Európska rada

Európska rada vznikla na základe nepravidelných vrcholných stretnutí hláv štátov konaných od roku 1975. Inaugurálne stretnutie Európskej rady sa konalo v Dubline, počas predsedníctva Írska v Rade EÚ. Oficiálne bola táto prax zakotvená v Jednotnom európskom akte z roku 1986.

Európska rada (European Council), neformálne nazývaná aj summit EÚ, je najvyšší politický orgán Európskej únie. Skladá sa z najvyšších politických predstaviteľov všetkých členských štátov Európskej únie. Zvyčajne sú to šéfovia vlád (prezidenti, predsedovia vlád, kancelári). Členom Európskej rady je aj predseda Európskej komisie.

Po vstúpení Lisabonskej zmluvy do platnosti predsedá Európskej rade jej stály predseda, ktorým je v súčasnosti Belgičan Herman van Rompuy.

Európska rada nie je totožná s Radou Európy, ani s Radou Európskej únie.

Nemá formálne zakotvenú legislatívnu a výkonnú právomoc, no zaoberá sa hlavnými otázkami ďalšieho vývoja Európskej únie. Dáva Únii potrebné podnety na rozvoj a vymedzuje jej všeobecné politické smery. Formálne zasadá spravidla dvakrát počas polročného predsedníctva, tieto stretnutia sa uskutočňujú v Bruseli.

Okrem toho sa môže Európska rada zísť aj na neformálnom zasadnutí, v závislosti od potreby riešenia akútnej situácie. V takomto prípade sa Európska rada môže stretnúť aj v predsedníckej krajine.

Výstupom z rokovaní Európskej rady sú zvyčajne závery, ktoré majú pre členské krajiny politicky záväzný charakter. Závery sú formulované konsenzom všetkých členských štátov.

Európska rada sa schádza spravidla štyri krát ročne (marec, jún, október a december).

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:33.594 Dátum vytvorenia: Thu Aug 05 00:00:00 CEST 2010