Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Revízia smernice o vysielaní pracovníkov je o krok bližšie k prijatiu

Revízia smernice o vysielaní pracovníkov je o krok bližšie k prijatiu

25.10.2017 | Belgicko

Luxemburg (23.októbra 2017) - Prvému rokovaniu formálnej Rady ministrov práce EÚ (EPSCO) pod taktovkou estónskeho predsedníctva dominovala téma revízie pravidiel pre vysielanie pracovníkov. Ministri sa po dlhej a náročnej diskusii napokon dohodli na kompromisnom texte smernice. Zhodli sa v ňom na uplatňovaní zásady rovnakej odmeny za prácu vykonávanú na rovnakom mieste, ktorá má zabezpečiť rovnaký spôsob odmeňovania vyslaných pracovníkov v porovnaní s domácimi. Súčasťou dohody členských štátov je aj to, že nové revidované pravidlá sa až do prijatia osobitnej legislatívy (lex specialis), ktorá ma riešiť špecifiká sektoru dopravy, nebudú vzťahovať na tento sektor. 


Návrh osobitnej legislatívy je súčasťou tzv. Cestného balíka, avšak rokovania o ňom sú medzi členskými štátmi v Rade v počiatočnom štádiu. Slovensko v záujme dosiahnutia kompromisu podporilo návrh smernice. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, ktorý Slovensko na rokovaní Rady EPSCO zastupoval, uviedol: "Slovensko počas rokovaní preukázalo záujem dosiahnuť dobrý výsledok, a to sa nakoniec aj podarilo.“  


Kompromis, ku ktorému dospeli ministri práce, ešte nie je konečným textom novely smernice, ten sa bude ešte musieť dohodnúť v rokovaniach s Európskym parlamentom.


Ďalšou témou rokovania ministrov práce bola ich dohoda na častiach revízie pravidiel v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Ministri sa dohodli najmä na nových pravidlách, ktoré budú určovať, kde budú poistené osoby vykonávajúce prácu v zahraničí. Dohodli sa aj na posilnenej spolupráci v záujme boja proti zneužívaniu pravidiel a podvodom. Estónske predsedníctvo bude pokračovať v rokovaniach o nových pravidlách koordinácie sociálneho zabezpečenia aj v nasledujúcich mesiacoch.


Ministri taktiež odsúhlasili text vyhlásenia o Európskom pilieri sociálnych práv. Ten je nástrojom pre zbližovanie výsledkov členských štátov v oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti a obsahuje dvadsať kľúčových sociálnych práv a princípov, ktoré majú slúžiť pre smerovanie politík inštitúcií EÚ a ČŠ v tejto oblasti. Vzhľadom na veľký význam tejto iniciatívy vyhlásenie k Európskemu pilieru sociálnych práv podpíšu spoločne Európsky parlament, Európska komisia a Rada EÚ v novembri na sociálnom samite hláv štátov EÚ vo Švédsku. Estónskemu predsedníctvu preto ministri práce členských štátov udelili poverenie na jeho podpis v mene Rady EÚ. 


Ministri práce sa počas obeda venovali dôležitej téme posilnenia spolupráce v boji proti podvodom a zneužívaniu pravidiel v oblasti cezhraničnej mobility. Počas výmeny názorov na túto tému sa zhodli na potrebe využívania tak európskych nástrojov ako aj dohôd medzi jednotlivými členskými štátmi na zintenzívnenie boja proti nekalým praktikám, ktoré sledujú zneužívanie slobôd vnútorného trhu garantovaných EÚ, najmä voľného pohybu pracovníkov a služieb.


Minister práce J. Richter sa na okraj Rady EPSCO stretol so svojím partnerom z Belgicka, aby spoločne podpísali bilaterálnu dohodu o vzájomnej spolupráci v záujme účinného boja proti sociálnym podvodom pri cezhraničnej mobilite. Obaja ministri považujú takúto spoluprácu za vzájomne prospešnú pre všetky zúčastnené strany, nakoľko smeruje k zvýšeniu ochrany sociálnych práv pracovníkov.