Stredoeurópska iniciatíva

Aktuálna výzva na predkladanie projektov 2018 v rámci programu KEP

 
CEI oznamuje, že bola otvorená výzva na predkladanie projektov v rámci programu KEP nasledovne: 
 
 • KEP Taliansko: rozpočet pre túto výzvu je 240.000,-€
 • KEP Poľsko: rozpočet pre túto výzvu je 40.000 €
 
Termín na prihlásenie je 16. júl 2018
 
Adresát pre posielanie prihlášok: kep@cei.int
 
Kontakt: Elisabetta Dovier
Senior Executive Officer
tel: +39 040 77 86 738
 
 

 

___________________________________________________________________________________________


Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative, CEI) vznikla v roku 1989 ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami s cieľom pomôcť krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania sa k EÚ. Po rozšírení CEI v druhej polovici 90-tych rokov a po rozšírení EÚ v roku 2004 sa začala CEI prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a juhovýchodnej Európy. V súčasnosti je členom CEI osemnásť krajín, 10 z nich je zároveň členskými krajinami Európskej únie.

Členské štáty (členovia EÚ): Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Taliansko

Členské štáty (nie sú členmi EÚ): Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina
 

Strategické ciele CEI

 • podpora európskej integrácie členských štátov
 • realizácia malých a stredných projektov
 • približovanie členských krajín k európskym štandardom

Slovenská republika sa od vstupu do EÚ zaradila v rámci CEI medzi krajiny, ktoré by mali pomáhať nečlenským krajinám EÚ – členom CEI v ich transformácii, poskytovať vedomostnú bázu a formou grantov podporovať pozitívne zmeny v regióne. CEI sa zameriava aj na tie krajiny, ktoré si SR v rámci svojej pomoci vybrala za prioritné. Slovenská republika považuje svoje pôsobenie v CEI aj ako formu záväzku, nakoľko tiež dostávala pomoc od členov CEI a zároveň EÚ v čase, keď na členstvo v EÚ len ašpirovala.
 

Štruktúra CEI


Základná štruktúra CEI je tvorená tromi dimenziami: vládna, ekonomická a parlamentná. Na vládnej úrovni sú najvyššou formou každoročné summity predsedov vlád a schôdzky ministrov zahraničných vecí. Výkonnou zložkou vládnej dimenzie sú stretnutia Výboru národných koordinátorov. V rámci parlamentnej dimenzie CEI sa zástupcovia národných parlamentov pravidelne stretávajú na zasadnutiach Parlamentného zhromaždenia a Parlamentného výboru. Predstavitelia národných obchodných komôr sa stretávajú v rámci Iniciatívy Stredoeurópskej obchodnej komory.

Generálnym tajomníkom Výkonného sekretariátu CEI je od 1. januára 2013 Giovanni Caracciolo di Vietri.

Stredoeurópska iniciatíva sídli v Terste (Via Genova 9, Terst, Taliansko).
 

Predsedníctvo CEI


Predsedníctvo CEI zvyčajne rotuje podľa abecedného poriadku začiatočného písmena oficiálneho názvu krajiny v anglickom jazyku a trvá jeden kalendárny rok. Slovenská republika bola predsedníckou krajinou CEI v roku 2005.

V roku 2015 je predsedníckou krajinou Macedónsko. V roku 2016 bude Stredoeurópskej iniciatíve predsedať Bosna a Hercegovina.
 

Finančné nástroje CEI


Kooperačný fond bol vytvorený s cieľom napomôcť dosiahnuť zámery a ciele CEI prostredníctvom tzv. projektov kooperačných aktivít- seminárov, konferencií a tréningových kurzov.

Trust Fund pri Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD) bol založený s cieľom podporiť aktivity CEI zamerané predovšetkým na oblasť infraštruktúry, energie, pôdohospodárstva, stavebníctva, malého a stredného podnikania.

Program KEP („Know-how Exchange Programme, KEP“) je určený na podporu spolupráce a transferu know-how a skúseností nových členských krajín EÚ nečlenským krajinám. Je financovaný z Kooperačného fondu a Trust Fundu CEI.

Európske projekty podporujú zapojenie členských štátov CEI do európskych projektov, zameraných na medzinárodnú a regionálnu spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, udržateľného rozvoja, informačnej spoločnosti, kultúry, vzdelávania, vedy a techniky.

Vedecko – technologická sieť podporuje vedecko-technologickú spoluprácu pracovníkov prostredníctvom medzinárodných výskumných centier v Terste a v partnerských inštitúciách v krajinách CEI, ich účasť na výskumných projektoch, vedeckých workshopoch zameraných na oblasti teoretickej a aplikovanej fyziky, matematiky, bio-inžinierstva, nanotechnológie, chémie a pod.

Univerzitná sieť („University Network, UniNet“) je príležitosťou pre členské univerzity realizovať výmenné pobyty študentov a učiteľov.
 

Verejné obstarávanie v CEI


Záujemcovia o účasť v tendroch CEI sa zaregistrujú zaslaním prihlasovacieho formulára a potrebných príloh v závislosti od aktuálnej výzvy.

Bližšie informácie získajú kontaktovaním CEI prostredníctvom e-mailovej adresy: euprojects@cei.int

Podmienky verejného obstarávania

Finančné limity sú stanovené nasledovne:
 • ak je hodnota zákazky do 39.999,99-€ súťaž nie je povinná a spomedzi predložených ponúk môže byť priamo vybraný poskytovateľ služby,
 • ak je hodnota zákazky od 40.000,-€ do 206.999,99-€ do užšieho výberového konania bude zaradených 5 súťažných ponúk, vybraní kandidáti budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu,
 • ak je hodnota zákazky nad 407.000,-€ obstarávanie prebieha podľa platnej európskej legislatívy (Smernica 2004/18/EC).

Hodnotenie ponúk sa líši v závislosti od typu ponuky:
 • pri prijímaní expertov sa posudzuje prax v odbore, komunikačné a IT schopnosti, znalosť anglického jazyka alebo iných jazykov SEI
 • pri poskytovaní služieb si osoba zodpovedná za verejné obstarávanie môže zvoliť medzi dvoma spôsobmi hodnotenia:
  - výber ponuky s najnižšou cenou
  - výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky

Podľa potreby môžu byť predkladané ponuky hodnotené aj na základe ďalších kritérií.
Dátum poslednej aktualizácie: 2018-05-29 11:27:41.352 Dátum vytvorenia: Thu Mar 05 00:00:00 CET 2015