1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí

Naí Dillí - miestny čas:

Dillí, ilustračná fotografia.


Často hľadané:   COVID-19   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Udeľovanie víz na letisku (visa on arrival) je pozastavené, za účelom získania víz je nutné kontaktovať príslušné veľvyslanectvo Bangladéša (pre SR je to Veľvyslanectvo Bangladéša v Berlíne)...

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty, krádeže cestovných dokladov v cudzine, vám môže veľvyslanectvo vydať náhradný cestovný doklad. Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na ...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Oznamy

Žiadosti o schengenské a národné víza

Žiadosti o Schengské vízum (typ C) 

Občania Indie podávajú žiadosť o krátkodobé schengenské vízum (typ C)  na pobočkách outsourcingovej spoločnosti VFS Global v Dillí, Bangalúre a Bombaji.   

Pobočky VFS GLOBAL prijímajú žiadosti indických občanov každý pracovný deň s výnimkou sviatkov SR.  

Občania Bangladéša, Bhutánu, Maldív, Nepálu a Srí Lanky si naďalej podávajú žiadosti na Veľvyslanectve SR v Dillí alebo na príslušnom veľvyslanectve, ktoré Slovenskú republiku zastupuje v ich krajine. Osobná prítomnosť žiadateľa je povinná, žiadosti prostredníctvom agentov nebudú prijaté. O termín na  podanie žiadostí pre občanov Bangladéša, Bhutánu, Maldív, Nepálu a Srí Lanky treba požiadať na e-mailovej adrese: cons.delhi@mzv.sk a zároveň vyplniť online žiadosť o schengenské víza a vytlačiť.  

Ďalšie informácie o schengenských vízach 

  

Žiadosti o národné vízum (typ D) a prechodný/trvalý pobyt   

Všetci žiadatelia, ktorých pobyt na Slovensku presiahne 90 dní, si musia podať žiadosť o prechodný pobyt alebo žiadosť o národné D vízum na účel podania žiadosti o prechodný pobyt priamo na príslušnom OCP PZ v Slovenskej republike. Tieto žiadosti sa podávajú výlučne na Veľvyslanectve SR v Dillí. Osobná prítomnosť žiadateľa je povinná. 

Termíny je potrebné rezervovať e-mailom na cons.delhi@mzv.sk a počkať na spätné potvrdenie termínu. 

Rezervácie na nasledujúci mesiac sa otvárajú vždy niekoľko týždňov vopred. Ak systém neponúka voľné termíny, znamená to, že všetky termíny sú obsadené. Žiadatelia o národné víza – prechodný pobyt na účel zamestnania sa môžu registrovať iba online. E-mailové žiadosti na dodatočné termíny neprijímame. 

  

Informácie pre študentov a vedeckých pracovníkov/výskum 

Žiadatelia, ktorí cestujú na Slovensko na účel štúdia alebo výskumu na menej ako 90 dní si podávajú žiadosť o schengenské vízum vo VFS Global  

 Študenti a vedeckí pracovníci s akceptačným listom na dlhší pobyt – bakalárske štúdium, inžinierske štúdium, PhD, národné štipendiá, výskumné štipendiá, dohody o hosťovaní a podobne si môžu podať žiadosť o národné D vízum v súvislosti s podaním žiadosti o prechodný pobyt priamo na OCP PZ v SR avšak iba s kompletnou dokumentáciou k žiadosti o prechodný pobyt podľa požiadaviek

Ako si požiadať o termín (študenti, vedci) 

Keď má žiadateľ pripravenú kompletnú dokumentáciu (viď link hore), zašle žiadosť o termín e-mailom na cons.delhi@mzv.sk so svojím menom, číslom pasu, dátumom narodenia a skenom rozhodnutia o prijatí/udelení štipendia a pod. Termíny sú prideľované iba e-mailom, je potrebné počkať na potvrdenie termínu a nezasielať viacnásobné žiadosti. 

  

Národné D víza pre ďalšie účely (zlúčenie rodiny, trvalý pobyt, osobitná činnosť a pod). 

