1. Domov
  2. Home

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí

Naí Dillí - miestny čas:

Dillí, ilustračná fotografia.


Často hľadané:   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká


Oznamy

Žiadosti o schengenské a národné víza

Schengské vízum (typ C) 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Naí Dillí oznamuje začiatok spolupráce s vízovou outsorcingovou spoločnosťou BLS International v Indii. Termíny na podanie žiadosti o schengenské víza (typ C) sú otvorené od 1. decembra 2023 na webovej stránke BLS International pre všetky kategórie cestujúcich. Občania Indie môžu podať žiadosť o schengenské vízum v troch medzinárodných centrách BLS – v Dillí, Bombaji a Bangalore.

Pobočky BLS International prijímajú žiadosti indických občanov každý pracovný deň s výnimkou sviatkov SR a štátnych sviatkov Indie.  

Občania Bangladéša, Bhutánu, Maldív, Nepálu a Srí Lanky si naďalej podávajú žiadosti na Veľvyslanectve SR v Dillí alebo na príslušnom veľvyslanectve, ktoré Slovenskú republiku zastupuje v ich krajine. Osobná prítomnosť žiadateľa je povinná, žiadosti prostredníctvom agentov nebudú prijaté. O termín na  podanie žiadostí pre občanov Bangladéša, Bhutánu, Maldív, Nepálu a Srí Lanky treba požiadať na e-mailovej adrese: cons.delhi@mzv.sk a zároveň vyplniť online žiadosť o schengenské víza a vytlačiť.

Ďalšie informácie o schengenských vízach

  

Žiadosti o národné vízum (typ D) a prechodný/trvalý pobyt   

Všetci žiadatelia, ktorých pobyt na Slovensku presiahne 90 dní, si musia podať žiadosť o prechodný pobyt alebo žiadosť o národné D vízum na účel podania žiadosti o prechodný pobyt priamo na príslušnom Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru v Slovenskej republike. Postup ako si zarezervovať termín je uvedený v časti Objednávanie termínov na rok 2024. Osobná prítomnosť žiadateľa je povinná.  

Informácie pre študentov a vedeckých pracovníkov/výskum 

Žiadatelia, ktorí cestujú na Slovensko na účel štúdia alebo výskumu na menej ako 90 dní, si podávajú žiadosť o schengenské vízum v BLS International.

Študenti a vedeckí pracovníci s akceptačným listom na dlhší pobyt – bakalárske štúdium, inžinierske štúdium, PhD, národné štipendiá, výskumné štipendiá, dohody o hosťovaní a podobne si môžu podať žiadosť o národné D vízum v súvislosti s podaním žiadosti o prechodný pobyt priamo na Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru SR, avšak iba s kompletnou dokumentáciou k žiadosti o prechodný pobyt podľa požiadaviek

 

Ako si požiadať o termín (študenti, vedci) 

Keď má žiadateľ pripravenú kompletnú dokumentáciu, zašle žiadosť za účelom pridelenia termínu o národné D vízum e-mailom na cons.delhi@mzv.sk so svojím menom, číslom pasu, dátumom narodenia a skenom rozhodnutia o prijatí/udelení štipendia a pod. Termíny sú prideľované iba e-mailom, je potrebné počkať na potvrdenie termínu a nezasielať viacnásobné žiadosti. 

 

Národné D víza pre ďalšie účely (zlúčenie rodiny, trvalý pobyt, osobitná činnosť a pod). 

Žiadateľ o národné D víza za účelom podania žiadosti o prechodný/trvalý pobyt priamo na Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru v SR si žiadosť môže podať iba s kompletnou dokumentáciou k prechodnému/trvalému pobytu podľa účelu

 

Ako si požiadať o termín 

Inštrukcie sú uvedené v časti Objednávanie termínov na rok 2024. ​​​​​​​

Objednávanie termínov na rok 2024

Aktualizované 31.01.2024
Publikované 20.09.2022

Veľvyslanectvo pridelí na daný mesiac taký počet termínov, ktorý bude zodpovedať aktuálnym kapacitám s ohľadom na prijímanie prioritných žiadostí v záujme SR.

