Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Stáže na Stálom zastúpení

 

SYSTÉM ŠTUDENTSKÝCH STÁŽÍ NA STÁLOM ZASTÚPENÍ

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli spúšťa po úvodnom pilotnom ročníku 1. ročník stáží pre študentov vysokých škôl počas roka 2020.
 

Cieľová skupina

Študenti vysokých škôl na Slovensku aj v zahraničí (bakalársky stupeň od 2. ročníka, magisterský stupeň, doktorandský stupeň).

Hlavné ciele stáží

A. Ponúknuť možnosť stáže študentom s rôznym akademickým zameraním; 
B. Pozitívne ovplyvňovať záujem študentov vrátiť sa po absolvovaní štúdia v zahraničí späť na Slovensko;
C. Formovať tzv. pool of talents (databázu talentovaných ľudí) pre možnú ďalšiu spoluprácu v štátnej správe;
D. Prispieť k šíreniu povedomia o fungovaní EÚ a úlohách štátnej správy vo vzťahu k inštitúciám EÚ;
E. Pracovať aktívne s mladými ľuďmi.
 

Základné princípy 

  • Transparentnosť
  • Rovnosť šancí
  • Kvalita
  • Efektívnosť
  • Flexibilita

 

Možnosti trvania stáže 

  • 5-mesačné (marec-júl; september-január) 
  • letné 2-mesačné stáže (jún-júl) 
  • Priebežne cez rok ako podpora pre témy bakalárskych, diplomových a doktorandských prác (min. 4 týždne a max. 12 mesiacov)

Počet miest pre stážistov

Na rok 2020 ponúka Stále zastúpenie pre stážistov maximálne 10 miest.

Podmienky prihlásenia na stáž 

Základné (povinné) – ku každej zo siedmich podmienok prosíme zaslať samostatnú prílohu (formát Word alebo pdf):
 
1. Potvrdenie o štúdiu (stážista musí mať počas celej doby výkonu stáže štatút študenta – od 2. ročníka bakalárskeho stupňa)
2. Štruktúrovaný životopis
3. Certifikát znalosti anglického jazyka min. na úrovni B2 alebo potvrdenie o zahraničnej skúsenosti v anglickom jazyku (napr. vysokoškolský diplom zo zahraničnej univerzity alebo relevantnej stáže v zahraničí)
4. Odporúčania na stáž (1x akademické a 1x profesionálne spolu s uvedením telefonického a emailového kontaktu na odporúčajúceho)
7. Motivačný list (v podobe odpovede na 3 otázky): 
                 o Ktorá z politík, ktorej sa Stále zastúpenie venuje, Ťa najviac zaujíma a prečo? (do 150 slov)
                 o Aký je prienik stáže na Stálom zastúpení s Tvojimi plánmi do budúcnosti? (do 250 slov)
                 o Čo konkrétne by si si chcel odniesť zo stáže na Stálom zastúpení? (do 250 slov)
 
Osobitné (nepovinné, zohľadňované pri hodnotení) - stručný opis vybraného príkladu ku každej z nasledujúcich aktivít, ktorý považuješ za najvýznamnejší, zosumarizované v jednom dokumente Word:
 
1. Ocenenie alebo vyznamenanie (akademické, športové, umelecké, resp. iné)
2. Mimoškolská aktivita 
3. Dobrovoľnícka aktivita
4. Vlastný projekt alebo iniciatíva
 

Prihlásenie na stáž

Prebieha zaslaním vyššie uvedených dokumentov elektronicky na adresu staze.permrep@mzv.sk.
 
V tele emailu uveď preferenciu pre 2 rôzne oblasti* na Stálom zastúpení, kde máš záujem stážovať a vybranú dĺžku stáže podľa jednej z troch možností (5-mesačná, letná 2-mesačná, podpora pre vysokoškolskú prácu). Napríklad: 1. Oddelenie finančnej politiky; 2. Oblasť životného prostredia a zmeny klímy; 5-mesačná stáž v období marec-júl 2020.

*Prehľad oblastí/oddelení s možnosťou stáže na Stálom zastúpení je k dispozícii tu.

Výberová komisia si v závislosti od výsledkov výberového procesu vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení stážistu aj na iné ako preferované oddelenie.   

 

Kľúčové termíny 

Termín na podanie prihlášky
30. november 2019, 23:00 CET

Lehota bola predĺžená do 15.decembra 2019, 23:00 CET

 

Nástup na stáž
1. marec 2020, resp. podľa typu stáže

 

Financovanie

Neplatená stáž. Stále zastúpenie neposkytuje ubytovanie ani iné finančné náhrady (cestovné, stravné a pod.)
 
Možnosti financovania:
Vlastné zdroje
Erasmus+ (o možnostiach získania grantu sa informuj na svojej vysokej škole)
 
 

Výberový proces

Posúdenie žiadosti a výber kandidátov prebieha na Stálom zastúpení v Bruseli. Výberová komisia je zložená z 3 rovnocenných členov. 
 
Do 31. decembra 2019
               - 1. kolo - short-list kandidátov na základe posúdenia prihlášok
               - Informovanie všetkých kandidátov o výsledkoch 1. kola výberového procesu
Do 31. januára 2020
               - 2. kolo - pohovory cez Skype
               - informovanie všetkých kandidátov o finálnych výsledkoch výberového procesu
 
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2.12.2019 Dátum vytvorenia: 9.10.2018