Žiadateľ o národné D víza za účelom podania žiadosti o prechodný/trvalý pobyt priamo na OCP PZ v SR si žiadosť môže podať iba s kompletnou dokumentáciou k prechodnému/trvalému pobytu podľa účelu

Ako si požiadať o termín 
Keď má žiadateľ pripravenú kompletnú dokumentáciu (viď link hore), zašle žiadosť o termín e-mailom na cons.delhi@mzv.sk so svojím menom, číslom pasu, dátumom narodenia a informáciou o účele prechodného pobytu, o ktorý chce požiadať v SR. Termíny sú prideľované iba e-mailom, je potrebné počkať na potvrdenie termínu a nezasielať viacnásobné žiadosti. 

Oznámenie k pobytovým žiadostiam a žiadostiam o národné D víza

Veľvyslanectvo SR v Dillí oznamuje, že všetky termíny na rok 2022 na podanie žiadostí o národné D vízum v súvislosti so žiadosťou o prechodný pobyt na účel zamestnania pre pracovnú silu bez kvalifikácie/s nízkou a vyššou kvalifikáciou sú obsadené. Taktiež sú obsadené všetky termíny na podanie žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania/podnikania. Konzulárne oddelenie z kapacitných dôvodov neudeľuje žiadne ďalšie termíny na podanie týchto žiadostí.

Veľvyslanectvo SR v Dillí naďalej poskytuje termíny na podanie žiadostí pre študentov, vedcov, rodinných príslušníkov občanov SR, zlúčenie rodiny, osobitnú činnosť a podobne z Indie a priakreditovaných krajín. Žiadosti z krajín mimo akreditácie z kapacitných dôvodov neprijímame. Termíny sa objednávajú na emailovej adrese cons.delhi@mzv.sk s naskenovanou kópiou dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu (napríklad rozhodnutie o prijatí, sobášny list, dohoda o hosťovaní a pod.).

O objednávaní termínov na podanie žiadostí o národné D vízum v súvislosti so žiadosťou o prechodný pobyt na účel zamestnania pre pracovnú silu bez kvalifikácie/s nízkou/vyššou kvalifikáciou na rok 2023 budeme informovať v septembri 2022 na webovej stránke. Žiadne objednávanie termínov na rok 2023 vopred nie je možné.

Zmena v objednávaní termínov na rok 2023

Aktualizované 20.09.2022
Publikované 20.09.2022

Národné D vízum za účelom podania žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania v SR pre žiadateľov bez kvalifikácie, s nízkou a vyššou kvalifikáciou

Veľvyslanectvo SR v Dillí oznamuje, že objednávanie pre kategóriu žiadateľov o národné D vízum za účelom podania žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania v SR pre žiadateľov bez kvalifikácie, s nízkou a vyššou kvalifikáciou bude na rok 2023 len online.

Objednávanie na január 2023 bude otvorené 3. októbra 2022 o 11.00 hod. CET upozorňujeme, že online žiadosti je potrebné vypísať presne, a po objednaní termínu nie je možné meniť meno žiadateľa, číslo jeho pasu ani ďalšie dôležité údaje v žiadosti. Po vyčerpaní kapacít nebudú dostupné žiadne ďalšie termíny.

Objednávanie pre túto kategóriu na február 2023 sa otvorí 2. novembra 2022 o 11.00 hod. CET.

Objednávanie na marec 2023 sa otvorí 1. decembra 2022 o 11.00 hod. CET.

Nasledujúce termíny budú otvárané vždy v prvý pracovný deň mesiaca. V prípade, že systém už nebude ukazovať dostupné termíny, znamená to, že nie sú k dispozícii a všetky sú rezervované. Emailové žiadosti o dodatočné termíny nebudú akceptované a budú vymazané.

Objednávanie termínov na ostatné účely národného D víza bude naďalej prebiehať emailom na adrese cons.delhi@mzv.sk .

