Sektorálne formácie Rady EÚ

Napriek tomu, že Rada je samostatnou inštitúciou združujúcou ministrov z členských štátov únie, z organizačných dôvodov sa schádza v závislosti od predmetnej sektorovej záležitosti v rôznych formáciách. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1.12.2009, Rada zasadá v desiatich zloženiach:

  • Rada pre všeobecné záležitosti;
  • Rada pre zahraničné veci;
  • Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci;
  • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti;
  • Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravotníctvo a ochranu spotrebiteľa;
  • Rada pre konkurencieschopnosť;
  • Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku;
  • Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov;
  • Rada pre životné prostredie;
  • Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru.

Prácu Rady pripravuje alebo koordinuje Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) zložený zo stálych predstaviteľov členských štátov, ktorí pracujú v Bruseli, resp. ich zástupcov. Prípravou práce tohto výboru sa zase zaoberajú špeciálne výbory a pracovné skupiny pozostávajúce z delegátov z každého členského štátu.

Rada pre všeobecné záležitosti (General Affairs Council - GAC)

Rada pre všeobecné záležitosti sa stretáva pravidelne raz mesačne a jej členmi sú ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ, resp. ministri pre európske záležitosti. Rada sa na zasadnutiach o všeobecných záležitostiach zaoberá agendou, ktorá sa týka viac než jednej politiky Únie, napr. rokovaní o rozširovaní EÚ, prípravy viacročného finančného výhľadu Únie alebo inštitucionálnych a administratívnych otázok. Plní úlohu aj pri koordinovaní práce súvisiacej s inými oblasťami politiky, ktorú vykonávajú iné zloženia Rady. Pripravuje zasadnutia Európskej rady a spolu s predsedom Európskej rady a Komisiou zabezpečuje ich nadväznosť.

Rada pre všeobecné záležitosti (General Affairs Council - GAC)

Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council - FAC)

Rada sa na zasadnutiach o zahraničných veciach zaoberá celou vonkajšou činnosťou Únie vrátane spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce. Jej členmi sú ministri zahraničných vecí, ktorí sa stretávajú pravidelne raz mesačne. Rade pre zahraničné veci predsedá Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová.

Rada zodpovedá aj za spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Ministri obrany sa okrem svojich neformálnych zasadnutí (dvakrát ročne) zvyčajne schádzajú na zasadnutiach Rady pre zahraničné veci tiež dvakrát za rok.

V posledných rokoch bolo prioritou Rady zabezpečiť v spolupráci s Komisiou súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ v rámci celého spektra nástrojov, ktoré má Únia k dispozícii.

Rada pre zahraničné veci (Foreign Affairs Council - FAC)

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti - JHA

(Justice and Home Affairs Council) zasadá spravidla raz za mesiac, resp. raz za dva mesiace. Zaoberá sa otázkami týkajúcimi sa viacerých oblastí ako napr. azyl, prisťahovalectvo, ochrana hraníc, vízová politika, policajná spolupráca a justičná spolupráca v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach. Slovenskú republiku na rokovaniach zastupujú, v závislosti od prerokovávanej agendy, minister spravodlivosti a minister vnútra.

Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti - ECOFIN

(Economic and Financial Affairs Council) pozostáva z ministrov hospodárstva a financií 27 členských štátov únie, prípadne aj ministrov pre rozpočet, ak sú predmetom diskusie rozpočtové otázky.
Rada pokrýva viacero oblastí, ako napr. koordináciu hospodárskej politiky, finančný dohľad, monitoring rozpočtovej politiky a verejných financií jednotlivých štátov, EURO a jeho právne, praktické a medzinárodné aspekty, finančné trhy a pohyb kapitálu a ekonomické vzťahy s tretími krajinami. Tiež pripravuje a schvaľuje, spolu s Európskym parlamentom, rozpočet EÚ.

