Rozvojová politika EÚ

Európska únia je najväčším svetovým darcom, ktorý v celosvetovom meradle poskytuje viac ako polovicu oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide o pomoc poskytovanú z rozpočtu Európskej únie (EÚ), v mene ktorej vystupuje Európska komisia (EK), a o bilaterálnu pomoc členských štátov EÚ. Rozvojová spolupráca patrí medzi jednu z priorít vonkajších vzťahov EÚ. Samotná Európska komisia poskytuje v rámci rozpočtu EÚ rozvojovú pomoc v objeme viac ako 10 % celosvetových prostriedkov, resp. zabezpečuje pätinu objemu oficiálnej rozvojovej pomoci., ktorú poskytuje EÚ. Rozvojová pomoc však neznamená iba poskytnutie čistej vody či ciest s upraveným povrchom. Ide aj o pomoc rozvojovým krajinám zlepšiť obchodné väzby poskytnutím lepšieho prístupu na trh EÚ. Umožnilo by im to rozvíjať a posilniť zahraničný obchod, a tým využívať výhody globalizácie.

Európska únia je globálnym hráčom, a to nielen v oblasti rozvojovej politiky. EÚ je aj najväčším svetovým obchodným partnerom realizujúcim 20 % globálnych vývozov a dovozov v objeme 30 % globálneho HDP. EÚ spolupracuje s tretími krajinami aj v politických a bezpečnostných otázkach, presadzujúc efektívny multilateralizmus.
 

Rozvojová spolupráca v EÚ v rokoch 2007 – 2013


Od 1. januára 2007 poskytovala EÚ pomoc najmä prostredníctvom nasledovných nástrojov vonkajšej pomoci EÚ:
  • Nástroj pre rozvojovú spoluprácu (DCI) – na spoluprácu s rozvojovými krajinami okrem tých, ktoré sú pokrývané ďalšími nástrojmi vonkajšej pomoci (Ázia vrátane Strednej Ázie, Latinská Amerika, Blízky Východ, Juhoafrická republika);
  • Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) – na spoluprácu so susedmi EÚ (Severná Afrika a Východná Európa);
  • Nástroj na predvstupovú pomoc (IPA) – na spoluprácu s kandidátmi a „potenciálnymi kandidátmi“ na vstup do EÚ z krajín Balkánu i Turecko;
  • Nástroj na spoluprácu s priemyselne rozvinutými krajinami (ICI), Nástroj stability (IS) a na intervencie vo všetkých uvedených regiónoch bol vytvorený aj Nástroj na podporu demokracie a ľudských práv (EIDHR).

Mimo rozpočtu EÚ je Európsky rozvojový fond – EDF, ktorý financuje spoluprácu so 76 krajinami Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria. Tematické programy, ktoré možno použiť v regiónoch DCI, ENPI a EDF, sú zamerané na potravinovú bezpečnosť, spolufinancovanie mimovládnych organizácií, životné prostredie, migráciu a azyl, ľudský a sociálny rozvoj („investovanie do ľudí“). Bol prijatý aj osobitný program na podporu krajín ACP, ktoré sú zmluvnými stranami Protokolu cukru.
 

Hlavné výzvy rozvojovej spolupráce EÚ


Hlavnou aktuálnou výzvou EÚ je formovanie globálnej rozvojovej agendy po r. 2015, vrátane stanovenia nových cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals), ich indikátorov a ukazovateľov.

Medzi hlavné tematické priority EÚ v rozvojovej spolupráci patria podpora ľudských práv vo všetkých dimenziách vonkajšej činnosti EÚ s dôrazom na rodovú rovnosť a zabezpečenie inkluzívneho a udržateľného rozvoja v partnerských krajinách. Osobitná pozornosť je venovaná aktuálnym potrebám partnerských krajín, plneniu prijatých záväzkov a reflexii o budúcnosti partnerstva EÚ a krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria po ukončení platnosti Dohody z Cotonou (v r. 2020). EÚ sa taktiež kontinuálne snaží o maximalizáciu účinnosti humanitárnej pomoci a reakcie na krízy vo svete.
 

Účasť Slovenskej republiky v rozvojovej politike EÚ


Slovenská republika sa aktívne podieľa na formovaní a realizácii rozvojovej politiky EÚ, pričom kladie dôraz na boj proti chudobe, dodržiavanie ľudských práv, princípov demokracie a právneho štátu partnerských krajinách. Osobitnú pozornosť v roku 2015 SR venuje aktivitám, ktoré sú realizované na národnej úrovni v rámci Európskeho roka rozvoja – EYD 2015. EYD 2015 je prvým tematickým rokom, venovaným problematike externej politiky EÚ. Jeho cieľom je informovať slovenských občanov o rozvojovej spolupráci s dôrazom na prepojenie rozvojovej spolupráce členských krajín a EÚ.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je národným koordinátorom aktivít EYD 2015, ich realizáciu zabezpečuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO). Pridanou hodnotou EYD 2015 bude realizácia dvoch podujatí v spolupráci s partnermi z V4, čo predstavuje unikátnu príležitosť pre rozvinutie spolupráce V4 v danej oblasti.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 2016-01-15 10:42:43.878 Dátum vytvorenia: Wed Apr 08 00:00:00 CEST 2015