Vodičský preukaz

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 23.05.2022

Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

Na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí (veľvyslanectvo) možno požiadať o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 1. 5. 2004 alebo o obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska.
Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže na zastupiteľskom úrade podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu podáva žiadateľ na zastupiteľskom úrade osobne. K žiadosti predloží vodičský preukaz vydaný pred 1.5.2004.

Žiadosť o obnovu vodičského preukazu podáva žiadateľ na zastupiteľskom úrade osobne. V prípade, že dôvodom žiadosti o obnovu vodičského preukazu je strata alebo odcudzenie, priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike.

K žiadosti o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu predloží žiadateľ doklad totožnosti.

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručne žiadosť podpísať.