Špecializované a odborné organizácie

FAO (Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo)
ICAO (Medzinárodná organizácia civilného letectva)
ILO (Medzinárodná organizácia práce)
IMO (Medzinárodná námorná organizácia)
ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia)
UNIDO (Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj)
UNTWO (Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch)
UPU (Svetová poštová únia)
WHO (Svetová zdravotná organizácia)
WIPO (Svetová organizácia duševného vlastníctva)
WMO (Medzinárodná meteorologická organizácia)
UNDP - Rozvojový program OSN
(UNECE) - Európska hospodárska komisia OSN
UNCTAD (Konferencia OSN pre obchod a rozvoj)
UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov)
IOM (Medzinárodná organizácia pre migráciu)
OCHA (Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí)
ICRC (Medzinárodný výbor Červeného kríža)
IFRC (Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca)
CERN (Európske centrum pre jadrový výskum)
UNODC (Úrad OSN pre drogy a kriminalitu)
UNEP (Program OSN pre životné prostredie)
UNICEF (Detský fond OSN)


Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)


Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization) bola založená 16. októbra 1945, keď vlády 44 krajín prijali Ústavu, ktorú vypracovala dočasná komisia. V roku 1951 sa centrála FAO presťahovala z Washingtonu, D.C. do Ríma – Taliansko. Preambula Ústavy definuje ciele FAO a jej členských štátov a medzi ne patrí: podporovanie spoločného blaha a to samostatnými alebo spoločnými akciami za účelom zvýšenia úrovne výživy a životného štandardu obyvateľov; zabezpečovanie zvyšovania efektívnosti výroby a distribúcie potravín a poľnohospodárskych produktov; zlepšovanie podmienok vidieckeho obyvateľstva a tým prispievanie k prehlbujúcej sa spolupráci v svetovej ekonomike a zabezpečovanie ľudskej slobody od hladu. Bližšie informácie o FAO nájdete na webovej stránke organizácie www.fao.org

Slovensko a FAO

Slovenská republika sa zapája do spolupráce v rámci programov FAO zameraných na implementáciu Miléniových rozvojových cieľov OSN, ako aj iných súvisiacich cieľov v poľnohospodárstve, a tiež do implementácie záverov konferencií a summitov zameraných na túto problematiku. Za ostatné obdobie sa slovenskí experti podieľali na práci v programe FAO hlavne v kapitolách Trvalo udržateľné systémy výživy a poľnohospodárstva, Výmena poznatkov, Stratégie a presadzovanie integrovanej a technickej spolupráce, Korporatívne riadenie (vrátane lesníctva, drevárskych a priemyselných produktov, rybárstva, akvakultúry, prírodných zdrojov, vidieckej infraštruktúry, výživy a ochrany spotrebiteľov, chorôb zvierat a rastlín, systémov, živočíšnej a rastlinnej výroby, výskumu a poradenstva), Decentralizácia, Spolupráca s OSN a programy (mobilizovanie zdrojov, manažovanie finančných služieb, služby pre projekty a programy FAO, organizačné, protokolárne služby...). SR sa aktívne zúčastňuje na celosvetových zasadnutiach v programe FAO, v spoločných programoch FAO/OSN – Svetový potravinový program - WFP, v spoločnom programe FAO/WHO – Codex Alimentarius – potravinové štandardy, FAO/EHK OSN v oblasti lesníctva, Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, programov v rámci celosvetovej zmluvnej základne (Rotterdamský dohovor o PIC procedúrach, Medzinárodná zmluva pre ochranu rastlín, Dohovor OSN o klimatických zmenách, Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii, Dohovor OSN o biodiverzite) ako aj ďalších podujatí, konferencií, pracovných skupín a seminárov.

Gestor
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava 1
Tel: +421-(0)2-59 56 11 11
Web: www.enviro.gov.sk

Veľvyslanectvo SR v Ríme
Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00194, Roma, Taliansko
Tel.: +39-(0)6-36 71 52 00
Fax: +39-(0)6-36 71 52 01
E-mail: embassy@rome.mfa.sk
Web: www.mzv.sk/rim

Na začiatok stránkyICAO


Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organization ) je špecializovanou organizáciou OSN. Ide o najvýznamnejšiu medzinárodnú vládnu organizáciu pre oblasť civilného letectva. Vznikla na základe Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý 7. decembra 1944 podpísalo 52 zúčastnených štátov. Platnosť nadobudol v roku 1947, keď ho ratifikovalo 26 štátov. ICAO vypracováva štandardy a odporúčania pre medzinárodné civilné letectvo. Jednotné pravidlá pre všetkých zabezpečujú väčšiu ochranu v oblasti medzinárodného letectva. ICAO vykonáva prieskumy v oblasti medzinárodnej prepravy, zverejňuje štatistické údaje o medzinárodnej leteckej preprave, presadzuje zjednodušovanie formalít v medzinárodnej preprave, do jej agendy spadá aj ochrana životného prostredia. Poskytuje technickú podporu a pomoc rozvojovým krajinám, spolupracuje s vládnymi a mimovládnymi organizáciami. Ciele ICAO sú definované v článku 44 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve. Na základe Dohovoru ICAO zabezpečuje rozvoj medzinárodného civilného letectva, podporuje bezpečnosť v medzinárodnej leteckej prevádzke, stanovuje princípy, vypracováva technické normy a predpisy, podporuje práce na konštrukcii a prevádzke dopravných lietadiel určených pre mierové účely, podporuje ďalší rozvoj leteckých trás, letísk a leteckých zariadení pre medzinárodné civilné letectvo. Ďalej podporuje bezpečnosť, kontroluje hospodárenie a zabezpečuje rovnaké možnosti pre vykonávanie medzinárodných leteckých služieb pre všetky štáty.
Bližšie informácie o ICAO nájdete na webovej stránke organizácie www.icao.int

Slovensko a ICAO

V rokoch 1998 – 2001 pôsobilo Slovensko v Rade ICAO. Predstaviteľom SR bol JUDr. Ondrej Fabrici. Zastúpenie SR umožnilo zefektívniť účasť SR na významných akciách v oblasti civilného letectva. Napomohlo tiež k organizácii návštevy vtedajšieho prezidenta Rady ICAO Dr. Assada Kotaite za účasti riaditeľa Európskej kancelárie ICAO Ch. Eigla v SR. Pod predsedníctvom Slovenskej republiky sa zefektívnila aj činnosť rotačnej skupiny CERG – štáty Strednej Európy, ktorú tvoria Česko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko a Slovensko. V období 2013 – 2016 zastupuje záujmy CERG v Rade ICAO Poľsko.

