Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2019
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2019, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD. Zámerom predkladaných návrhov je, v súlade s hlavnou témou predsedníctva SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v roku 2019 „Využitie digitálnej transformácie na udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“, sústrediť sa na programové ciele jednotlivých orgánov štátnej správy, ktoré korešpondujú s myšlienkou OECD – lepšie politiky pre lepší život („Better Policies for Better Lives“).
 

Hlavné prioritné oblasti a aktivity pôsobenia SR v OECD budú v roku 2019 zamerané na nasledovné oblasti:

1. Digitálna transformácia zameraná na udržateľný rozvoj hospodárstva, rozvoj inovácií, nových technológií, konkurencieschopnosť a inteligentné riešenia -  príležitosti a výzvy 
 
 
2. Rozvoj sektorových politík SR
3. Implementácia Agendy 2030, jej udržateľných cieľov rozvoja s dôrazom na prepojenie spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a zapojenie súkromného sektora.
 
MZVaEZ SR na financovanie spoločných projektov v roku 2019 vyčlenilo celkovú sumu 100 000 € vo forme dobrovoľných príspevkov SR do OECD v súlade s uznesením vlády SR 
č. 454/2017. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25 % rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor na pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak. 
 
 
Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov, alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Koordinačný výbor bude hodnotiť a vyberať projekty v zmysle nasledujúcich kritérií:  
  • Súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD na rok 2019, ako aj so zameraním činnosti OECD.
  • Projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienky na vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.
 

Podmienky  na predkladanie  projektov:

Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným projektovým formulárom najneskôr do 31. januára 2019, poštou na adresu:  
 
 
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
833  36  Bratislava
Rozhodujúci dátum na doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.                                     
 
Projekt musí obsahovať: 
a) základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR, 
 
b) charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať, 
 
c) náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom, 
 
d) ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa. 
 
 

Výber projektov:

Podmienky a postup výberu projektov sú špecifikované v Mechanizme výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD zverejnenom pri tejto výzve.   
 
 
Pri predkladaní projektov treba venovať pozornosť aj ďalším dôležitým ustanoveniam mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:
 
1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu, ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií. 
 
2. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.
 
3. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2019.
 
4. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie a predloženie Koordinačnému výboru prostredníctvom MZVaEZ SR, ako aj archivovanie súvisiacich dokumentov a dokladov kvôli následnej kontrole. 
 
Po ukončení termínu na predkladanie projektov MZVaEZ SR vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru. Ďalšie informácie v prípade potreby poskytne:   
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií, tel.: 02/5978 3861, 3865.
Stála misia SR pri OECD, tel.: 0033156265090, e-mail: oecd.paris@mzv.sk
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-12-27 09:05:56.96 Dátum vytvorenia: Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014