Občania Indie, Bangladéša, Bhutánu, Maldív, Nepálu a Srí Lanky

Národné D vízum za účelom podania žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania v SR pre žiadateľov bez kvalifikácie, s nízkou a vyššou kvalifikáciou.

Objednávanie pre kategóriu žiadateľov o národné D vízum za účelom podania žiadostí o prechodný pobyt na účel zamestnania v SR pre žiadateľov bez kvalifikácie, s nízkou a vyššou kvalifikáciou bude na rok 2024 možné len online.

Objednávanie na apríl 2024 sa otvorí 1. februára 2024 o 11.00 CET.  

Nasledujúce termíny na ďalší mesiac budú otvárané vždy v prvý pracovný deň mesiaca o 11. hodine CET. V prípade, že systém už nebude ukazovať dostupné termíny, znamená to, že nie sú k dispozícii a všetky sú rezervované. Emailové žiadosti o dodatočné termíny nebudú akceptované a budú vymazané.

Upozorňujeme, že online žiadosti je potrebné vypísať presne, a po objednaní termínu nie je možné meniť meno žiadateľa, číslo jeho pasu ani ďalšie dôležité údaje v žiadosti. Po vyčerpaní kapacít nebudú dostupné žiadne ďalšie termíny.

Ostatné typy žiadostí o národné D víza – štátni občania Indie, Bangladéša, Bhutánu, Maldív, Nepálu a Srí Lanky

Prioritne sa prideľujú termíny na podanie žiadosti v súlade s platnými nariadeniami vlády SR o záujme SR.

Objednávanie termínov na ostatné účely (vysokokvalifikované pozície, zlúčenie rodiny, štúdium, výskum a vývoj a pod.) národného D víza bude naďalej prebiehať emailom na  adrese cons.delhi@mzv.sk. Objednávanie týchto termínov na február apríl 2024 bude možné od 1. februára 2024. Nasledujúce termíny budú otvárané vždy v prvý pracovný deň mesiaca (napr. termíny na máj 2024 sa budú otvárať 1. marca, atď.) .

K žiadosti o termín bude potrebné uviesť:

  • údaje žiadateľovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu),
  • druh žiadosti  
  • pripojený sken hlavného dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu – napr. sobášny list, dohodu o hosťovaní, potvrdenie o prijatí na štúdium, prísľub na zamestnanie na vysokokvalifikovanú pracovnú pozíciu a podobne.

Bez uvedených údajov a skenu hlavného dokumentu nebude žiadosť o termín akceptovaná a email bude automaticky vymazaný. Z kapacitných dôvodov zastupiteľský úrad žiada o nezasielanie žiadnych iných naskenovaných dokumentov, len o zaslanie jedného dokumentu potvrdzujúceho účel pobytu. 

UPOZORNENIE pre žiadateľov o národné D víza - originálne dokumenty k žiadosti o prechodný pobyt, ktoré sa predkladajú pri podaní žiadosti o národné D vízum, musia byť platné (nie staršie ako 90 dní) v deň podania žiadosti o prechodný pobyt v Slovenskej republike. 


Objednávanie termínov na podanie žiadosti o trvalý pobyt a prechodný pobyt

Objednávanie termínov na podanie žiadosti o trvalý pobyt a prechodný pobyt na účel zamestnania pre vysokokvalifikovaných zamestnancov, vnútropodnikový presun, podnikanie, zlúčenie rodiny, osobitnú činnosť a ďalšie druhy pobytov na apríl 2024 bude možné od 1. februára 2024 emailom na adrese cons.delhi@mzv.sk s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, čísla pasu, druhu žiadosti a s pripojeným skenom dokumentu, ktorý potvrdzuje účel pobytu (napr. prísľub na prijatie do zamestnania, sobášny list a podobne), respektíve s presným uvedením zamestnávateľa v SR a druhu pracovnej pozície s číselným kódom.