Gestor
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava 15
Tel: +421-(0)2-59 49 41 11
Web: www.telecom.gov.sk

Veľvyslanectvo SR v Ottawe
Rideau Terrace, K1M 2A1, Ottawa, Ontario, Kanada
Tel.: +1-(0)613-749 4442
Fax: +1-(0)613-749 4989
E-mail:emb.ottawa@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ottawa

Na začiatok stránkyMedzinárodná organizácia práce (ILO)


Medzinárodná organizácia práce (International Labour Organization) je špecializovaná organizácia systému OSN, ktorá sa zaoberá témami súvisiacimi s prácou a pracovnými vzťahmi. Bola založená 11. apríla 1919 na základe Versaillskej zmluvy a doplnená Filadelfskou deklaráciou. V roku 1969 obdržala Nobelovu cenu za mier. ILO vytvára medzinárodné programy, ktoré majú za úlohu zlepšiť predovšetkým pracovné podmienky. Vytvára modely medzinárodných pracovných štandardov, ktoré využívajú mnohé vlády ako model pri vytváraní vlastných noriem. Angažuje sa v oblasti vzdelávania, školení a výskumu, aby dosiahla ďalšie pokroky v oblasti zlepšovania podmienok na prácu. Strategickým cieľom ILO je dodržiavanie pracovných noriem schválených ILO. Ide najmä o bezpečnosť v práci a zabránenie núteným prácam, predovšetkým detí. Vzhľadom na svetovú ekonomickú krízu je súčasnou prioritou vytváranie nových pracovných miest, ochrana zamestnancov a stimulácia ekonomiky.
Bližšie informácie o ILO nájdete na webovej stránke organizácie www.ilo.org

Slovensko a ILO

Slovenská republika bola prijatá do ILO dňa 28. januára 1993. V súčasnosti je viazaná 63 dohovormi, ktoré sú implementované do slovenského právneho poriadku. Osem základných dohovorov vymedzuje základné práva a zásady pri práci. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prebrala Slovenská republika na seba na základe sukcesie všetky záväzky zo zmluvných vzťahov. Od roku 1992 sa dohoda medzi SR a ILO zameriava predovšetkým na otázky zamestnanosti, politiky trhu práce, sociálnej ochrany a sociálneho dialógu. Realizácia ratifikovaných dohovorov je predmetom kontrolného a monitorovacieho mechanizmu Medzinárodnej organizácie práce.

Gestor
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Tel: +421-(0)2-59 75 11 11
Web: www.employment.gov.sk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva

Na začiatok stránkyMedzinárodná námorná organizácia (IMO)


Na začiatku mala organizácia iba poradný charakter, preto vystupovala pod skratkou IMCO. Založená bola v roku 1948 na základe Dohody zo Ženevy. Názov IMCO sa zmenil na IMO v roku 1982. IMCO bola vytvorená za účelom regulácie bezpečnosti plavby v medzinárodných vodách. Až do vytvorenia tejto organizácie sa dodržiavala dohoda SOLAS (Dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori), ktorá bola po prvýkrát prijatá v roku 1914. IMO neustále aktualizuje prostriedky na ochranu života v mori, proti znečisteniu, ale zaoberá sa aj otázkami navigácie, hľadania a záchrany, odstraňovania vrakov, dlžobami a ich vyrovnaním, recyklovaním lodí, tréningami a certifikáciou moreplavcov, pirátstvom. IMO je špecializovanou organizáciou OSN, ktorá zodpovedá za opatrenia zvyšujúce bezpečnosť v medzinárodných plavbách a zabraňujúce znečisťovaniu mora od lodí. Rovnako má vo svojej agende aj právne otázky. IMO využíva v oblasti námornej bezpečnosti, námorného obchodu a ochrany životného prostredia na mori viac ako 60 nástrojov. Medzi najdôležitejšie patria Medzinárodné dohovory o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS), o zabránení znečisťovaniu lodí (MARPOL), o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW), o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori. V súčasnosti sa IMO zameriava na aktualizáciu platnej legislatívy, prípravu novej a dohliada na jej ratifikáciu všetkými členskými štátmi. Do jej pôsobnosti spadá aj kontrola dodržiavania platných predpisov zo strany členských štátov.

Bližšie informácie o IMO nájdete na webovej stránke organizácie www.imo.org

Slovensko a IMO

Slovenská republika sa stala členom IMO v roku 2003. SR ako vlajkový štát má povinnosť riadiť sa v námornej plavbe medzinárodnými dohovormi IMO. SR bola na základe auditu zaradená na tzv. „bielu listinu“ krajín, ktoré sú oprávnené vydávať preukazy odbornej spôsobilosti členov posádok. Je to dôležité pre zamestnávanie slovenských občanov u zahraničných lodiarskych spoločností, čo má v poslednom čase stúpajúci trend. SR prezentuje svoje ekonomické výsledky v rámci IMO v podobe registrácie námorných lodí, postavených v Slovenských lodeniciach Komárno. SR má v rámci rezortu obmedzené možnosti priamo sa podieľať na práci IMO a to najmä z personálnych a finančných dôvodov. Nepriamo sa zapája formou prípravy spoločných materiálov EÚ pre IMO v rámci príslušných pracovných skupín. SR nekandiduje na zastúpenie v orgánoch IMO, podporuje však prípadné kandidatúry niektorých členských krajín EÚ.

Gestor
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava 15
Tel: +421-(0)2-59 49 41 11
Web: www.telecom.gov.sk

Veľvyslanectvo SR v Londýne
25, Kensington Palace Gardens, W8 4QY, London, Spojené kráľovstvo
Tel.: +44-(0)207 - 313 6470
Fax: +44-(0)207 – 313 6481
E-mail: emb.london@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/londyn

Na začiatok stránkyMedzinárodná telekomunikačná únia (ITU)


Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union) patrí medzi najstaršie celosvetové medzivládne odborné organizácie systému OSN. V súčasnosti má 193 členských štátov a okolo 700 členov z odborných sektorov. ITU je globálnym koordinátorom telekomunikačných sietí a služieb. Takisto organizuje celosvetové a regionálne výstavy, napr. ITU TELECOM WORLD, na ktorých si predstavitelia vlád, telekomunikácií a telekomunikačného priemyslu majú možnosť vymieňať nápady, znalosti a technológie v prospech globálneho spoločenstva a osobitne v prospech rozvojového sveta. Podpora rozvoja a efektívneho fungovania telekomunikačných zariadení s cieľom zvýšiť efektivitu telekomunikačných služieb a ich sprístupnenie širokej verejnosti, podpora širšieho prístupu k témam telekomunikácií v kontexte globálnej informačnej ekonomiky a spoločnosti, poskytovanie technickej pomoci v oblasti telekomunikácií rozvojovým krajinám, aktivizácia ľudských a finančných zdrojov pre rozvoj telekomunikácií, celosvetová podpora sprístupnenia výhod plynúcich z nových telekomunikačných technológií, sú základnými prioritami ITU.

