Členstvo SR v OECD

 

Slovenská republika sa stala členom OECD v decembri roku 2000. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky koordinuje aktivity SR voči OECD na národnej úrovni, v rámci čoho organizuje činnosť Koordinačného výboru pre OECD a riadi praktickú činnosť Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD. Zabezpečuje tiež agendu spoločných projektov medzi Slovenskom a OECD, analyzuje informácie z pracovných orgánov OECD, zabezpečuje prípravu podkladov pre slovenských predstaviteľov zúčastňujúcich sa vrcholových zasadnutí OECD a zapájanie Slovenska do odborných programov a projektov OECD.Každodenný kontakt s OECD zabezpečuje Stála misia Slovenskej republiky pri OECD so sídlom v Paríži. V období medzi ministerským zasadanutiami, ktoré sa konajú jedenkrát ročne, vedúci stálej misie zastupuje Slovensko na rokovaniach Rady OECD, diplomati stálej misie monitorujú prácu výborov OECD, a tiež aktivity Rozvojového centra, Medzinárodnej agentúry pre energetiku a ďalších pridružených organizácií.  

 

Dátum poslednej aktualizácie: 9.1.2020 Dátum vytvorenia: 1.10.2014