K žiadosti o termín bude potrebné uviesť

  • uvedené údaje o žiadateľovi (meno, priezvisko, číslo pasu),
  • druh žiadosti  
  • pripojený sken hlavného dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu – napr. sobášny list, udelenie štipendia, potvrdenie o prijatí na štúdium, prísľub na zamestnanie na vysokokvalifikovanú pracovnú pozíciu a podobne.

Bez uvedených údajov a skenu hlavného dokumentu nebude žiadosť o termín akceptovaná a email bude automaticky vymazaný. Z kapacitných dôvodov nezasielajte žiadne iné naskenované dokumenty, len dokument potvrdzujúci účel pobytu. Rezervovať termíny na január 2023  na tieto účely bude možné od 2. novembra 2022.


Objednávanie termínov na podanie žiadosti o trvalý pobyt a prechodný pobyt na účel zamestnania pre vysokokvalifikovaných zamestnancov (aj zamestnancov profesií unikátnych pre región – napr. kuchár indickej kuchyne, ajurvédsky terapeut), vnútropodnikový presun, podnikanie, zlúčenie rodiny, osobitnú činnosť a ďalšie druhy pobytov na január 2023 bude možné od 2. novembra 2023 emailom na adrese cons.delhi@mzv.sk s uvedením mena, priezviska, čísla pasu, druhu žiadosti a s pripojeným skenom dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu (napr. prísľub na prijatie do zamestnania, sobášny list a podobne), respektíve s presným uvedením zamestnávateľa v SR a druhu pracovnej pozície s číselným kódom. Žiadosti bez uvedených náležitostí nebudú akceptované a budú automaticky vymazané.

Objednávanie termínov na podanie žiadosti o trvalý pobyt a prechodný pobyt na február 2023 bude možné od 1. decembra 2022.


Žiadosti slovenských personálnych agentúr o termín na žiadosť o prechodný pobyt pre viac ako jedného žiadateľa s rodinou nebudú akceptované.  Zastupiteľský úrad SR v Dillí týmto žiada, aby agentúry nezasielali  zoznam žiadateľov, ktorí nepatria do jednej rodiny. Po vyčerpaní termínov na daný mesiac budú všetky ďalšie žiadosti vymazané, o čom bude žiadateľ informovaný emailom. Zároveň upozorňujeme, že z kapacitných dôvodov nebude možné akceptovať žiadne žiadosti o výmenu žiadateľov s udeleným termínom za iných žiadateľov.


Žiadatelia o národné D vízum s už udeleným pobytom podávajú žiadosť osobne na veľvyslanectve v termíne pondelok až štvrtok od 14.00 do 15.00 hod. Na podanie tejto žiadosti nie je potrebné rezervovať si termín. Dokumenty k podaniu tohto druhu žiadosti nájde žiadateľ na anglickej verzii webovej stránky.  


Žiadosti o superlegalizáciu dokumentov budú v roku 2023 prijímané v pondelok a utorok od 14.00 do 15.00 hod. Jedna splnomocnená osoba môže podať maximálne 5 žiadostí o superlegalizáciu dokumentov naraz.


Všetky regionálne špecifické informácie, ktoré sa týkajú krajín akreditácie Veľvyslanectva SR v Dillí, nájdu žiadatelia zo spomínaných krajín na anglickej verzii webovej stránky.

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
1. november
Sviatok všetkých svätých
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Udeľovanie víz na letisku (visa on arrival) je pozastavené, za účelom získania víz je nutné kontaktovať príslušné veľvyslanectvo Bangladéša (pre SR je to Veľvyslanectvo Bangladéša v Berlíne)...

Róbert Maxián, veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Dillí, odovzdal 26. augusta 2022 poverovacie listiny do rúk prezidentky Nepálu Bidya Devi Bhandari.

V rámci iniciatívy medzinárodného projektu výsadby stromov pokoja slovenského občianskeho združenia Servare et Manere, sa slovenský veľvyslanec v Dillí Róbert Maxián 6. augusta 2022, zúčastnil na pozvanie titulárneho maharadžu, bývalého veľvyslanca a člena parlamentu Gaj Singha II z Marwaru symbolickej výsadby stromu pokoja v Jodhpure.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.