Bližšie informácie o ITU nájdete na webovej stránke organizácie www.itu.int

SR a ITU
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa zúčastňuje na svetových konferenciách ITU a predkladá slovenskej vláde na schválenie záverečné dokumenty. Ako pozorovateľ' sa pravidelne zúčastňuje na časti zasadnutia Rady ITU. Telekomunikačný úrad SR sa podieľa na práci RAG (poradná skupina rádiokomunikačného sektora). Telekomunikačný úrad SR má 6 neobsluhovaných monitorovacích staníc a jednu pevnú stanicu, prostredníctvom ktorých sa vykonáva monitoring frekvenčného spektra. Tieto stanice sú prihlásené do medzinárodnej siete monitorovacích staníc ITU. Slovak Telekom, a.s., je člen sektorov ITU.

Gestor
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava 15
Tel: +421-(0)2-59 49 41 11
Web: www.telecom.gov.sk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva

Na začiatok stránkyOrganizácia OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO)


Industrial Development Organization) bola založená v roku 1967, je odbornou organizáciou systému OSN so sídlom vo Viedni. Má 172 členských krajín. Hlavným cieľom organizácie je podpora a urýchlenie trvalo udržateľného priemyselného rozvoja v rozvojových a transformujúcich sa krajinách formou budovania ich konkurencie schopnosti, kapacít na zapojenie sa do medzinárodného obchodu, rozvoja súkromného sektora a podnikateľského prostredia, rozvoja čistejšej produkcie a trvalo udržateľnej energie aj v súvislosti s problematikou klimatických zmien.

Bližšie informácie o UNIDO nájdete na webovej stránke organizácie www.unido.org

Slovensko a UNIDO

Slovensko je členom od 20. januára 1993 Slovensko spolupracovalo s UNIDO v prvých rokoch svojej existencie najmä ako prijímateľ zahraničnej pomoci. Po vstupe do EÚ sa Slovensko postupne transformovala na donora – krajinu poskytujúcu pomoc rozvojovým krajinám. Výhodou spolupráce SR s UNIDO je možnosť využitia dlhoročných skúseností a „know-how“ tejto organizácie a jej odborníkov v danej oblasti ako doplnenie bilaterálnej rozvojovej pomoci SR. Od svojho vstupu do UNIDO SR aktívne participovala na činnosti riadiacich orgánov organizácie - bola členom Programového a rozpočtového výboru (PBC) a v roku 2003 bola zvolená na štvorročné funkčné obdobie za člena Rady priemyselného rozvoja (IDB) UNIDO.

Gestor

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421-(0)2- 48 54 11 11
Web: www.economy.gov.skStála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni
Blaasstraße 34, A-1190, Viedeň, Rakúsko
Tel.: +43-(0)1-3689433200
Fax: +43-(0)1-3689433222
E-mail: pm.vienna@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/pmvienna
Na začiatok stránkySvetová organizácia OSN pre cestovný ruch (UNWTO)


Svetová organizácia OSN pre cestovný ruch je špecializovanou organizáciou system OSN a predstavuje hlavnú medzinárodnú organizáciu v oblasti turizmu. Vytvára svetové fórum na komunikáciu politických otázok v turizme a je užitočným zdrojom špecializovaných poznatkov v tejto oblasti. Zohráva centrálnu a rozhodujúcu úlohu v propagácii rozvoja zodpovedného, podporujúceho a pre všetkých prístupného turizmu, poskytujúc pritom špeciálnu pozornosť záujmom rozvojových krajín. Organizácia presadzuje dodržiavanie Svetového etického kódexu turizmu tak, aby členské štáty, turistické destinácie a podniky garantovali pozitívne ekonomické, sociálne a kultúrne efekty a maximalizovali svoje výnosy prihliadajúc pritom na minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a na sociálnu oblasť.

Bližšie informácie o UNWTO nájdete na webovej stránke organizácie www.unwto.org.

Slovensko a UNWTO

Slovenská republika bola prijatá do UN WTO v roku 1993. Členstvo v UNWTO znamená pre SR upevňovanie medzinárodnej spolupráce, možnosť zapojenia sa do vzdelávacích programov a rôznych iniciatív v oblasti cestovného ruchu. Vďaka nášmu členstvu máme možnosť získať odborné znalosti a informácie pre ich využitie v podmienkach SR, prístup k analytickým štúdiám, štatistickým porovnaniam, prognózam a trendom vývoja cestovného ruchu vo svete, marketingovým štúdiám a ďalším dôležitým odborným materiálom a publikáciám, ktoré vypracovala UNWTO. SR prezentuje výsledky turizmu najmä prostredníctvom štatistických publikácií UNWTO - World Tourism Barometer, Tourism Highlights, Tourism Markets Trends, Compendium of Tourism Statistics. Na niektorých aktivitách UNWTO zameraných hlavne na marketing, propagáciu a komunikáciu participuje Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR).