Žiadosti bez uvedených náležitostí nebudú akceptované a budú automaticky vymazané.

Objednávanie termínov na podanie žiadosti o trvalý pobyt a prechodný pobyt na marec  máj 2024 bude možné od 1. marca 2024.


Žiadosti slovenských personálnych agentúr, a všetkých osôb a firiem, ktoré žiadateľov zastupujú, o termín na podanie žiadosti o prechodný pobyt pre viac ako jedného žiadateľa s rodinou nebudú akceptované.  Zastupiteľský úrad SR v Dillí týmto žiada, aby agentúry nezasielali zoznamy žiadateľov, ktorí nepatria do jednej rodiny. 

Po vyčerpaní termínov na daný mesiac budú všetky ďalšie žiadosti vymazané, o čom bude žiadateľ informovaný emailom. Zároveň upozorňujeme, že z kapacitných dôvodov nebude možné akceptovať žiadne žiadosti o výmenu žiadateľov s udeleným termínom za iných žiadateľov.


Žiadatelia o národné D vízum s už udeleným pobytom podávajú žiadosť osobne na veľvyslanectve v termíne pondelok až štvrtok od 14.00 do 15.00 hod. Na podanie tejto žiadosti nie je potrebné rezervovať termín, je však potrebné pri podaní žiadosti predložiť rozhodnutie o udelení pobytu, alebo potvrdzujúcu SMS.

Dokumenty k podaniu tohto druhu žiadosti nájde žiadateľ na anglickej verzii webovej stránky.


Žiadosti o superlegalizáciu dokumentov budú v roku 2024 prijímané v pondelok a utorok od 14.00 do 15.00 hod. Jedna splnomocnená osoba môže podať maximálne 5 žiadostí o superlegalizáciu dokumentov naraz. Superlegalizácie sa nevykonávajú na počkanie.Všetky regionálne špecifické informácie, ktoré sa týkajú krajín akreditácie Veľvyslanectva SR v Dillí, nájdu žiadatelia zo spomínaných krajín na anglickej verzii webovej stránky.

Upozornenie pred cestou

Veľvyslanectvo SR v Dillí informuje, že po včerajších zrážkach polície s protestujúcimi farmármi na hranici štátov Punjab a Haryana, počas ktorých boli proti demonštrantom použité vodné delá a slzný plyn, boli uzavreté cestné priechody do hlavného mesta v Singhu, Tikri a v Ghazipure na hranici so štátom Uttar Pradesh.

Neprehliadnite

Strata dokladov

V prípade straty, krádeže cestovných dokladov v cudzine, vám môže veľvyslanectvo vydať náhradný cestovný doklad. Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat domov ...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
29. marec
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

23.02.2024 India

Posledný deň pracovnej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (23.2.2024) v Dillí sa niesol v znamení vystúpenia na medzinárodnej konferencii Raisina Dialogue 2024 s účasťou prominentných politických predstaviteľov a rečníkov z celého sveta. 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Dillí zorganizoval vo štvrtok 22. 2. 2024 slovensko-indické fórum Slovenský inovačný a technologický deň v rámci pracovnej cesty ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Indii. Na podujatí sa zúčastnilo 22 podnikateľov a zástupcov inštitúcií zo Slovenska a viac ako sto indických partnerov.

Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraja Blanára dnes (22.2.2024) prijal v Dillí spolu so štátnym tajomníkom Rastislavom Chovancom a slovenským veľvyslancom v Indii Róbertom Maxiánom štátny tajomník pre obranu a obrannú produkciu indického ministerstva obrany Giridhar Aramane. Predstavitelia SR následne rokovali aj s indickým ministrom zahraničných vecí Subrahmanyamom Jaishankarom.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.