1. Domov
 2. O nás
 3. Naše poslanie

Naše poslanie 

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád – summity EÚ.

Tím diplomatických zástupcov všetkých ministerstiev zastupuje záujmy Slovenska v Európskej únii a tvorí tak predĺženú ruku rezortov pri presadzovaní stanovísk, návrhov a odporúčaní na rokovaniach v rámci Rady EÚ. Spomedzi orgánov EÚ je to práve Rada, ktorá je rozhodovacím orgánom v politických otázkach Únie. Spolu s Európskym parlamentom prijíma Rada legislatívne návrhy predkladané Komisiou. Hlavnou činnosťou Rady je hľadanie najlepších riešení prostredníctvom vyjednávania. Toto si vyžaduje zdĺhavé a vyčerpávajúce diskusie v prípravnej etape, na zasadnutiach odborníkov z jednotlivých členských štátov a stálych predstaviteľov (veľvyslancov) a na zasadnutiach na ministerskej úrovni. Pracovníci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ako aj experti z ústredia, sa zúčastňujú na pracovných skupinách a výboroch, ktorých je aj s podskupinami vyše tristo a pripravujú po technickej stránke materiály na rokovania stálych predstaviteľov a následne ministrov EÚ. Zasadnutia Rady ministrov v rôznych formáciách pripravuje Výbor stálych predstaviteľov (Coreper II - veľvyslanci a Coreper I – zástupcovia veľvyslancov), ktorý zasadá každý týždeň a schvaľuje prácu výborov a pracovných skupín.

Rada EÚ sa skladá z predstaviteľov každého členského štátu na ministerskej úrovni, ktorí sú oprávnení zaväzovať svoje vlády. Rade predsedá vždy jeden členský štát na základe princípu rotácie po dobu šesť mesiacov.

Rada je len jedna, ale jej zloženie sa mení podľa prerokovávanej oblasti:

Coreper II (stáli predstavitelia - veľvyslanci) pripravujú tieto formácie Rady:

 • Rada pre všeobecné záležitosti (GAC) a Rada pre zahraničné veci (FAC) - 1 x mesačne (MZV SR)

 • Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti – JHA - 1 x mesačne (MS SR, MV SR)

 • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti - ECOFIN - 1 x mesačne (MF SR)


Coreper I (zástupcovia stálych predstaviteľov) pripravujú tieto zloženia Rady:

 • Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov – 1 x mesačne (MP SR)

 • Rada pre životné prostredie – 2 x počas jedného predsedníctva (MŽP SR)

 • Rada pre konkurencieschopnosť - 3 x počas jedného predsedníctva (MH SR, MŠ SR)

 • Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru - 2 x počas jedného predsedníctva (MŠ SR, MK SR)

 • Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku - 2 x počas jedného predsedníctva (MDV SR, MIRRI SR, MH SR)

 • Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu zdravia a spotrebiteľov - 2 x počas jedného predsedníctva (MPSVaR SR, MZ SR, MH SR)


Zasadnutia ministrov sa konajú v Bruseli, v hlavnom sídle Rady s výnimkou apríla, júna a októbra, keď zasadnutia prebiehajú v Európskom centre v Luxemburgu.

Okrem pravidelných zasadnutí Rady ministrov sa zvyčajne v Bruseli, spravidla štyrikrát ročne (dvakrát počas predsedníctva) konajú zasadnutia Európskej rady – summity EÚ. Zúčastňujú sa na nich hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov a predseda Komisie. Závery, ktoré sa prijmú na zasadnutiach Európskej rady sú hlavným impulzom pri stanovovaní všeobecných politických usmernení Európskej únie.

Stále zastúpenie udržiava kontakty aj s ostatnými európskymi inštitúciami, najmä s Európskym parlamentom, osobitne so slovenskými poslancami a Európskou komisiou. Je tiež v kontakte so všetkými, koho sa EÚ dotýka. Zahŕňa to slovenské podniky, regióny, lobistov, konzultantov, akademikov a médiá.