Gestor

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421-(0)2- 48 54 11 11
Web: www.economy.gov.sk
Veľvyslanectvo SR v Španielskom kráľovstve
C/Pinar 20
28006, Madrid
Španielsko
Tel.: +34-915903861
Fax: +34 915903868
E-mail: emb.madrid@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/madridSvetová poštová únia (UPU)


Svetová poštová únia bola založená v r. 1874 a sídli v Berne, Švajčiarsko. Ide o dôležité fórum pre spoluprácu medzi činiteľmi zaoberajúcimi sa poštovými službami. UPU má 191 členských krajín a je špecializovanou agentúrou systému OSN. UPU poskytuje poradenstvo, komunikačné kanály a technickú pomoc. UPU zakladá pravidlá pre medzinárodnú poštovú dopravu a poskytuje poradenstvo pre národné poštové služby v smere zväčšenia poštovej prepravy a zlepšenia služieb. UPU je apolitická organizácia, ktorá nezasahuje do záležitostí výlučne spadajúcich pod národné poštové služby. UPU, ako medzivládna inštitúcia má dôležité úlohy v pokračujúcej revitalizácii poštových služieb. Spolupráca medzi SR a UPU prebieha prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Bližšie informácie o UPU nájdete na webovej stránke organizácie www.upu.int

Slovensko a UPU

Slovenská republika bola prijatá do UPU dňa 18. marca 1993. SR bola členom Správnej rady (Administrative Council), do ktorej bola zvolená na 21. Kongrese UPU (sept.1994, Soul) na 5 - ročné obdobie. Dňa 5.10.1995 bola podpísaná zmluva medzi vládou SR a UPU o zriadení Úradu regionálneho radcu UPU v Bratislave s funkčnou platnosťou od 1.1.1996. Na pozvanie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií navštívil v dňoch 25.-28.1.1996 Slovenskú republiku GR UPU T.E. Leavey pri príležitosti slávnostného otvorenia Úradu regionálneho radcu UPU pre krajiny SVE v Bratislave. 25.1.1996 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie Úradu regionálneho radcu UPU pre krajiny SVE v Bratislave.

Gestor
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava 15
Tel: +421-(0)2-59 49 41 11
Web: www.telecom.gov.sk

Veľvyslanectvo SR v Berne
Thunstrasse 63
3074, Muri b. Bern
Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)31-3563930
Fax: +41 313563933
E-mail: emb.bern@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/bernSvetová zdravotnícka organizácia (WHO)


Svetová zdravotná organizácia (World Health Organization - SZO) je špecializovaná agentúra OSN, ktorá sa zameriava na ochranu svetového zdravia. SZO vznikla na návrh Brazílie a Číny. Pri jej založení stálo 61 signatárskych krajín, medzi nimi aj bývalé Československo, ktoré podpísali Ústavu Svetovej zdravotníckej organizácie. Ratifikovalo ju 26 štátov 7. apríla 1948. Tento dátum sa považuje za vznik Svetovej zdravotníckej organizácie a každoročne sa oslavuje ako Svetový deň zdravia. SZO poskytuje odbornú konzultáciu a pomoc v oblasti zdravia, podporuje výskum nových vakcín a liekov a stimuluje rozvoj nových technológií. Jej odborníci pomáhajú vládam pri vypracovávaní národných stratégií a politík zdravia, dohliada na ich implementáciu a dodržiavanie zákonov a medzinárodných noriem. Hlavným cieľom SZO je znížiť chorobnosť a poškodzovanie zdravia, ale najmä úmrtnosť v rizikových oblastiach v menej rozvinutých krajinách so zreteľom na rizikové skupiny obyvateľstva (chudobní, deti, seniori). SZO presadzuje zdravý životný štýl a zasadzuje sa za redukciu rizikových faktorov. Podporuje dostupnosť zdravotníckych zariadení a ich služieb pre všetky sociálne vrstvy.

Bližšie informácie o WHO nájdete na webovej stránke organizácie www.who.int.

Program OSN pre AIDS (UNAIDS)
UNAIDS so sídlom v Ženeve je hlavným obhajcom intenzívnej, komplexnej a koordinovanej aktivity svetového spoločenstva v boji proti HIV a AIDS. Podrobné informácie o organizácii sa nachádzajú na stránke www.unaids.org

Globálny fond pre boj proti AIDS, TBC a malárii (GFTAM)
GFTAM bol založený s cieľom výrazného zvýšenia zdrojov na boj proti najvážnejším chorobám vo svetovom meradle – AIDS, TBC a malárii. Podrobné informácie o organizácii sa nachádzajú na stránke www.theglobalfund.org

Slovensko a WHO

Slovensko sa stala členským štátom WHO 3. februára 1993. V r. 1994 sa začal na Slovensku realizovať program EUROHEALTH. Slovensko sa aktívne zúčastňuje na projektoch SZO, konferenciách zameraných na boj proti rizikovým faktorom pre zdravie a aktívne podporuje očkovacie programy. V roku 2007 bola zvolená do Stáleho výboru Regionálneho centra SZO pre Európu prorektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity a dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií prof. PhDr. Dana Farkašová, PhD.

Gestor
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O.Box 52
837 52 Bratislava 3
Tel: +421-(0)2-59 37 31 11
Web: www.health.gov.sk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)


V roku 1873 sa uskutočnila 1. medzinárodná výstava vynálezov vo Viedni, na ktorej sa niektorí vynálezcovia nechceli zúčastniť kvôli strachu, že im niekto ukradne ich nápad. V roku 1883 sa prijala Parížska dohoda o ochrane priemyselného vlastníctva, ktorej cieľom bolo ochrániť patenty, značky a priemyselné návrhy medzi jednotlivými krajinami. Do platnosti vstúpila o rok neskôr a na základe dohody medzi 14 krajinami sa vytvoril Medzinárodný úrad, ktorý zabezpečoval administratívnu činnosť. Od roku 1886 vstúpila do platnosti Dohoda z Bernu o ochrane literárnych a umeleckých diel, ktorá zabezpečovala ochranu autorských diel. Ich napĺňanie zabezpečoval ďalší úrad. V roku 1893 sa spojením týchto dvoch úradov vytvoril Spojený medzinárodný úrad na ochranu duševného vlastníctva, ktorý bol oficiálnym predchodcom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization - WIPO). Činnosť WIPO zabezpečuje takmer 1000 zamestnancov z 95 štátov. V roku 1974 sa WIPO stala špecializovanou organizáciou systému OSN. V roku 1996 sa podpísaním zmluvy o spolupráci so Svetovou obchodnou organizáciou rozšírili jej právomoci. Úlohou WIPO je harmonizovať legislatívu a národné procedúry v otázkach duševného vlastníctva, zabezpečiť úradné postupy pri vybavovaní medzinárodných žiadostí v právach duševného vlastníctva, presadiť výmenu informácií v oblasti duševného vlastníctva, poskytnúť technicko-právne zastúpenie štátom, ktoré o to požiadajú, poskytnúť riešenie diskutabilným otázkam v materiáloch o duševnom vlastníctve v súkromnom sektore, podporovať využívanie informačných technológií a internetu ako nástroja na ukladanie informácií, prístup a využívanie hodnotných informácií pri okolnostiach týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Bližšie informácie o WIPO nájdete na webovej stránke organizácie www.wipo.int

Slovensko a WIPO

Slovenská republika bola prijatá do WIPO v roku 1993. Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií, polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. ÚPV SR vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v SR. Je gestorom medzinárodných zmlúv. Za oblasť duševného vlastníctva, ktorá sa zaraďuje do agendy WIPO, zodpovedá Ministerstvo kultúry SR.

