Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Dovoz zvierat do SR

Na základe nariadenia Európských spoločenstiev (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Európskej Rady z 26.5.2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných
na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat bola zavedená povinnosť pri premiestňovaní psov, mačiek a fretiek mimo členský štát, kde je zviera narodené preukázať povinnú vakcináciu proti besnote, prípadné plnenie ďalších veterinárnych požiadaviek prostredníctvom pasu spoločenských zvierat.

Cieľom tohoto nariadenia je ochrana zdravia ľudí a zvierat prostredníctvom opatrení zaisťujúcich dostatočnú úroveň bezpečnosti a elimináciu všetkých zdravotných rizík, ktoré predstavuje besnota, prípadne ďalšie zoonózy. Termín začatia uplatňovania tohoto nariadenia je od 1. októbra 2004.

Za spoločenské zvieratá sa považujú zvieratá príslušných druhov (podľa prílohy 1, časť A., B tohoto nariadenia ide o psy, mačky a fretky), ktoré sprevádzajú svojich vlastníkov, alebo fyzickú osobu, zodpovednú za tieto zvieratá v mene vlastníka, počas ich premiestňovania a nemajú byť predané alebo prevedené na iného vlastníka. Za premiestnenie sa považuje každé premiestnenie spoločenského zvieraťa medzi členskými štátmi, alebo jeho vstup, alebo opätovný vstup na územie spoločenstva z tretej krajiny.
Vydávané pasy majú jednotný formát, ktorý musí zodpovedať rozhodnutiu Európskej komisie č. 2003/803/EC. Za vydanie tohoto pasu sa vyberá osobitný poplatok. V tejto súvislosti budú poverení veterinární lekári viesť zoznam osôb, ktoré sa stali držiteľmi pasu pre svoje domáce zviera. Pre potreby evidencie vzdaných pasov sú potrebné tieto údaje:
meno a priezvisko príp. titul držiteľa pasu, číslo vydaného pasu, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a údaje o zvierati (číslo pasu, druh zvieraťa, ktorému bol pas vydaný, plemeno, pohlavie, identifikácia - číslo čitateľného tetovania a mikročípu alebo oboje).
Zoznam osôb vedený povereným veterinárnym lekárom bude pravidelne zasielaný správcovi centrálnej databázy, ktorá bude prístupná len orgánom veterinárnej správy. Zoznam poverených veterinárnych lekárov, ako aj ďalšie relevantné informácie sú zverejňované na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá je príslušným orgánom štátnej správy v zmysle zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a na internetovej stránke Komory veterinárnych lekárov.
V SR sa bude uplatňovať preukazovanie nezameniteľného označenia týchto druhov zvierat formou čitateľného tetovania, najdlhšie však do mája 2011, alebo implantovaným rádiofrekvenčným transpondérom (mikročípom). Zvieratá sa podrobia povinnej vakcinácii proti besnote s každoročným preočkovaním alebo preočkovaním podľa odporúčaní výrobcu vakcíny. Psy musia byť naviac očkovaní aj proti psinke (canine distemper). Všetky tieto údaje bude v pase spoločenského zvieraťa potvrdzovať poverený veterinárny lekár.
Tento postup sa bude týkať premiestňovania na území členských štátov EÚ. Obdobný prístup ako pri premiestňovaní medzi členskými štátmi EÚ sa bude realizovať aj na území Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, Švajčiarska, San Marina a Vatikánu.

Európska komisia schválila aj zoznam tretích - nečlenských krajín EÚ, ktoré budú mať obdobný režim. Ide napríklad o štáty: USA, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Chorvátsko, Bermudy, Barbados, Fidži, Holandské Antily, Mauritius, Singapur. Do týchto a z týchto krajín je možné cestovať so psami, mačkami a fretkami bez povinnosti predkladať výsledky vyšetrení na protilátky proti besnote. Kompletný zoznam týchto krajín sa zverejňuje na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Výnimkami sú Spojené kráĺovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Írska republika a Švédsko, kde zatiaľ stále platí povinnosť preukazovať sa okrem zvieracieho pasu aj potvrdenou platnou vakcináciou proti besnote, čo je vlastne vyšetrenie krvi zvieraťa na obsah protilátok pred vstupom do krajiny. Vyšetrenie musí byť realizované niektorým z laboratórií schválených EÚ. Bez tohoto vyšetrenia by muselo zviera zostať niekoľko mesiacov v karanténe.

U nevymenovaných nečlenských krajín EÚ, ktoré na tomto zozname nefigurujú bude platiť, že ten kto vycestuje z členskej krajiny EÚ s dotyčnými zvieratami s pasom a potvrdeným očkovaním do tretej krajiny a bude sa vracať späť bude musia na vonkajších hraniciach EÚ preukázať výsledok laboratórneho vyšetrenia na protilátky proti besnote. V praxi to znamená, že ak niekto pocestuje z jednej nečlenskej krajiny EÚ do druhej nečlenskej krajiny EÚ so psom, bude sa musieť na spiatočnej ceste na najbližšej hranici členských štátov EÚ cez ktoré tranzituje, preukázať výsledkom vyšetrenia na protilátky i napriek tomu, že má pas zvieraťa a zviera je vakcinované. Toto vyšetrenie na prítomnosť protilátok sa musí vykonať pred výjazdom do tretej krajiny.
Na Slovensku bude vyšetrenie vykonávať Štátny veterinárny ústav vo Zvolene, ktorý je akreditovaným laboratóriom. Toto vyšetrenie na protilátky proti besnote je postačujúce vykonať raz za život zvieraťa za podmienky, že zviera je každoročne preočkované proti besnote.

Vyššie uvedené nariadenie ES č. 998/2003 je v úplnom znení v slovenskom jazyku k dispozícii na internete- www.aprox.government.gov.sk a v iných jazykoch na www.europa.eu.int.

Ďalšie informácie sú tiež na internetových stránkach www.svssr.sk, www.vetchamber.sk a www.veterina.sk.
 

Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky na území USA a ich teritoriálna príslušnosť:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky Washington D.C.:
Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, District of Columbia, závislé americké územia, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Hawaii;

Kontakt:
3523 International Court NW, 20008 Washington D.C., Tel.: 0012022371054, Mobil: 0012023616298 (V núdzových prípadoch ) email: emb.washington@mzv.sk 

Generálny konzulát Slovenskej republiky New York:
Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Wisconsin, Aljaška, Washington, Oregon, Montana, Idaho, Wyoming;

Kontakt:
801 Second Avenue, 12th Floor, New York, N. Y. 10017, Tel.: 0012122868434, Mobil: 001 646 707 6848 (V núdzových prípadoch) email: cg.newyork@mzv.sk 

  Dátum poslednej aktualizácie: 28.12.2015 Dátum vytvorenia: 30.6.2008