Civilný krízový manažment a vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu v zahraničí

Slovenská republika sa od svojho vzniku aktívne podieľa na zvyšovaní bezpečnosti a stability vo svete prostredníctvom účasti v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu (MKM) v rámci svojho členstva v medzinárodných organizáciách ako sú EÚ, OSN, NATO, OBSE a ďalšie. Táto oblasť patrí medzi dlhodobé priority slovenskej zahraničnej politiky. Doposiaľ sa SR zapájala do týchto aktivít predovšetkým prostredníctvom vysielania profesionálnych vojakov, policajtov a colníkov. Skúsenosti z doterajšieho pôsobenia v MKM však ukázali, že na zaistenie bezpečnosti, stability a rozvoja v krízových oblastiach je okrem nasadzovania vojenských nástrojov potrebné aj čoraz intenzívnejšie zapájanie civilných expertov. Z charakteru súčasných kríz je totiž zrejmé, že žiadna z aktuálnych bezpečnostných hrozieb nie je len čisto vojenská. Aj ich riešenie si preto vyžaduje komplexný prístup.

Slovensko chce byť pripravené aktívne na tieto tendencie reagovať a tak napĺňať svoj záväzok k spoluzodpovednosti za bezpečnejší a stabilnejší svet. V našich podmienkach však doposiaľ absentoval ucelený systém budovania, udržiavania a následného zapájania slovenských civilných kapacít (expertov) do aktivít MKM. Na základe práce medzirezortnej pracovnej skupiny pod vedením MZV SR bol vypracovaný návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v novembri 2011 schválený Národnou radou SR a publikovaný v Zbierke zákonov SR pod číslom 503/ 2011. Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2012.

Prijatím zákona boli vytvorené základy jednotného koordinovaného systému vysielania slovenských civilných expertov, ktoré bolo doposiaľ možné riešiť iba na ad hoc báze. Po prvýkrát sa vytvorila nielen možnosť využitia expertízy slovenských sudcov a prokurátorov v aktivitách krízového manažmentu, ale aj expertov, ktorí pôsobia v mimovládnej sfére, súkromnom sektore, či akademických inštitúciách.

Pre potreby evidencie civilných expertov, ktorí môžu byť vysielaní do aktivít MKM, vedie MZV SR v súlade so zákonom register civilných expertov, do ktorého nominujú expertov podľa svojej vecnej pôsobnosti jednotlivé ústredné orgány štátnej správy a generálna prokuratúra (tzv. vysielajúce subjekty).

Zákon

 pdf Zákon č. 503/ 2011 Z. z. o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (pdf; 57.35 KB)

Informácia pre záujemcov z mimovládnej, súkromnej, akademickej sféry o zaradenie do registra civilných expertov

Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 16.8.2012