Stredoeurópska iniciatíva

Aktuálna výzva na predkladanie projektov v rámci programu KEP

 

pdf Ponuka stáže v rámci Výkonného sekretariátu CEI v Terste (Taliansko) – termín odoslania prihlášok: 25. 1. 2019  (pdf; 365.31 KB)

 

Predsedníctvo CEI

Predsedníctvo CEI zvyčajne rotuje podľa abecedného poriadku začiatočného písmena oficiálneho názvu krajiny v anglickom jazyku, ale i na báze záujmu a dobrovoľnosti. Predsedníctvo trvá jeden kalendárny rok. Slovenská republika bola predsedníckou krajinou CEI v roku 2005.

 

V roku 2018 predsedalo CEI Chorvátsko, v roku 2019 predsedá Stredoeurópskej iniciatíve Taliansko.

 

Finančné nástroje CEI


Kooperačný fond bol vytvorený s cieľom napomôcť dosiahnuť zámery a ciele CEI prostredníctvom tzv. projektov kooperačných aktivít- seminárov, konferencií a tréningových kurzov.

Trust Fund pri Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD) bol založený s cieľom podporiť aktivity CEI zamerané predovšetkým na oblasť infraštruktúry, energie, pôdohospodárstva, stavebníctva, malého a stredného podnikania.

Program KEP („Know-how Exchange Programme, KEP“) je určený na podporu spolupráce a transferu know-how a skúseností nových členských krajín EÚ nečlenským krajinám. Je financovaný z Kooperačného fondu a Trust Fundu CEI.

Európske projekty podporujú zapojenie členských štátov CEI do európskych projektov, zameraných na medzinárodnú a regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, udržateľného rozvoja, informačnej spoločnosti, kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.

Vedecko – technologická sieť podporuje vedecko-technologickú spoluprácu pracovníkov prostredníctvom medzinárodných výskumných centier v Terste a v partnerských inštitúciách v krajinách CEI, ich účasť na výskumných projektoch, vedeckých workshopoch zameraných na oblasti teoretickej a aplikovanej fyziky, matematiky, bio-inžinierstva, nanotechnológie, chémie a pod.

Univerzitná sieť („University Network, UniNet“) je príležitosťou pre členské univerzity realizovať výmenné pobyty študentov a učiteľov.
 

Verejné obstarávanie v CEI


Záujemcovia o účasť v tendroch CEI sa zaregistrujú zaslaním prihlasovacieho formulára a potrebných príloh v závislosti od aktuálnej výzvy.

Bližšie informácie získajú kontaktovaním CEI prostredníctvom e-mailovej adresy: euprojects@cei.int

Podmienky verejného obstarávania

Finančné limity sú stanovené nasledovne:
  • ak je hodnota zákazky do 39.999,99-€ súťaž nie je povinná a spomedzi predložených ponúk môže byť priamo vybraný poskytovateľ služby,
  • ak je hodnota zákazky od 40.000,-€ do 206.999,99-€ do užšieho výberového konania bude zaradených 5 súťažných ponúk, vybraní kandidáti budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu,
  • ak je hodnota zákazky nad 407.000,-€ obstarávanie prebieha podľa platnej európskej legislatívy (Smernica 2004/18/EC).

Hodnotenie ponúk sa líši v závislosti od typu ponuky:
  • pri prijímaní expertov sa posudzuje prax v odbore, komunikačné a IT schopnosti, znalosť anglického jazyka alebo iných jazykov SEI
  • pri poskytovaní služieb si osoba zodpovedná za verejné obstarávanie môže zvoliť medzi dvoma spôsobmi hodnotenia:
    - výber ponuky s najnižšou cenou
    - výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

Podľa potreby môžu byť predkladané ponuky hodnotené aj na základe ďalších kritérií. Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2018 Dátum vytvorenia: 5.3.2015