Úvod

 

Bezpečnostná politika Slovenskej republiky


Slovenská republika je geograficky a svojimi historickými, kultúrnymi, politickými, ekonomickými a inými väzbami súčasťou euroatlantického priestoru. Individuálne alebo v spolupráci s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami chráni a bráni slobodu, demokraciu, právny štát a ľudské práva v súlade so zásadami Charty OSN a ďalšími normami medzinárodného práva.

SR vyznáva hodnoty slobody, mieru, demokracie, právneho štátu, spravodlivosti, plurality, solidarity a ľudských práv a základných slobôd.

Zásadné východiská realizácie bezpečnostnej politiky SR s cieľom zaručiť požadovanú úroveň bezpečnosti občana a štátu definuje
 

Bezpečnostná stratégia SR


Poslaním bezpečnostnej politiky SR je aktívne pôsobiť na bezpečnostné prostredie tak, aby chránila, podporovala, obhajovala, bránila a presadzovala bezpečnostné záujmy SR. Pri realizácii svojich bezpečnostných záujmov bude SR vychádzať zo suverénneho práva na zaručenie vlastnej bezpečnosti, ktoré vychádza z práva na individuálnu a kolektívnu sebaobranu podľa Charty OSN.

Základným cieľom bezpečnostnej politiky SR je zaručenie bezpečnosti občana a štátu v stabilnom a predvídateľnom bezpečnostnom prostredí. Pri dosahovaní tohto cieľa bude SR postupovať podľa týchto zásad: suverénne právo na zaručenie bezpečnosti občanov a štátu; právo na individuálnu a kolektívnu sebaobranu; nedeliteľnosť bezpečnosti; solidarita a angažovanosť; predchzanie možným hrozbám a konfliktom; uprednostnenie mierových prostriedkov riešenia konfliktov; efektívne fungovanie systému medzinárodných noriem; koordinácia spoločného postupu medzinárodného spoločenstva; komplexný prístup k zaručeniu bezpečnosti občana a štátu; využitie všetkých dostupných vnútroštátnych a zahraničných nástrojov a prostriedkov v súlade s právnym poriadkom a záväzkami; dôveryhodnosť štátu v systéme medzinárodných vzťahov a bezpečnosti; informovanosť a aktívna účasť občanov.

SR prostredníctvom svojej bezpečnostnej politiky chce flexibilne reagovať na meniace sa bezpečnostné hrozby a výzvy s cieľom obmedziť až eliminovať ich negatívny dosah na bezpečnosť občana a štátu. SR bude realizovať svoju bezpečnostnú politiku tak, aby bola zaručená bezpečnosť a základné podmienky pre život jednotlivca a jeho ochrany pred násilnými hrozbami namierenými voči jeho právam, bezpečnosti a životu.

Bezpečnostné záujmy SR vychádzajú z vyznávaných hodnôt a potrieb jej občanov a štátu. SR má záujem:
 
  • zaručiť bezpečnosť občanov a chrániť ich ľudské práva a základné slobody;
  • zaručiť územnú celistvosť, zvrchovanosť, nedotknuteľnosť hraníc, politickú nezávislosť a identitu;
  • rozvíjať demokratické štátne zriadenie, právny štát a trhovú ekonomiku;
  • vytvárať predpoklady trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho rozvoja spoločnosti;
  • posilňovať transatlantické strategické partnerstvo, byť spolugarantom bezpečnosti spojencov;
  • posilňovať efektívnosť medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom a podporovať rozširovanie NATO a EÚ;
  • rozvíjať dobré partnerské vzťahy a všetky formy vzájomne výhodnej spolupráce s krajinami, s ktorými SR má spoločné záujmy;
  • prispievať k posilňovaniu a šíreniu slobody a demokracie, dodržiavania ľudských práv, právneho štátu, medzinárodného práva, mieru a stability vo svete.

Na realizáciu svojich bezpečnostných záujmov SR využije členstvo v medzinárodných a regionálnych organizáciách a združeniach, bude rozvíjať ich spôsobilosti, flexibilitu a ich vzájomne posilňujúcu spoluprácu.

SR členstvom v OSN, v OBSE a iných regionnych organizáciách a zoskupeniach aktívne prispieva k úsiliu medzinárodného spoločenstva zachovať mier a bezpečnosť vo svete.

Vstupom do NATO sa SR stala súčasťou systému kolektívnej obrany a bezpečnosti ako piliera transatlantickej bezpečnosti a stability a jej bezpečnosť je aj garantovaná spojeneckými záväzkami.

Prijatím za člena EÚ získala SR záruky politickej a ekonomickej stability, ako aj možnosť aktívne sa podieľať na formovaní, plnení a posilňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) ako súčasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP).

SR je odhodlaná v zmysle solidarity a v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom angažovať sa na zaručovaní bezpečnosti a stability a zmierňovaní následkov kríz iných štátov a národov. Preto sa bude zúčastňovať na mierových operáciách NATO, EÚ, OSN alebo ad-hoc koalícií.

Zmenou bezpečnostného prostredia SR sa menia bezpečnostné hrozby a výzvy, na ktoré musí SR reagovať. Bezpečnosť SR a jej občanov je neoddeliteľne spätá s bezpečnosťou jej spojencov a je vystavená podobným hrozbám a výzvam, akým čelia ostatné štáty v euroatlantickom priestore. Najväčšou hrozbou, ktorá by mala potenciálne najvážnejšie následky pre SR a jej spojencov, je možnosť získania a použitia zbraní hromadného ničenia a niektorých ich nosičov teroristickými skupinami, prípadne zlyhávajúcimi štátmi. Významným nástrojom, ktorým sa SR v rámci medzinárodného spoločenstva usiluje čeliť tejto hrozbe je boj proti šíreniu ZHN, kontrola zbrojenia a odzbrojenie, vrátane kontroly exportu vojenského materiálu a tovarov dvojakého použitia. Rovnako v boji s globálnym terorizmom by reakcia iba na národnej alebo regionálnej úrovni bola nedostatočná, preto jediným účinným riešením je koordinovaný globálny prístup medzinárodného spoločenstva.
Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 14.4.2010