Gestori
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 1
Tel: +421-(0)2-20 48 21 11
Web: www.culture.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR
Jána Švermu 43
974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: +421-(0)48-43 00 111
Web: www.indprop.gov.sk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva

Na začiatok stránkySvetová meteorologická organizácia (WMO)


Svetová meteorologická organizácia je špecializovaná agentúra systému OSN, ktorá má 188 členských krajín. Pod vedením WMO a v rámci jej programov pracujú národné hydrologické a meteorologické služby s cieľom ochrany životov a majetku pred prírodnými katastrofami, ochrany životného prostredia a v tomto smere podpory ekonomického a sociálneho rozvoja spoločností. Výsledkom je zvýšenie bezpečnosti zásobovania potravinami, ochrana vodných zdrojov a dopravy. WMO podporuje medzinárodnú spoluprácu zakladaním sietí pre uľahčenie pozorovania klímy, vodných zdrojov a geofyzikálnych javov, ako aj výmenou, spracovávaním a štandardizáciou dát a pomáha pri transfere technológií, vzdelávaní a výskume. WMO podporuje spoluprácu medzi národnými meteorologickými službami a posilňuje aplikáciu meteorológie a predpovedí počasia v poľnohospodárstve, leteckej a lodnej doprave, ochrane životného prostredia, vodnom hospodárstve a tým zmierňuje dôsledky prírodných katastrof. V prípade počasia, programy WMO pomáhajú dôležitými informáciami pre varovania pred nebezpečným počasím. WMO prispieva aj k zmierneniu katastrof spôsobených ľudskou činnosťou, napr. chemických, alebo nukleárnych havárií a lesných požiarov. V prípade Slovenska jestvuje dobrá spolupráca medzi WMO a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ).

Bližšie informácie o WMO nájdete na webovej stránke organizácie www.wmo.int

Slovensko a WMO

Členstvo Slovenska vo WMO umožňuje najmä prístup k nevyhnutne potrebným meteorologickým, klimatologickým a hydrologickým údajom, produktom a informáciám v operatívnom a neoperatívnom režime, metodické zabezpečenie základných aktivít Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a rozvoj relevantného výskumu, zapojenie do celoeurópskych a celosvetových aktivít v oblasti tvorby metodík hydrologickej a meteorologickej služby, zapojenie do výskumných aktivít významných pre SR. Členstvo SR vo WMO umožňuje tiež ovplyvňovať politiku WMO na globálnej úrovni, ale hlavne na úrovni technických komisií v zmysle potrieb SR. SR sa v rokoch 2006-2007 zapojila do projektu „Manažment povodní“, s dôrazom na prívalové povodne, ktorý sa riešil v rámci Asociovaného programu WMO a GWPO (Global Water Partnership Organization). Členstvo, aktivity a príspevky SR v predmetných programoch WMO prispievajú k rozširovaniu vedeckých a technických poznatkov, výmene skúseností medzi odborníkmi a pomáhajú SR v ďalšom rozvoji v oblasti meteorológie, klimatológie a hydrológie. Experti SHMÚ pracujú v odborných komisiách a pracovných skupinách WMO. Odborníci SHMÚ sa zúčastňujú na odborných podujatiach organizovaných WMO (kurzy, konferencie, semináre). SHMÚ pôsobí ako Regionálne prístrojové centrum pre časť strednej a východnej Európy.

Gestor
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava 1
Tel: +421-(0)2-59 56 11 11
Web: www.enviro.gov.sk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva

Na začiatok stránkyRozvojový program OSN (UNDP)


Rozvojový program OSN je globálna organizácia OSN, ktorá podporuje ľudský rozvoj a nevyhnutné zmeny na lepšie využívanie vedomostí, skúseností a zdrojov s cieľom zlepšovania životov jednotlivcov. Centrála UNDP sídli v New Yorku. UNDP združuje 166 krajín a pomáha im hľadať vlastné lokálne riešenia pre rozvoj spoločností. UNDP sa v zmysle zhody svetových politikov snaží prostredníctvom koordinácie globálneho úsilia v spojení s národnými kapacitami dosiahnuť Miléniové rozvojové ciele, vrátane najdôležitejšieho cieľa, ktorým je zníženie chudoby vo svete o polovicu do r. 2015. UNDP sa v tomto smere sústreďuje na pomoc krajinám v týchto oblastiach:

1. Demokratické vládnutie,
2. Znižovanie chudoby,
3. Prevencia kríz a ich riešenie,
4. Životné prostredie a energie,
5. HIV/AIDS.

UNDP pomáha krajinám, aby priťahovali a lepšie využívali rozvojovú pomoc. Všetky aktivity UNDP sa sústreďujú okolo podpory ľudských práv a posilňovania postavenia žien. Každoročná Správa o ľudskom rozvoji, ktorú vydáva UNDP, sa sústreďuje na kľúčové otázky rozvoja, využívanie lepších nástrojov na jeho meranie, poskytovanie inovatívnych analýz a návrhov. Globálna Správa UNDP o ľudskom rozvoji je základom pre vypracovávanie národných správ o rozvoji. V každom národnom úrade UNDP regionálny zástupca UNDP zastáva aj činnosť rezidentného koordinátora rozvojových aktivít pre ďalšie činnosti OSN a pre ďalšie krajiny.

Ďalšie informácie sú na stránkach www.undp.org, http://europeandcis.undp.org.

