Spoločné projekty Slovenska a OECD

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2018

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2018, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD. Cieľom predkladaných návrhov bude v súlade s programovými cieľmi vlády SR rozvoj ekonomiky a riešenie aktuálnych socio-ekonomických výziev. 
 
Hlavné prioritné oblasti a aktivity pôsobenia SR v OECD budú v roku 2018 zamerané na nasledovné oblasti:
1.  Podpora udržateľného hospodárskeho rastu, zvýšenie produktivity, zamestnanosti a konkurenčnej schopnosti sektorov hospodárstva SR. 
 
2. Rozvoj agendy digitalizácie a informatizácie SR a skvalitnenie získavania a spracovania informácií a vytváranie znalostnej databázy.
 
3. Implementácia Agendy 2030 a jej udržateľných cieľov rozvoja s dôrazom na prepojenie spolupráce ústredných orgánov štátnej správy a zapojenie súkromného sektora.
 
4.  Transparentnosť a budovanie integrity verejnej správy s dôrazom na prevenciu korupcie.  
 
MZVaEZ SR na financovanie spoločných projektov v roku 2018 vyčlenilo celkovú sumu 100 000 € vo forme dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v súlade s uznesením vlády SR č. 454/2017. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25 % rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak. 
 
Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Koordinačný výbor bude hodnotiť a vyberať projekty v zmysle nasledujúcich kritérií:  
 
  • Súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD na rok 2018, ako aj s prioritami zamerania činnosti samotnej OECD.
  • Projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienku na vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.
 
Podmienky  na predkladanie  projektov:
Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným projektovým formulárom najneskôr do 8. januára 2018, poštou na adresu:  
 
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
833  36  Bratislava
Rozhodujúci dátum na doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.                                     
 
Projekt musí obsahovať: 
a) základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR, 
b) charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať, 
c) náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR pre OECD, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom, 
d) ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa. 
 
Výber projektov:  
Podmienky a postup výberu projektov sú špecifikované v Mechanizme výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD zverejnenom pri tejto výzve.   
 
Pri predkladaní projektov treba venovať pozornosť aj ďalším dôležitým ustanoveniam mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:
 
1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu, ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií. 
 
2. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.
 
3. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2018.
 
4. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie a predloženie Koordinačnému výboru prostredníctvom MZVaEZ SR, ako aj archivovanie súvisiacich dokumentov a dokladov kvôli následnej kontrole. 
 
Po ukončení termínu na predkladanie projektov MZVaEZ SR vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru. Ďalšie informácie v prípade potreby poskytne:   
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Odbor medzinárodných ekonomických organizácií, tel.:  02/5978 3861, 3865.
Stála misia SR pri OECD, tel.: 0033156265090, e-mail: oecd.paris@mzv.sk
Dátum poslednej aktualizácie: 2017-11-20 15:09:14.191 Dátum vytvorenia: Mon Jun 09 00:00:00 CEST 2014