované. 

   

  Ako je to s financovaním stáže?

  Stáž je neplatená. Stále zastúpenie neposkytuje ubytovanie ani iné finančné náhrady (cestovné, stravné a pod.)
   
  Stáž odporúčame financovať cez programy Erasmus+ resp. Erasmus+ - absolventská stáž. O podmienkach a možnostiach získania grantu sa informuj na študijnom oddelení Tvojej vysokej školy.

   

  Ako a kedy bude prebiehať výberový proces?

  Posúdenie žiadosti a výber kandidátov prebieha na Stálom zastúpení v duchu našich základných princípov a hodnôt: transparentnosť, rovnosť šancí, kvalita, efektívnosť a flexibilita. Výberová komisia je zložená z 3 rovnocenných členov. V závislosti od výsledkov výberového procesu si výberová komisia vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení stážistu aj na iné ako preferované oddelenie.   

  • Do 31. októbra 2023 (utorok) 23:59 CET - prijímanie prihlášok

   

  • Do 17. novembra 2023 - 1. kolo (písomné)
   • Short-list kandidátov na základe posúdenia písomných prihlášok
   • Informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch 1. kola výberového procesu
  • V termíne 20.-30. novembra 2023
   • 2. kolo (ústne) - pohovory cez Webex s vybranými kandidátmi
  • Do 1. decembra 2023
   • Informovanie kandidátov o finálnych výsledkoch výberového procesu

   

  Kedy najskôr budeš môcť nastúpiť na stáž?

  Najskorší možný termín nástup je 1. február 2024.