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti

Rada sa stretáva raz mesačne a Slovenskú republiku v Rade zastupuje minister financií Slovenskej republiky.
V činnosti jej napomáhajú:

Hospodársky a finančný výbor (EFC)
Je podvýborom pre vládne zmenky a trhy s obligáciami. Skladá sa zo zástupcov všetkých 27 členských krajín, ktorí zodpovedajú za riadenie verejného dlhu.

Výbor pre hospodársku politiku (EPC)
Vznikol za účelom koordinácie hospodárskych politík členských štátov Spoločenstva s cieľom poskytovať rady Komisii a Rade. V súlade so štatútom sa Výbor zameriava na štrukturálne politiky pre zlepšovanie potenciálu rastu a zamestnanosti v Spoločenstve v súlade s Lisabonskou stratégiou.

Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRI/FISH)

Úlohou Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov (Agriculture and Fisheries Council) je zabezpečiť poľnohospodárom primeranú životnú úroveň, zákazníkom kvalitné potraviny za primerané ceny a zachovať dedičstvo vidieka. Na dosiahnutie týchto cieľov bola prijatá spoločná poľnohospodárska politika (SPP), ktorá sa postupne menila tak, aby zohľadňovala meniace sa potreby spoločnosti, pričom sa kladie čoraz väčší dôraz na bezpečnosť potravín, ochranu životného prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj vidieka.
K spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov sú k dispozícii viaceré nástroje. Skladajú sa z dvoch pilierov:
1. pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby a 2. pilier obsahuje intenzívnu podporu vidieku.

Rada sa skladá z ministrov zodpovedných za poľnohospodárstvo a rybolov, ktorí sa stretávajú pravidelne každý mesiac.

Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov

Rada pre životné prostredie (ENVI)

V tejto oblasti má Európske spoločenstvo za úlohu podporovať harmonický, vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj ekonomických aktivít, ktoré rešpektujú požiadavku, najmä zabezpečenia vysokej úrovne kvality životného prostredia. Aby sa tento cieľ dosiahol, Rada pomáha ochraňovať kvalitu životného prostredia, ľudské zdravie, šetrné a racionálne využívanie prírodných zdrojov, biodiverzitu a podporuje tiež opatrenia na medzinárodnej úrovni zamerané na riešenie regionálnych a globálnych environmentálnych problémov.
Rada pre životné prostredie (Environment Council) pozostáva z ministrov životného prostredia, ktorí sa stretávajú spravidla 4 krát za rok. Rozhodujú kvalifikovanou väčšinou.

Rada pre životné prostredie

Rada pre konkurencieschopnosť (COMPET)

vznikla v roku 2002 zlúčením troch rád (Rady pre vnútorný trh, priemysel a výskum). Rada zasadá spravidla štyri až šesť krát do roka a v závislosti od agendy sa jej zúčastňujú ministri zodpovední pre oblasti hospodárstva, priemyslu, turizmu a vedeckého výskumu. Okrem oficiálnych zasadnutí sa v priebehu roka konajú aj neformálne zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť. Za Slovenskú republiku sa zasadnutí Rady zúčastňuje minister hospodárstva a minister školstva.
Integrovaným cieľom Rady je zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu hospodárstva EÚ. Rada prijíma rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou poväčšine na základe spolurozhodovacej procedúry s Európskym parlamentom. Rada zasadá spravidla v dvoch častiach – časť priemysel a vnútorný trh a časť výskum.

Rada pre konkurencieschopnosť

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru (EYC)

(Education, Youth and Culture Council) je jednou z formácií Rady Európskej únie. Zasadá spravidla tri až štyri razy do roka a zúčastňujú sa jej ministri zodpovední za oblasti športu, kultúry a školstva. Za Slovenskú republiku sa zasadnutí zúčastňujú minister školstva a minister kultúry.

