Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Przejdź do komentarzy

Podróż na Słowację

Podstawowe informacje o nowym systemie elektronicznych winiet autostradowych i opłatach drogowych dla samochodów osobowych w Republice Słowackiej
 
1 grudnia 2015 r. Republika Słowacka wprowadziła elektroniczny system poboru i ewidencji opłat z tytułu zakupu winiet autostradowych (zwany dalej „systemem elektronicznych winiet autostradowych“) za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych (zwanych dalej wyznaczonymi odcinkami dróg). Informatyzacja systemu poboru i zakupu opłat drogowych oznaczała zmianę formy winiet autostradowych – papierowe winiety autostradowe zostały zastąpione winietami w formie elektronicznej.
 
Do przygotowania projektu systemu elektronicznych winiet autostradowych i administrowania nim na podstawie Umowy o świadczenie usługi poboru i ewidencji opłat z tytułu zakupu winiety autostradowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg, zawartej z Krajową Spółką Autostradową [słow. Národna diaľnična spoločnosť, a.s.], została upoważniona spółka SkyToll, a. s.
 
Obowiązek zakupu winiety autostradowej przed skorzystaniem z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Republice Słowackiej generalnie obejmuje pojazdy silnikowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Wybrane grupy tych pojazdów, po spełnieniu przewidzianych przez prawo warunków, mogą zostać zwolnione z zakupu winiety autostradowej. Dokładną definicję pojazdów podlegających obowiązkowi zakupu winiety autostradowej oraz wykaz podmiotów zwolnionych z obowiązku jej zakupu określają odpowiednie przepisy ustawy nr 488/2013 Z.z. [odpow. Dz.U.] o winiecie autostradowej i zmianie niektórych ustaw w obowiązującym brzmieniu (zwanej dalej „Ustawą” lub „ustawą nr 488/2013 Z.z. o winiecie autostradowej“).
 
Szczegółową specyfikację pojazdów objętych obowiązkiem zakupu winiety autostradowej oraz pojazdów zwolnionych z obowiązku zakupu winiety autostradowej można znaleźć na stronie eznamka.sk
 
Rodzaje winiet elektronicznych
 
Winieta to opłata za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, ważna przez określony czas, bez względu na przejechaną odległość lub liczbę przejazdów. Na terenie Republiki Słowackiej można zakupić winiety z rocznym, 30-dniowym lub 10-dniowym okresem ważności, przy czym:
  • winieta z rocznym okresem ważności jest ważna od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez klienta w danym roku kalendarzowym) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego,
  • winieta z 30-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem, 
  • winieta z 10-dniowym okresem ważności jest ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności za winiety autostradowe – tzn. informacje o możliwości ich nabycia, sposobach zapłaty i kontroli ważności już opłaconych winiet autostradowych oraz informacje o trybie zgłaszania przez klientów wniosków, reklamacji lub skarg można znaleźć na stronie internetowej eznamka.sk.
 
Informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych (myta) w Republice Słowackiej
 
Infrastruktura drogowa Republiki Słowackiej objęta systemem elektronicznego poboru opłaty drogowej składa się z określonych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, dróg wojewódzkich i dróg powiatowych.
 
Wykaz określonych odcinków dróg opublikowano w obwieszczeniu Ministerstwa Komunikacji, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej nr 475/2013 Z.z., określającym odcinki autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, dróg wojewódzkich i dróg powiatowych objęte systemu elektronicznego poboru opłaty drogowej w obowiązującym brzmieniu.
 
Sposób korzystania z określonych odcinków dróg objętych systemem elektronicznego poboru opłaty drogowej łącznie z wyznaczonymi odcinkami dróg znajdujących się na terenie wybranych miast i miejscowości określają przepisy § 5 ustawy nr 474/2013 Z.z. o poborze opłaty drogowej za korzystanie z określonych odcinków dróg oraz o zmianie niektórych ustaw w obowiązującym brzmieniu.
 
Zgodnie z właściwymi przepisami Rozporządzenia Rządu Republiki Słowackiej nr 497/2013 Z.z., określającego sposób obliczania opłaty drogowej, wysokość stawki opłaty drogowej oraz system zniżek od stawek opłaty drogowej za korzystanie z wyznaczonych odcinków dróg lądowych w obowiązującym brzmieniu, obowiązkowi uiszczenia opłaty drogowej podlegają wszystkie wyznaczone odcinki autostrad i dróg ekspresowych, wyznaczone odcinki wybranych dróg krajowych równoległych do autostrad i dróg ekspresowych oraz wyznaczone odcinki wybranych dróg krajowych, które nie są równoległe do autostrad i dróg ekspresowych. Wyznaczone odcinki pozostałych dróg krajowych oraz wyznaczone odcinki dróg wojewódzkich i powiatowych objęte są zerową stawką opłaty drogowej. Do sieci wyznaczonych odcinków dróg objętych zerową stawką opłaty drogowe włączone są także określone odcinki dróg znajdujących się na terenie wybranych miast i miejscowości.
 
 
Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie poboru opłat drogowych można uzyskać:
 
  1. Dzwoniąc na numer Infolinii: + 421 2 35 111 111:
    Infolinia działa 24 godziny na dobę w języku słowackim, angielskim i niemieckim, a w godzinach 6:00 - 22:00 również w języku węgierskim, polskim i rosyjskim
  2. Na portalu internetowym www.emyto.sk:
    ​ Portal oferuje informacje w języku słowackim, angielskim, węgierskim, niemieckim, polskim i rosyjskim.
Data ostatniej aktualizacji: 21.11.2017 Utwórz datę: 21.11.2017