Národné skúšky OSN

Back

Národné skúšky OSN pre mladých profesionálov v roku 2016 (YPP 2016)

Národné skúšky OSN pre mladých profesionálov v roku 2016 (YPP 2016)

6.5.2016 | Program OSN pre mladých profesionálov | Slovensko a OSN

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje, že Slovenská republika bude aj v roku 2016 participovať na národných skúškach OSN pre mladých profesionálov (YPP 2016). Skúšky sa uskutočnia 14. decembra 2016 v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Na skúškach sa môžu zúčastniť záujemcovia, ktorí spĺňajú tieto kritériá:

- minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalár/bachelor),

- plynulá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka,

- občianstvo jednej zo zúčastnených krajín národných skúšok v roku 2016,

- vek 32 rokov, alebo menej, ku koncu roku 2016.

 

Prihlášky je možné podávať od 19. mája do 19. júla 2016. Nekompletné prihlášky alebo prihlášky zaslané neskoro nebudú akceptované.

Záujemca, ktorý zašle prihlášku, dostane následne e-mailom registračné číslo prihlášky. Po odoslaní prihlášky túto už nebude možné modifikovať alebo meniť.

V roku 2016 ponúka Sekretariát OSN skúšky v týchto tematických oblastiach:

1.Ekonomické záležitosti

2.Informácie a systémové technológie  

 

Skúšky pozostávajú z písomnej časti a ústnej časti. V písomnej časti bude testované analytické myslenie, všeobecný prehľad a draftovacie schopnosti. Písomná časť pozostáva zo všeobecného testu vo forme sumarizovania textu v angličtine alebo francúzštine a zo špecializovanej časti vo forme testovania prehľadu a analytického myslenia v konkrétnej tematickej oblasti, v rámci ktorej záujemca podal prihlášku. Špecializovaná časť môže byť vypracovaná v ktoromkoľvek zo 6 oficiálnych jazykov OSN.

Ústna časť skúšky je vyčlenená len pre tých, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť.

Úspešní uchádzači národných skúšok OSN pre mladých profesionálov v roku 2016 (YPP 2016) budú umiestnení Sekretariátom OSN do databázy možných budúcich zamestnancov OSN na „junior“ profesionálnej úrovni.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča záujemcom o účasť v YPP 2016, aby sledovali webovú stránku http://careers.un.org v časti YPP, prostredníctvom ktorej sa podávajú aj prihlášky. Pripomíname, že za obsahovú stránku národných skúšok, ako aj za vyhodnotenie výsledkov skúšok je zodpovedný výlučne Sekretariát OSN.