Gestor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk


Stála misia SR pri OSN v New Yorku
801 Second Avenue
10017, New York
Spojené štáty
Tel.: +1 2122868880
Fax: +1 2122868419
www.mzv.sk/unnewyorkNa začiatok stránkyEurópska hospodárska komisia OSN (UNECE)


Európska hospodárska komisia OSN so sídlom v Ženeve je orgánom podriadeným Hospodárskej a sociálnej rade OSN (ECOSOC) a je jednou z piatich regionálnych komisií OSN zameraných na oblasť hospodárstva. Bola založená v r. 1947 s cieľom pomoci ekonomickému rozvoju európskych členských krajín OSN postihnutých II. svetovou vojnou. UNECE je dobre fungujúcou multilaterálnou platformou zameranou na podporu pan-európskej hospodárskej spolupráce. Združuje 56 členských krajín – krajiny EÚ, nečlenské krajiny EÚ západnej a východnej Európy, krajiny juhovýchodnej Európy, krajiny Spoločenstva nezávislých štátov a severnej Ameriky. Jej aktivity prebiehajúce v 8 sektorových oblastiach (Committee on Economic Cooperation and Integration, Committee on Environmental Policy, Inland Transport Committee, Committee on Trade, Timber Committee, Committee on Housing and Land Management, Committee on Sustainable Energy, Conference of European Statisticians) sú orientované na rozvoj vzájomnej ekonomickej spolupráce a v mnohých oblastiach presahujú regionálny rámec organizácie.

Podrobné informácie o organizácií sa nachádzajú na stránke www.unece.org.

Gestor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk


Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421-(0)2- 48 54 11 11
Web: www.economy.gov.sk


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva
Konferencia OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD)


UNCTAD so silom v Ženeve bola ustanovená Valným zhromaždením OSN v roku 1964. V súčasnosti má 193 členov a jej aktivity sú zamerané na podporu integrácie rozvojových krajín do svetovej ekonomiky. Jej hlavným nástrojom je formulácia politík týkajúcich sa všetkých aspektov rozvoja vrátane obchodu, pomoci, dopravy, financovania a technológii. K zabezpečeniu svojej činnosti spolupracuje Sekretariát UNCTAD s vládami členských krajín a ďalšími organizáciami systému OSN, regionálnymi komisiami, mimovládnymi organizáciami, súkromným sektorom, výskumnými ústavmi, vrátane obchodných a priemyselných asociácií a výskumnými inštitútmi. Podrobné informácie o organizácií sa nachádzajú na stránke www.unctad.org.

Gestor

Ministerstvo hospodárstva SR
Mierová 19
827 15 Bratislava
Tel: +421-(0)2- 48 54 11 11
Web: www.economy.gov.sk


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungenevaNa začiatok stránkyÚrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)


UNHCR bol založený 14.12.1950 Valným zhromaždením OSN. Mandátom UNHCR je riadenie a koordinovanie medzinárodného úsilia pre ochranu utečencov a riešenie celosvetových problémov utečencov. Cieľom UNHCR je ochrana práv a bezpečnosti utečencov. UNHCR presadzuje právo každého na azyl a nájdenie bezpečného útočiska v inom štáte s možnosťou dobrovoľného návratu do materskej krajiny, lokálnej integrácie, alebo presídlenia v tretej krajine. Počas 60-ročnej existencie UNHCR pomohol vyše 50 mil. jednotlivcom. V UNHCR v súčasnosti pracuje okolo 6.300 zamestnancov vo viac ako 110 krajinách, ktorí aktuálne pomáhajú vyše 32 mil. utečencom.
SR a UNHCR
Slovenská republika pravidelne dobrovoľne finančne prispieva do rozpočtu UNHCR a od r. 2014 je členskou krajinou vo Výkonnom výbore UNHCR. SR má intenzívnu spoluprácu s UNHCR od r. 2009 v projektoch presídľovania. Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke www.unhcr.org, www.minv.sk.

Gestor

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel: +421 2 5094 1111
Fax: +421 2 5094 4397
www.minv.sk


Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6
812 72 Bratislava
Tel.: +421 2 4825 4105
Fax.: +421 2 4341 4759


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungenevaNa začiatok stránkyMedzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)


Medzinárodná organizácia pre migráciu bola založená v roku 1951 a je vedúcou medzivládnou organizáciou v oblasti migrácie. Úzko spolupracuje s vládnymi, medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami a partnermi. IOM má regionálne úrady vo vyše 100 krajinách. Cieľom činnosti IOM je podpora humánnej a regulovanej migrácie a za týmto účelom poskytuje služby a poradenstvo pre vlády a migrantov.
IOM pracuje s cieľom, aby humánna a regulovaná migrácia prebiehala v rámci medzinárodnej spolupráce, vzájomnej pomoci v hľadaní praktických riešení problémov migrácie a poskytovaní humanitárnej pomoci pre migrantov, ktorí ju potrebujú, vrátane utečencov a vnútorne presídlených osôb.

Ústava IOM obsahuje ustanovenia vytvárajúce väzby medzi migráciou a ekonomickým, sociálnym a kultúrnym rozvojom, berúc do úvahy právo na slobodný pohyb. IOM sa sústreďuje na tieto základné piliere v manažmente migrácie:

1. migrácia a rozvoj,
2. uľahčovanie migrácie,
3. regulovanie migrácie,
4. nútená migrácia.

Aktivity IOM, ktoré sú prierezové zahŕňajú: podpora medzinárodného práva migrantov, poradenstvo, ochrana práv migrantov, zdravotné a rodové aspekty migrácie.

Slovensko a IOM

Slovensko má intenzívnu spoluprácu s IOM od r. 2009 v projektoch presídľovania, v koordinácii s UNHCR. Ďalšie informácie sa nachádzajú na stránke www.iom.int, www.minv.sk.

Gestor

Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel: +421 2 5094 1111
Fax: +421 2 5094 4397
www.minv.sk


Migračný úrad Ministerstva vnútra SR
Pivonková 6
812 72 Bratislava
Tel.: +421 2 4825 4105
Fax.: +421 2 4341 4759


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungenevaNa začiatok stránky
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA)


Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) je orgán OSN vytvorený v decembri 1991 rezolúciou Valného zhromaždenia OSN. Cieľom rezolúcie bolo posilnenie reakčnej kapacity OSN pri výskyte komplexných mimoriadnych situácií a prírodných katastrof vytvorením Výboru pre humanitárne záležitosti (DHA). Vytvorením DHA zanikol Úrad koordinátora OSN pre pomoc pri katastrofách, ktorý jestvoval od r. 1972. Súčasná podoba OCHA je výsledkom reorganizácie DHA v r. 1998. OCHA je kontaktným bodom OSN pri výskyte veľkých katastrof. Postupne bol mandát OCHA rozšírený a dnes zahŕňa koordináciu humanitárnej pomoci, plánovanie a podporu humanitárnych záležitostí.

