Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vývoz/dovoz peňazí

Colné riaditeľstvo SR upozorňuje verejnosť na novelu colného zákona účinnú od 15. júna 2007, ktorou sa mení suma dovážaných alebo vyvážaných peňažných prostriedkov v hotovosti (vrátane šekov, vlastných zmeniek a peňažných poukážok), pri ktorej je cestujúci povinný si splniť ohlasovaciu povinnosť vo vzťahu k colným orgánom.
Všetci cestujúci, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú s hotovosťou 10 000 EUR alebo viac (podľa nariadenia (ES) č. 1899/2005, ktoré sa uplatňuje od 15. júna 2007), musia presnú sumu nahlásiť na colnom úrade. Toto opatrenie je súčasťou úsilia EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí, terorizmu a trestnej činnosti, a tým v boji proti kriminalite a snahe o posilnenie bezpečnosti .

Kto musí svoju hotovosť nahlásiť?


Každý, kto na hraničnom priechode na vonkajšej hranici EÚ, vrátane medzinárodných letísk vstupuje na územie EÚ alebo ho opúšťa a :

  • má pri sebe v hotovosť 10 000 EUR alebo viac
  • má pri sebe túto sumu v inej mene alebo ľahko zameniteľných aktívach (napríklad dlhopisoch, akciách, cestovných šekoch...).

Kde mám svoju hotovosť nahlásiť?


Vyhlásenie o hotovosti sa vypĺňa a predkladá na colnom úrade (alebo inom príslušnom orgáne, ktorým v iných členských štátoch EÚ môže podľa ich národnej legislatívy byť aj iný orgán ako colný úrad) na hraničnom priechode, ktorým vstupujte územie EÚ alebo ho opúšťate.

Na čo slúži vyhlásenie o hotovosti?

  • Na zamedzenie pohybu nelegálnych peňazí a tým predchádzanie nezákonným činnostiam ako pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu,
  • dodržiavanie právnych predpisov Európskej únie a
  • predchádzanie pokutám za nerešpektovanie právnych predpisov.

Čo sa stane v prípade, že vyhlásenie o hotovosti nevyplním alebo predložím falošné vyhlásenie?

  • Hotovosť môže byť zaistená alebo prepadnutá,
  • mohlo by vám hroziť trestné stíhanie.


S cieľom zabezpečiť kontrolu dodržiavania ohlasovacej povinnosti sú colníci oprávnení kontrolovať fyzické osoby, ich batožinu a dopravné prostriedky. Vezmite, prosím, na vedomie, že v súvislosti s pohybom hotovosti v rámci EÚ existujú v niektorých členských štátoch osobitné ustanovenia o kontrolách a vyhláseniach o hotovosti, ktoré sa uplatňujú dodatočne k predpisom EÚ. Ďalšie informácie a odkazy na internetové stránky jednotlivých členských štátov nájdete na stránke Európskej komisie

Letáky s uvedeným textom v slovenskom, anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom, ruskom a ukrajinskom jazyku sú podľa požiadavky Európskej komisie vyvesené na pobočkách tých colných úradov, kde je vykonávaná colná kontrola cestujúcich, ktorí vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva. Letáky v ďalších 15 jazykoch Európskej únie sú k dispozícii na ktoromkoľvek colnom úrade v prípade, ak by cestujúci požadovali informáciu ohľadom prepravy peňažných prostriedkov v hotovosti v inom jazyku členského štátu. Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa § 4 ods. 2 Colného zákona č. 199/2004 Z. z. môže byť uložená podľa § 74 ods. 1 a § 80 ods. 2 Colného zákona sankcia pokuty: pre právnické osoby do 99 581, 75 EUR eur, resp. ak ide o colný delikt podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 331 939, 18,- eura a pre fyzické osoby do 3 319, 39,- eura, resp. ak ide o colný priestupok podľa § 72 ods. 1 písm. o), do 33 193, 91,- eura, toto však platí len pre územie Slovenskej republiky.“. V iných krajinách Európskej únie môže byť sankcia i vyššia. Vzor tlačiva ohlasovacej povinnosti je uverejnený v zákone č. 672/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.