Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pracovné dovolenky

Memorandom o porozumení medzi Slovenským ekonomickým a kultúrnym úradov v Taipei a Reprezentačným úradom Taipei v Bratislave o programe pracovnej dovolenky, podpísaným 10. a 15. apríla 2014 nadobudlo platnosť uznesením vlády SR č. 424 z 27. 8. 2014. Cieľom memoranda je uľahčenie nevyhnutných procedúr pri vstupe a pobyte mladých osôb v Slovenskej republike a na Taiwane vo veku 18 – 35 rokov, ktorých úmyslom je popri trávení dovolenky v druhej krajine aj štúdium a/alebo práca.
Programu sa môže ročne zúčastniť najviac sto účastníkov z Taiwanu.

Podmienky pre slovenských účastníkov programu

Informácie nájdete na webovej stránke Taipei Reperesentative Office Bratislava.

 

Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky

schválený uznesením vlády SR č. 424/2014 z 27. augusta 2014

1. Slovenský ekonomický a kultúrny úrad v Taipei môže udeliť národné vízum na viac vstupov s platnosťou pobytu pre územie Slovenskej republiky na obdobie dvanástich (12) mesiacov účastníkovi z Taiwanu, ktorým sa rozumie fyzická osoba spĺňajúca nasledujúce podmienky:

a) hlavným cieľom jeho pobytu na území Slovenskej republiky je štúdium alebo cestovanie spojené s možným zamestnaním, ktoré je skôr príležitostným ako hlavným cieľom pobytu,

b) v čase podania žiadosti je vo veku od 18 do 35 rokov,

c) je držiteľom platného cestovného dokladu vydaného príslušným orgánom Taiwanu, ktorý zostane v platnosti po dobu najmenej osemnástich (18) mesiacov odo dňa udelenia národného víza;

d) má platný spiatočný lístok alebo finančné prostriedky postačujúce na jeho nákup,

e) má dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie svojho pobytu,

f) poskytne úradné osvedčenie o bezúhonnosti,

g) zaplatí poplatok za žiadosť o udelenie národného víza,

h) má komplexné zdravotné poistenie platné na obdobie celého pobytu.

2. Účastník z Taiwanu môže využiť výhody programu len jedenkrát. Trvanie pobytu nesmie prekročiť povolené obdobie dvanástich (12) mesiacov a účel pobytu nesmie podliehať žiadnym zmenám počas tohto pobytu.

3. Účastník z Taiwanu, ktorému bolo udelené národné vízum sa môže zamestnať na obdobie nepresahujúce šesť (6) mesiacov počas pobytu na území Slovenskej republiky.

4. Účastník z Taiwanu sa môže zúčastniť vzdelávacích a študijných kurzov na obdobie nepresahujúce šesť (6) mesiacov počas pobytu na území Slovenskej republiky.

5. Na programe pracovnej dovolenky sa môže ročne zúčastniť sto (100) účastníkov z Taiwanu.

6. Počet účastníkov Taiwanu zapojených do programu pracovnej dovolenky sa počíta od dátumu schválenia programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Taiwanu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky až do konca bežného roka a pre neskoršie roky každoročne od 1. januára do 31. decembra. 

Dátum poslednej aktualizácie: 1.2.2017 Dátum vytvorenia: 26.2.2016