V OCHA pracuje 1064 zamestnancov po celom svete s podporným servisom v Ženeve a New Yorku. Dôležité regionálne úrady OCHA sa nachádzajú v Burundi, Stredoafrickej republike, Čade, Kolumbii, Guinei, Pobreží Slonoviny, na palestínskych teritóriách a v Sudáne. Ďalšie regionálne úrady sú v Paname, Dakare, Nairobi, Johannesburgu, Dubaji a Bangkoku.

Slovensko a OCHA

V prípade výskytu prírodných katastrof, alebo vojenských konfliktov, keď vzniká potreba poskytnutia humanitárnej pomoci, je Slovenská republika medzi krajinami, ktoré poskytujú humanitárnu finančnú pomoc pre krajiny, alebo skupiny jednotlivcov.

Ďalšie informácie sú na stránkach ochaonline.un.org, www.reliefweb.org.

Gestori

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk


Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel: +421 2 5094 1111
Fax: +421 2 5094 4397
www.minv.sk


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungenevaNa začiatok stránkyMedzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC)


Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC) je nestranná, neutrálna a nezávislá organizácia, ktorej výlučne humanitárnym cieľom je ochrana životov a dôstojnosti obetí vojen a vnútroštátnych násilností a poskytovanie pomoci týmto obetiam. ICRC zameriava svoje úsilie na koordináciu medzinárodných záchranných aktivít v čase konfliktov. Úsilie ICRC tkvie aj v prevencii utrpenia prostredníctvom podpory a posilňovania humanitárneho práva a všeobecných humanitárnych princípov. ICRC bol založený v roku 1863.

Slovensko a Medzinárodný výbor Červeného kríža

Slovenská republika spolupracuje s ICRC aj prostredníctvom partnerskej organizácie, Slovenského Červeného kríža. SR každoročne dobrovoľne prispieva do rozpočtu ICRC a humanitárne zbierky pre ICRC organizuje na území SR aj SČK. Ďalšie informácie sú na stránkach www.icrc.org, www.redcross.sk.

Gestor

Slovenský Červený kríž
Grosslingová 24
814 46 Bratislava
Tel: +421 2 5710 2301
Fax: +421 2 5292 3279

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk
Na začiatok stránkyMedzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC)


Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca je najväčšia humanitárna organizácia na svete, ktorá poskytuje pomoc na báze nediskriminácie vo vzťahu k národnosti, štátnej príslušnosti, rase, náboženstvu, spoločenskej triede, alebo politickému názoru. IFRC bola založená v r. 1919 a zastrešuje 186 národných asociácií Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Sekretariát IFRC sa nachádza v Ženeve a po celom svete je rozmiestnených vyše 60 delegatúr. Cieľom činnosti IFRC je prostredníctvom dobrovoľných aktivít budovanie sveta, v ktorom budú lokálne komunity schopné eliminovať ľudské utrpenie a posilňovať rovnoprávnosť. IFRC sa sústreďuje najmä na jednotlivcov na okraji spoločností, ktorí sú buď obeťami prírodných katastrof, alebo ekonomických, spoločenských a zdravotných kríz.

IFRC účinkuje predovšetkým ako organizácia prvej záchrany, ktorá v ďalšom slede posilňuje kapacity národných červených krížov sústreďujúc sa na: humanitárne hodnoty, rýchlu reakciu na katastrofy, prípravu na katastrofy, zdravotné otázky a starostlivosť o komunity, ktoré to potrebujú. Úlohou sekretariátu IFRC v Ženeve je koordinácia a mobilizácia záchranných činností v medzinárodnom meradle, podpora spolupráce národných červených krížov a reprezentácia národných asociácií ČK na medzinárodnom poli. Úlohou regionálnych pobočiek IFRC je asistencia a poradenstvo pre národné asociácie v oblasti záchranných činností a rozvojových programov, ako aj podpora regionálnej spolupráce. IFRC spolu s národnými asociáciami Červeného kríža a Medzinárodným výborom Červeného kríža tvoria spoločne Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Ďalšie informácie sú na stránkach www.ifrc.org, www.redcross.sk.

Gestor

Slovenský Červený kríž
Grosslingová 24
814 46 Bratislava
Tel: +421 2 5710 2301
Fax: +421 2 5292 3279


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk
Na začiatok stránkyEurópske centrum pre jadrový výskum (CERN)


CERN je jedným z najväčších a najrešpektovanejších svetových centier pre vedecký výskum. Hlavnou činnosťou CERN je fundamentálna fyzika, hľadanie pôvodu vesmíru a jeho zloženia a základov jeho fungovania. V CERN sa pracuje s najväčšími a najkomplikovanejšími vedeckými nástrojmi na svete s cieľom štúdia hmoty a jej základných častí – fundamentálnych častíc. Vedci študujú základné zákonitosti prírody tým, že pozorujú tieto častice počas ich vzájomných kolízií. Nástroje, ktoré sa na tento účel používajú v CERN sú časticové urýchľovače a detektory. Urýchľovače posilňujú lúče častíc k vysokým energiám predtým, ako sú nasmerované proti sebe, alebo proti iným cieľom. Detektory pozorujú a zaznamenávajú výsledky týchto kolízií. CERN bol založený v roku 1954 a je lokalizovaný na švajčiarsko-francúzskej hranici pri Ženeve. V tom čase išlo o jeden z prvých spoločných podnikov v Európe. V súčasnosti má CERN 21 členských krajín.

Slovensko a CERN

SR je členom CERN a členom Rady CERN od svojho vzniku v r. 1993. Viacerí slovenskí fyzici pracujú v CERN, aj na jednom z najdôležitejších experimentov, ktorým je LHC – Veľký hadrónový urýchľovač. Ministerstvo školstva SR a Slovenská akadémia vied sú najdôležitejšími kontaktnými bodmi spolupráce medzi SR a CERN.

Ďalšie informácie sú na stránkach www.cern.ch, www.sav.sk, www.minedu.sk.