Rada prijíma rozhodnutia zvyčajne na základe kvalifikovanej väčšiny (výnimkou je oblasť kultúry, kde je potrebná jednomyseľnosť) a na základe spolurozhodovacej procedúry s Európskym parlamentom.

Oblasti školstva, kultúry a športu spadajú do zodpovednosti členských krajín. Nevynímajúc zo zreteľa zodpovednosť členských krajín za tieto oblasti, cieľom Spoločenstva je rozvoj kvalitného školstva, zavádzanie systému odbornej prípravy a podpora oblasti kultúry a športu v členských krajinách. Členské krajiny sú teda zodpovedné za definovanie obsahu a organizácie vzdelávacieho systému a za zachovávanie a rozvoj ich národnej a regionálnej kultúrnej rozličnosti a športu, pričom úlohou Spoločenstva je poskytovať rámec pre spoluprácu členských krajín v týchto oblastiach a to najmä formou výmeny skúseností a informácií.

Rada môže napríklad prijímať legislatívne rozhodnutia v záležitostiach audiovízie, či vzájomného uznávania vysokoškolských diplomov.

Rada pre vzdelávanie, mládež a kultúru

Rada EÚ pre dopravu telekomunikácie a energetiku (TTE)

Cieľom Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Transport, Telecommunications or Energy Council) je vybudovať v EÚ moderný a efektívny systém v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktorý zohľadňuje ekonomické, sociálne a environmentálne hľadiská. Trvalo udržateľný rozvoj infraštruktúry je rozhodujúcou podmienkou dobre fungujúceho vnútorného trhu EÚ. Od 90-tych rokov prispieval k rozvoju trans-európskych dopravných, energetických a komunikačných sietí.Rada EÚ pre dopravu telekomunikácie a energetiku tiež prijala európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo).
Rada EÚ pre dopravu telekomunikácie a energetiku sa schádza spravidla raz za dva mesiace.

Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku

Energetika a energetická bezpečnosť
Občania Európskej únie a spoločností potrebujú bezpečné dodávky energie za prijateľné ceny, aby si mohli udržať svoj životný štýl. Súčasne však sa musí redukovať negatívny dopad tejto činnosti, predovšetkým fosílnych palív, na životné prostredie. Preto sa politika Európskej únie zameriava na vytvorenie konkurencieschopného vnútorného trhu s energiami ponúkajúc kvalitné služby za nízke ceny, na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, na redukciu závislosti na dovoze energetických surovín a na aktivity spojené s nižšou energetickou spotrebou.

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu zdravia a spotrebiteľov (EPSCO)

Úlohou Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council ) je zvyšovať životnú úroveň a kvalitu života občanov. Tento cieľ sa snaží dosiahnuť prostredníctvom legislatívneho procesu pre vytváranie kvalitných pracovných miest a vysokú úroveň sociálnej ochrany, ochranu zdravia a spotrebiteľských záujmov pri zabezpečení rovných príležitostí pre všetkých občanov EÚ. Rada EPSCO sa skladá z ministrov zodpovedných za zamestnanosť, sociálnu politiku, ochranu spotrebiteľa a zdravia. Ministri sa stretávajú približne štyrikrát ročne.

Primárna zodpovednosť za oblasť zamestnanosti a sociálnej politiky je v rukách členských štátov. Na európskej úrovni je sociálna politika podporovaná prostredníctvom následovných nástrojov:

1. Legislatívou EÚ, ktorá upravuje minimálne sociálne štandardy a základné práva v týchto oblastiach: rovnosť žien a mužov, zákaz diskriminácie, voľný pohyb pracovných síl, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné právo a pracovné podmienky;
2. Metódou tzv. otvorenej koordinácie;
3. Prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu, ktorý je nástrojom na financovanie opatrení politiky zamestnanosti a sociálnej ochrany na národnej úrovni.

Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa

Dátum poslednej aktualizácie: 29.09.2012

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:26.458 Dátum vytvorenia: Thu Aug 05 00:00:00 CEST 2010