Hlavní aktéri SBOP


Národné štáty (Member States – MS) - zástupcovia členských krajín pôsobia v rámci štruktúr Rady EÚ. Rozhodnutia týkajúce sa SBOP sú prijímané Radou na základe princípu jednohlasnosti (unanimity).

Politický a bezpečnostný výbor (Political and Security Committee - PSC) má vo svojej kompetencii všetky otázky SZBP vrátane SBOP. Pracuje v rámci štruktúry Rady EÚ na úrovni veľvyslancov. Zároveň je zodpovedný za politický dohľad a strategické riadenie misií krízového manažmentu.

Vojenský výbor EÚ (European Union Military Committee - EUMC) sa schádza na úrovni najvyšších predstaviteľov ministerstiev obrany členských krajín únie (často zastúpených stálymi vojenskými predstaviteľmi). Riadi všetky vojenské aktivity v rámci EÚ a zároveň vykonáva poradenstvo a dáva odporúčania pre PSC v oblasti vojenských záležitostí EÚ.

Výbor pre civilné aspekty krízového manažmentu (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CIVCOM) je poradným orgánom PSC, ktorý sa zaoberá problematikou civilnej časti SBOP.

Politicko-vojenská skupina (Politico-Military Group - PMG) má vo svojej kompetencii vojensko-politické aspekty SBOP.

Vojenský štáb EÚ (European Union Military Staff - EUMS) je súčasťou Sekretariátu Rady, pričom zabezpečuje úlohy v oblasti včasného varovania, situačného vyhodnocovania a strategického plánovania pre tzv. Petersbergské úlohy. Prijíma úlohy od EUMC v oblasti implementácie politík a rozhodnutí vo vojenskej oblasti.
Centrum pre plánovanie a vedenie civilných operácií (Civilian Planning and Conduct Capability – CPCC) je permanentnou štruktúrou v rámci Sekretariátu Rady, zodpovednou za strategické plánovanie a vedenie civilných misií SBOP. Jednou z jeho kľúčových úloh je tiež zabezpečenie civilno- vojenskej koordinácie.
 
Agentúry EÚ v oblasti SBOP

Európska obranná agentúra (European Defence Agency - EDA)
Európska obranná agentúra sa podieľa na vymedzení európskej politiky v oblasti spôsobilostí a vyzbrojovania a pomáha Rade pri hodnotení zlepšovania vojenských spôsobilostí členských krajín, ku ktorému sa zaviazali v Lisabonskej zmluve. Je zameraná na rozvoj obranných kapacít v oblasti krízového manažmentu, na rozširovanie a posilňovanie spolupráce v oblasti európskeho zbrojenia, posilňovanie európskeho obranného priemyslu a technológií a tvorbe konkurencieschopného európskeho obranného trhu. Podporuje rozvoj výskumu strategických technológií pre budúce obranné a bezpečnostné spôsobilosti. Agentúra podlieha vedeniu Rady EÚ a je otvorená všetkým členským štátom, ktoré majú záujem o účasť v nej.

Satelitné centrum EÚ (European Union Satellite Centre – EUSC)
Satelitné centrum EÚ so sídlom v španielskom meste Torrejón de Ardoz je agentúrou EÚ, ktorá má podporné funkcie v rozhodovacom procese v rámci SZBP a SBOP. Pôvodne bolo zriadené ako organizačná zložka Západoeurópskej únie. Centrum dodáva podklady, ktoré sú výsledkom analýz satelitných snímkov a dát, predovšetkým Rade a jej orgánom. Spolupracuje však aj s jednotlivými členskými krajinami únie, Európskou komisiou, tretími krajinami či medzinárodnými organizáciami. Funguje dokonca aj komerčne – napr. dodáva fotografie na majstrovstvá svete vo futbale 2010.

Inštitút bezpečnostných štúdií EÚ (EU Institute for Security Studies – EUISS)
Inštitút bezpečnostných štúdií so sídlom v Paríži bol pôvodne tiež vytvorený ako organizačná zložka Západoeurópskej únie. V súčasnosti prispieva k rozvoju SZBP a SBOP formou akademického výskumu a analýz v relevantných oblastiach.