Gestor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 2 59374 111
www.minedu.sk


Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk
Na začiatok stránkyÚrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC)


UNODC je organizáciou systému OSN, ktorá sa zaoberá globálnym bojom proti medzinárodnému organizovanému zločinu, nelegálnemu obchodu s drogami, bojom proti korupcii, terorizmu, podporou zákonnosti, prevenciou kriminality a zdieľaním dobrých skúseností v týchto oblastiach. Dôležitosť UNODC stále rastie spolu s rastom globalizácie, kde sa niektoré problémy, vrátane cezhraničnej a medzinárodnej kriminality rôzneho druhu, šíria veľmi rýchlo nepoznajúc hranice štátov. UNODC v tomto smere pomáha v budovaní multilaterálnych partnerstiev medzi vládami a medzinárodnými organizáciami. UNODC sídli vo Viedni . Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.unodc.org.

Slovensko a UNODC

Medzi SR a UNODC jestvuje dlhoročná intenzívna spolupráca najmä po línii odborných rezortov – MV SR, MZ SR, Národná kriminálna agentúra, Prezídium policajného zboru SR. SR v rámci národnej legislatívy aplikuje všetky štandardy stanovené UNODC a v úzkej spolupráci so všetkými partnermi v EÚ sa podieľa na formulovaní politík a stratégií UNODC v globálnom meradle.

Gestor

Stála misia SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni
Blaasstraße 34, A-1190, Viedeň, Rakúsko
Tel.: +43-(0)1-3689433200
Fax: +43-(0)1-3689433222
E-mail: pm.vienna@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/pmvienna


Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel: +421 2 5094 1111
Fax: +421 2 5094 4397
www.minv.sk


Národná kriminálna agentúra
Račianska 45, 812 72 Bratislava
Tel.: +421 9610 52102
Fax: +421 9610 59048
www.minv.sk

Prezídium policajného zboru SR
Račianska 45, 812 72 Bratislava
Tel.: +421 9610 50005
Fax: +421 9610 59061
www.minv.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O.Box 52
837 52 Bratislava 3
Tel: +421-(0)2-59 37 31 11
Web: www.health.gov.sk


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.skNa začiatok stránkyProgram OSN pre životné prostredie (UNEP)


UNEP bol založený v r. 1972 s cieľom podpory a presadzovania globálnej ochrany a zveľaďovania životného prostredia, ako aj podpory vzdelávania a budovania partnerstiev na všetkých úrovniach s cieľom ochrany životného prostredia. UNEP presadzuje rozumné a trvalo udržateľné využívanie globálneho životného prostredia. Základnými aspektmi činnosti UNEP sú: 1. vyhodnocovanie globálnych, regionálnych a národných podmienok a trendov v životnom prostredí, 2. rozvoj medzinárodných a národných nástrojov pre ochranu životného prostredia, 3. podpora inštitúcií zaoberajúcich sa rozumným využívaním životného prostredia. V rámci UNEP sú 3 dôležité medzinárodné dohovory o pohybe nebezpečných odpadov cez hranice štátov a likvidácii týchto odpadov. Ide o Bazilejský dohovor, Rotterdamský dohovor a Štokholmský dohovor. Centrála UNEP sídli v Nairobi, Keňa. Ďalšie informácie sú na www.unep.org.

Slovensko a UNEP

SR sa dlhodobo angažuje bilaterálne a na úrovni EÚ v spolupráci s UNEP, najmä prostredníctvom odborného gestora, ktorým je Ministerstvo životného prostredia SR. EÚ poskytuje SR užitočnú a nezastupiteľnú platformu na presadzovanie väčšiny národných priorít v ochrane životného prostredia a SR s partnermi v EÚ koordinuje takmer všetky aktivity, ktoré mieni vykonávať na poli medzinárodnej ochrany životného prostredia. Odborní zástupcovia SR sa pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí na úrovni EÚ v Bruseli, ako aj v Nairobi a Ženeve, kde sa priebežne prerokovávajú významné politiky UNEP v ochrane globálneho životného prostredia.

Gestor

Veľvyslanectvo SR v Nairobi
Milimani Road, P.O.Box 30 204
00 100, Nairobi
Keňa
Tel.: +254 202721896
Fax: +254 202717291
www.mzv.sk/nairobi

Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Tel.: +421 2 5956 1111
Fax:+421 2 5956 2031
www.enviro.gov.sk

Stála misia SR pri OSN v Ženeve
9,chemin de l’Ancienne Route 1218 , Grand Saconnex, Švajčiarsko
Tel.: +41-(0)2-27 47 74 00
Fax: +41-(0)2-27 47 74 34
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Web: www.mzv.sk/ungeneva


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk

Detský fond OSN (UNICEF)


Detský fond OSN v globálnom meradle vytvára v spolupráci s vládami a ostatnými medzinárodnými organizáciami podmienky pre zabezpečenie základnej starostlivosti o deti, boj proti chudobe detí, ochranu detí pred násilím, chorobami a diskrimináciou. UNICEF je aktívny vo vyše 190 krajinách sveta a centrálu má v New Yorku. Cieľom UNICEF je prostredníctvom všestrannej podpory detí zlepšiť všeobecnú úroveň ľudského rozvoja, keďže prosperita dospelého jednotlivca a teda aj spoločnosti ako celku sú priamo závislé od podmienok, v akých dospelý jednotlivec žil v útlom veku. UNICEF sa osobitne zameriava na podporu vzdelávania dievčat s cieľom vychovať zodpovedných občanov a rodičov. UNICEF podporuje očkovanie detí proti chorobám a zlepšovanie výživy detí s cieľom minimalizovať utrpenie a úmrtia v dôsledku liečitených chorôb. UNICEF sa takisto podieľa na prevencii šírenia HIV/AIDS medzi mladými ľuďmi a pomáha postihnutým touto chorobou. V spolupráci s humanitárnymi a ľudskoprávnymi organizáciami UNICEF pomáha deťom v ozbrojených konfliktoch.

Ďalšie informácie nájdete na www.unicef.org.

Slovensko a UNICEF

V prípade výskytu humanitárnych kríz v rôznych regiónoch sveta SR poskytuje humanitárnu pomoc deťom aj prostredníctvom UNICEF. SR v r. 2013 poskytla humanitárnu pomoc deťom-utečencom v Sýrii prostredníctvom UNICEF.

Gestor

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
811 04 Bratislava
Tel.: +421-(0)2-59 78 11 11
Web: www.mzv.sk


Stála misia SR pri OSN v New Yorku
801 Second Avenue
10017, New York
Spojené štáty
Tel.: +1 2122868880
Fax: +1 2122868419
www.mzv.sk/unnewyorkNa začiatok stránky
Dátum poslednej aktualizácie: 03.04.2014

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2015 Dátum vytvorenia: 3.4.2014